Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088418
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pytania i odpowiedzi do przetargu pn.:"Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją oprogramowania"
Ogłoszenie nr 500282953-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.
Kluczbork:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 650010-N-2018
Data: 19/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Kluczborski, Krajowy numer identyfikacyjny 53141250400000, ul. ul. Katowicka  1, 46200   Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4185218, e-mail zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, faks 0-77 4186520.
Adres strony internetowej (url): www.powiatkluczborski.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-28, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-30, godzina: 09:00
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Projekt pn: „UCZĘ SIĘ, WIĘC JESTEM -  Kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kluczborkuwspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPOP.09.01.01-16-0007/18

 

 

Kluczbork, 27.11.2018 r.

FP.272.12.2018.KM

                                                                                    

        

                                                                 

                                                                      Do Wykonawców

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zakup i dostawa do Realizatora Projektu 30 szt. laptopów wraz z instalacją i integracją oprogramowania.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 21.11.2018r.

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

 

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 4:

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

 

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza weryfikacji dostarczonego oprogramowania.

 

Pytanie 6:

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  („ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?

 

Odpowiedź:  Tak.   

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 21.11.2018r.

 

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wskazuje wymóg posiadania przez komputer wyjścia D-Sub, które zwyczajowo nie jest już montowane w najnowszych modelach większości producentów na rzecz wyjść HDMI. Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie komputerów tylko z wyjściem HDMI ? Jeśli nie, to czy zamawiający dopuszcza dostarczenie komputerów z wyjściem HDMI wraz z przejściówkami z HDMI na VGA ?

 

Odpowiedź: Nie.

        

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega pkt. XXI.1 SIWZ - termin składania ofert oraz pkt. XXII. 1 SIWZ - termin otwarcia ofert.

 

XXI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork w pokoju nr 211, nie później niż do dnia 30.11.2018 r. do godz. 9:00

 

 

XXII. MIEJSCE, TERMIN, TRYB OTWARCIA ORAZ OCENA OFERT

1.            Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Kluczborki ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork pok. nr 213.

 

Załączone dokumenty
  Pytania i odp. i zamiana terminu (73kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2018-11-27 09:18:16, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:18:36, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-11-27 11:17:23, Ostatnia zmiana: 2018-11-27 11:17:35, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 490