Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088496
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Wyjaśnienia treści SIWZ do postępowania przetargowego pn.:"Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych"

 

Projekt pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

Kluczbork, 23.11.2018 r.

FP.272.10.2018.KM

                                                                                    

        

                                                                 

                                                                      Do Wykonawców

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z dostawą tablic kierunkowych.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 20.11.2018r.

 

Pytanie 1 – w zakresie terminu realizacji zamówienia - XII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA SIWZ

Biorąc pod uwagę doświadczenie wykonawcy i częste opóźnienia w realizacji postępowań przetargowych, czy Zamawiający rozważy określenie czasu na zakończenie wdrożenia w formie miesięcy od podpisania umowy? Sugerujemy, by było to 5 miesięcy od podpisania umowy. W obecnej sytuacji w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej okres wdrożenia może się znacznie skrócić, co zwiększa ryzyko oferenta.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje termin 10.04.2019 r.

Pytanie 2 – w zakresie zdolności technicznej wykonawcy - XIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, W TYM PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Pkt 3.3. SIWZ

Co Zamawiający rozumie przez wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej? Czy liczby podane są sumaryczne z 3 kontrahentów czy dotyczą każdego kontrahenta? Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli wykonawca przedstawi referencje z wdrożenia SDIP u kontrahenta operującego flotą ponad 1500 pojazdów i 6000 przystanków?

Odpowiedź: PRZEZ WDROŻENIE SYSTEMU DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ Zamawiający rozumie uruchomienie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej u kontrahenta.

         Zależy nam aby wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające wykonanie wdrożenia u co najmniej 3 kontrahentów. Jednocześnie zmniejszamy wymóg ilości obsługiwanych przystanków z 700 do 400.

 

Pytanie 3 - Brak w piśmie pytania nr 3.

 

Pytanie 4 – w zakresie kar umownych - §7 pkt 3. Wzoru Umowy

Co Zamawiający rozumie przez „innego rodzaju nienależyte – niezgodne z umową wykonanie przedmiotu”? Jakie kryteria jakościowe mają być oceniane? Czy Zamawiający rozważy zmianę zapisu na: „za nienależyte – nieustalone przez strony – wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5% za każde stwierdzone odstępstwo, jednak nie więcej niż 20%”

Odpowiedź: Niezgodne z SIWZ oraz załącznikami. Zapisy nie zostaną zmienione.

Pytanie 5 – w zakresie kar umownych - §7 pkt 2 i 4 Wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę sformułowania „opóźnienia” na „zwłokę”? Opóźnienie może nie wynikać z winy wykonawcy, mogą to być czynniki niezależne, np. ustawowe święta, działalność zamawiającego i inne. Zwłoka natomiast jasno wskazuje winę wykonawcy.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie zmieni sformułowania.

 

Pytanie 6 – w zakresie aplikacji mobilnej – Pkt 2.3 Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, gdy we wdrożonym rozwiązaniu pasażerowie będą mogli pobrać ze strony przewoźnika ikonę-skrót na pulpit urządzenia mobilnego, a po kliknięciu uruchomi się w pełni responsywna strona z opisanymi dla aplikacji funkcjami? Samo posiadanie aplikacji natywnej nie niesie za sobą żadnych dodatkowych profitów dla zamawiającego, a jedynie generuje dodatkowy koszt dla wykonawcy. Aplikacja w przypadku braku połączenia z internetem nie poda danych w czasie rzeczywistym pasażerowi, a jeśli ma dostęp do internetu, będzie miał taki sam pogląd jak w aplikacji.

Odpowiedź: Zgadzamy się że aplikacja mobilna dla zamawiającego nie jest dodatkowym profitem. Natomiast Aplikacja mobilna jest dodatkowym profitem dla pasażera, daje mu szerszy wybór pomiędzy formami dostępu do informacji.  Rozwiązanie zaproponowane w pytaniu może być równoległe do aplikacji mobilnej, lecz nie może jej zastępować.

