Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088694
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania pn.: "Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją".

Projekt pn: „UCZĘ SIĘ, WIĘC JESTEM -  Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kluczborkuwspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0007/18

 

Kluczbork, dnia 05.12.2018r.

FP.272.12.2018.KM                                                                                       

                                              

 

Do wykonawców

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w BZP (nr ogłoszenia 650010 N-2018; data zamieszczenia: 19.11.2018r.) o nr FP.272.12.2018.KM pn.: Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją".

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

P.H.U. ALDERAN Arkadiusz Kowalczyk

ul. Mickiewicza 16/18, 46-200 Kluczbork

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.)
.

2.    Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.    Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium dodatkowego okresu gwarancji odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

 

KRYTERIUM - Najniższa CENA = waga 60% = 60 pkt

KRYTERIUM – Dodatkowa GWARANCJA = waga 40% = 40 pkt


ŁĄCZNA PUNKTACJA
 60 pkt + 40 pkt = 100 pkt

 

II. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia  i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

 

Nr

Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena ofertowa brutto

Ilość punktów w kryterium Cena

waga 60%

Kryterium Dodatkowa Gwarancja

 

Ilość punktów w kryterium Dodatkowa Gwarancja waga 40%

Suma uzyskanych punktów

 

1.

F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21,

38-300 Gorlice

 

92 250,00 zł.

Oferta odrzucona

36 m-cy

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2.

Speedserwis Tomasz Wroński

Nowowiejskiego 6a, 20-880 Lublin

148 411,80 zł.

35,50

24 m-ce

40,00

75,50

3.

P.H.U ALDERAN Arkadiusz Kowalczyk

Ul. Mickiewicza 16/18

46-200 Kluczbork

102 877,20 zł

51,20

24 m-ce

40,00

91,20

4.

Firma Usług Informatycznych MEDIACOMP

Ul. Paderewskiego 1, 46-200 Kluczbork

87 798,53 zł

60,00

12 m-ce

20,00

80,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na potrzeby oceny ofert wszystkie oferty są rozpatrywane w kwocie brutto, pomimo odwrotnego obciążenia podatkiem Vat.

III. Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia,
że z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz że  odrzucono ofertę nr 1 – F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b – wadium nie zostało wniesione.

IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 cytowanej na wstępie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         STAROSTA

                                                                                                                                                                                     Mirosław Birecki

                                                                                                                                   ........................................................                                                                

                                                                          Kierownik Zamawiającego

Załączone dokumenty
  zawiadomienie o wyborze oferty (91kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2018-12-05 12:48:32, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2018-12-05 12:48:36, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-12-05 12:52:39, Ostatnia zmiana: 2018-12-05 12:52:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 479