Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088693
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi dot. postępowania pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych".

 

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

Kluczbork, 26.11.2018 r.

FP.272.10.2018.KM

                                                                                    

        

                                                                 

                                                                      Do Wykonawców

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 9

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 20.11.2018r.

 

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie nr 9

 

Pytanie 9 – w zakresie integracji z google – pkt. 2.6. Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający poprzez zapisy w punkcie 2.6 wymaga, by przez cały okres trwania projektu wykonawca zapewniał widoczność zamawiającego na stronach odpowiadających transportowi publicznemu? Firmy prywatne, takie jak Google mają prawo do wprowadzania zmian, opłat za swoje usługi. Zamawiający nie jest w stanie ich przewidzieć. Zamawiający nie może zapewnić pełnej integracji, w przypadku zmiany polityki Google w zakresie widoczności na swoich mapach np. na formę płatną lub inny format danych. Będzie się to wiązało z dodatkowymi pracami. Sugerujemy zmianę zapisu na zapewnienie udostępnienia danych w formacie GTFS gotowym do przekazania i możliwości prezentacji w serwisach gogle, znanym na dzień składania oferty.

JEST:

Odpowiedź: TAK – zamawiający wymaga, aby przez cały okres trwania projektu wykonawca zapewniał widoczność zamawiającego na stronach odpowiadających transportowi publicznemu w Google.

NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu podaną w treści zapytania. Intencją zamawiającego jest nie tylko zamówienie systemu zdolnego do udostępnienia danych GTFS ale również zapewnienie przez wykonawcę właściwego obsłużenia tych danych oraz zapewnienie widoczności pojazdów zamawiającego na stronach Google przez wykonawcę.

 

Powinno być:

 

Odpowiedź: TAK – zamawiający wymaga, aby przez cały okres trwania projektu wykonawca zapewniał widoczność zamawiającego na stronach odpowiadających transportowi publicznemu w Google.

         NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu podaną w treści zapytania. Intencją zamawiającego jest nie tylko zamówienie systemu zdolnego do udostępnienia danych GTFS ale również zapewnienie przez wykonawcę właściwego obsłużenia tych danych oraz zapewnienie widoczności połączeń komunikacyjnych zamawiającego na stronach Google przez wykonawcę.

 

 

                                                                                Sekretarz

                                                                                Adam Radom


Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2018-11-26 09:48:42, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2018-11-26 09:48:47, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-11-26 09:57:52, Ostatnia zmiana: 2018-11-26 09:58:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 496