Pytanie 7 – w zakresie aplikacji mobilnej – pkt. 2.4. Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, gdy kierowcy będą mieli zainstalowane
na urządzeniach mobilnych skrót do panelu logowania, gdzie będą mogli wykonać wymagane czynności? Samo posiadanie aplikacji natywnej nie niesie za sobą żadnych dodatkowych profitów dla zamawiającego, a jedynie generuje dodatkowy koszt dla wykonawcy. Aplikacja w przypadku braku połączenia z internetem nie pozwoli na zalogowanie się, a jeśli kierowca będzie miał dostęp do internetu, będzie miał taki sam pogląd jak w wymaganej aplikacji.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga aby kierowca posiadał urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją.

 

Pytanie 8 – w zakresie urządzeń stacjonarnych – pkt. 2.5. Opisu przedmiotu zamówienia

Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „System powinien posiadać możliwość współpracy z urządzeniami raportującymi na stałe montowanymi w autobusach.”? System może posiadać taką możliwość, jednak bez określenia dokładnych urządzeń i sposobów komunikacji wykonawca nie może zapewnić, że urządzenia będą odpowiednio komunikowały się z systemem.

Odpowiedź: Przez sformułowanie  „System powinien posiadać możliwość współpracy z urządzeniami raportującymi na stałe montowanymi w autobusach” zamawiający rozumie takie urządzenie, które bez udziału kierowcy zapewni przekazywanie do centralnego serwera informacji niezbędnych do funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Rozwiązanie zawarte w opisie przedmiotu zamówienia przewiduje aktywny udział kierowcy. Operator systemu przewidując możliwość przeniesienia tych obowiązków z kierowcy na dyżurnego ruchu chce zapewnić sobie możliwość podłączenia w przyszłości urządzeń niezależnych od kierowcy.

 

Pytanie 9 – w zakresie integracji z google – pkt. 2.6. Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający poprzez zapisy w punkcie 2.6 wymaga, by przez cały okres trwania projektu wykonawca zapewniał widoczność zamawiającego na stronach odpowiadających transportowi publicznemu? Firmy prywatne, takie jak Google mają prawo do wprowadzania zmian, opłat za swoje usługi. Zamawiający nie jest w stanie ich przewidzieć. Zamawiający nie może zapewnić pełnej integracji, w przypadku zmiany polityki Google w zakresie widoczności na swoich mapach np. na formę płatną lub inny format danych. Będzie się to wiązało z dodatkowymi pracami. Sugerujemy zmianę zapisu na zapewnienie udostępnienia danych w formacie GTFS gotowym do przekazania i możliwości prezentacji w serwisach gogle, znanym na dzień składania oferty.

Odpowiedź: TAK – zamawiający wymaga, aby przez cały okres trwania projektu wykonawca zapewniał widoczność zamawiającego na stronach odpowiadających transportowi publicznemu w Google.

NIE – zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu podaną w treści zapytania. Intencją zamawiającego jest nie tylko zamówienie systemu zdolnego do udostępnienia danych GTFS ale również zapewnienie przez wykonawcę właściwego obsłużenia tych danych oraz zapewnienie widoczności pojazdów zamawiającego na stronach Google przez wykonawcę.

 

Pytanie 10 – w zakresie innych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia pkt 3.1 i 3.2 Opisu przedmiotu zamówienia

Czy wykonawca dobrze rozumie zapisy w wymienionych punktach: po zakończeniu okresu świadczenia usługi oprogramowanie nie przechodzi na własność / serwer zamawiającego? Czy po okresie zamówienia gwarancyjnym usługa może zostać odłączona przez wykonawcę, jeśli operator nie zdecyduje się na przedłużenie współpracy? Jest to duże ryzyko tak dla zamawiającego, który może zostać postawiony w sytuacji bez wyjścia po zakończeniu gwarancji i konieczności zapewnienia trwałości projektu finansowanego ze środków UE wysoką opłatą za dalszą współpracę, a także dla wykonawcy, który nie ma gwarancji dalszej współpracy ze strony zamawiającego.

Odpowiedź: TAK - ZMIANA TREŚCI ZAPISU :

            JEST: 3.2 Po upływie okresu utrzymania systemu ustalonego zgodnie z ofertą przetargową od zakończenia prac wdrożeniowych i podpisania protokołu odbioru działającego systemu Operator deklaruje chęć kontynuacji korzystania z Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na podstawie odrębnej umowy (umowa Operator-Wykonawca).

            ZMIANA: 3.2 3.2 Po upływie okresu utrzymania systemu ustalonego zgodnie z ofertą przetargową od zakończenia prac wdrożeniowych i podpisania protokołu odbioru działającego systemu Operator deklaruje chęć kontynuacji korzystania z Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej co najmniej przez okres do końca trwałości projektu i za cenę nie większą niż cena w złożonej ofercie przetargowej, na podstawie odrębnej umowy (umowa operator-wykonawca).     Wartość umowy operator-wykonawca nie może przekroczyć wartości opisanej poniższym wzorem:

 

C <= (P/R)*M

gdzie:

         C – wartość umowy pomiędzy Operatorem a Wykonawcą

         P – Wartość oferty złożonej w postępowaniu przetargowym

         R – ilość miesięcy na które została złożona oferta postępowaniu przetargowym       

         M – ilość miesięcy na które zostanie podpisana umowa pomiędzy Operatorem a                Wykonawcą

 

Pytanie 11 – w zakresie innych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia pkt 3.3

Czy poprzez udostępnienie wersji demonstracyjnej Zamawiający uzna prezentację podczas spotkania, czy konieczne jest tworzenie demo lub udostępnianie wglądu w dotychczasowe realizacje? Co oznacza termin „na etapie postępowania”: przed złożeniem ofert, po złożeniu ofert, czy po podpisaniu umowy?

Odpowiedź: NIE – Udostępnienie wersji demonstracyjnej to nie jest prezentacja. Zamawiający chce mieć możliwość zalogowania się do: przykładowego panelu dyspozytorskiego, przykładowej strony internetowej wizualizującej informację pasażerską dla pasażera.

         Termin „na etapie postępowania” oznacza dla zamawiającego ze Wykonawca w treści oferty zawrze dane do przykładowego panelu dyspozytorskiego i przykładowej strony internetowej.

 

Pytanie 12 – w zakresie wymagań dotyczących strony internetowej pkt 2.2. Opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający uzna za spełnione wymaganie, gdy rozkład statyczny wyświetlony zostanie w formie listy (tzn. listy odjazdów dla wszystkich kursów z danego przystanku posortowanej według czasu pozostałego do odjazdu)? Taka sama lista zostaje wyświetlona dla pojazdów z prognozą odjazdu w czasie rzeczywistym. W ten sposób pasażer uzyska spójną formę danych o odjazdach dla wybranego przystanku prezentowane zawsze w tej samej formie graficznej.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 13 – w zakresie wymagań dotyczących aplikacji mobilnej pkt 2.3. Opisu przedmiotu zamówienia

Czy w zakresie korzystania z kodów QR Zamawiający akceptuje rozwiązane polegające na wygenerowaniu kodów QR z informacją o odjazdach w czasie rzeczywistym wyświetlającą się na pełnym ekranie urządzenia mobilnego w przeglądarce internetowej. Rozwiązanie to, co do zasady również ułatwia pasażerom dostęp do danych o odjazdach w czasie rzeczywistym a zarówno rozwiązane w oparciu o aplikację dedykowaną jak i o inną aplikację do czytania kodów QR zwracającą wynik w przeglądarce internetowej w celu wyświetlenia aktualnych danych wymaga nawiązania połączenia z Internetem.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od wykonawcy udostępnienia aplikacji mobilnej. Natomiast dopuszcza możliwość w której aplikacja nie obsługuje kodów QR. W związku z powyższym, aby nie eliminować z postępowania wykonawców, których aplikacja nie posiada wbudowanej obsługi kodów QR zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na obsłudze kodów QR w formie wskazanej w zapytaniu, pod warunkiem, że nie zostanie to zinterpretowane przez wykonawcę jako rezygnacja zamawiającego z obowiązku przedstawienia aplikacji mobilnej dla pasażerów.

 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 21.11.2018r.

 

 

Pytanie 1. W rozdziale XIV, punkcie 3.3.3. SIWZ (potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej) oraz w punkcie 3.4 Załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający określił, iż "Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wdrożył System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym u co najmniej 3 kontrahentów dysponujących nie mniej niż 60 autobusami oraz obsługujących sieć nie mniej niż 700 przystanków." Na rynku komunikacji ponadlokalnej niewiele jest referencyjnych wdrożeń dla floty wielkości 60 pojazdów, tymczasem w komunikacji miejskiej, gdzie systemy informacji pasażerskiej są powszechne, sieci transportowe obsługiwane przez 60 autobusów są zwykle mniejsze i liczą przeciętnie ok. 400 przystanków. Prosimy o zmniejszenie wymogu dla potwierdzenia zdolności technicznej i zawodowej, który byłby spełniony przy wykazaniu się wdrożeniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym u co najmniej 3 kontrahentów dysponujących nie mniej niż 60 autobusami oraz obsługujących sieć nie mniej niż 400 przystanków.

 

Odpowiedź:  TAK – wyrażamy zgodę na zmianę liczby przystanków z 700 na 400 , przy utrzymaniu warunku co najmniej trzech niezależnych wdrożeń.


Pytanie 2. W punkcie 2.3 Aplikacja mobilna w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający postawił wymaganie, że Aplikacja Mobilna "powinna udostępniać informację o punktualności autobusów na przystanku". Proszę zauważyć, iż systemy informacji pasażerskiej przedstawiają pasażerom zwykle informację już przetworzoną, prezentując prognozę, za ile minut konkretny autobus pojawi się na przystanku. Rozwiązanie to wydaje się być bardziej intuicyjne od zaproponowanego przez Zamawiającego układu: informacja rozkładowa +/- odchyłka, które wymaga od pasażera samodzielnego wyliczenia czasu przyjazdu. Prosimy o dopuszczenie alternatywnego sposobu prezentowania danych dla pasażerów w Aplikacji Mobilnej jako listy prognozowanych (uwzględniających bieżącą relację autobusów do rozkładu jazdy) najbliższych odjazdów.

 

Odpowiedź:  TAK – wyrażamy zgodę na alternatywne przedstawienie informacji o czasie przyjazdu autobusu na przystanek.


Pytanie 3.  W punkcie 2.8 Tablice informacyjne w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający postawił wymaganie, że tablice informacyjne powinny prezentować m.in. punktualność autobusów realizujących określone zadanie przewozowe. Proszę zauważyć, iż systemy informacji pasażerskiej przedstawiają pasażerom zwykle informację już przetworzoną, prezentując prognozę, za ile minut konkretny autobus pojawi się na przystanku. Rozwiązanie to wydaje się być bardziej intuicyjne od zaproponowanego przez Zamawiającego układu: informacja rozkładowa +/- odchyłka, które wymaga od pasażera samodzielnego wyliczenia czasu przyjazdu. Prosimy o dopuszczenie alternatywnego sposobu prezentowania danych dla pasażerów na tablicach informacyjnych jako listy prognozowanych (uwzględniających bieżącą relację autobusów do rozkładu jazdy) najbliższych odjazdów.

 

Odpowiedź:  TAK – wyrażamy zgodę na alternatywne przedstawienie informacji o czasie przyjazdu autobusu na przystanek.


Pytanie 4. W punkcie 2.9 Urządzenia mobilne dla kierowców w Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający postawił wymaganie dostarczenia smartfonów o przekątnej ekranu min. 6". Prosimy o zmniejszenie oczekiwań wobec wielkości ekranu smartfonów do 5,8" - nie powinno to w istotny sposób zmniejszyć komfortu kierowców korzystających z telefonów, a zmiana taka umożliwi zaoferowanie Zamawiającemu znacznie szerszej palety urządzeń o znacznie bardziej konkurencyjnych cenach, co istotnie przełoży się na cenę ofert.

 

Odpowiedź:  TAK – wyrażamy zgodę na zmniejszenie wymagań do przekątnej 5,8”.

                    

 

 

                                                                    Sekretarz

                                                                    Adam Radom


Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2018-11-23 14:06:38, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2018-11-23 14:06:57, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-11-23 14:09:00, Ostatnia zmiana: 2018-11-23 14:09:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 517