Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8660804
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Zmiana treści SIWZ dotyczy postępowania pn: "Przejęcie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w BZP pod numerem 642260-N-2018 w dniu 31.10.2018r.)

FP.272.11.2018.AM

Kluczbork, 06.11.2018r.                                                       

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

 

 „Przejęcie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w BZP pod numerem 642260-N-2018 w dniu 31.10.2018r.)

 

I.    Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w. W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wobec zapytań i wystąpień skierowanych przez Wykonawcę, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.11.2018 r. godzina 11:30. Zgoda Zamawiającego na powyższe może przyczynić się do złożenia większej liczby ofert w niniejszym postępowaniu, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności.

 

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 

Pytanie nr 1.

Prosimy o odpowiedź czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu, oprócz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1876 ze zm.), także fundusze inwestycyjne, działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm)?

W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o stosowną modyfikację dokumentów związanych z przetargiem dającą możliwość złożenia oferty przez fundusz inwestycyjny w zakresie przedmiotowego przetargu. Powyższa zmiana powinna przyczynić się do poszerzenia możliwości składania ofert przez Oferentów, co może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność przedmiotowego przetargu.

Fundusze inwestycyjne są osobami prawnymi działającymi na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przedmiotem działalności funduszu inwestycyjnego jest lokowanie zebranych od inwestorów środków pieniężnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusze inwestycyjne zbierają środki pieniężne poprzez oferowanie certyfikatów inwestycyjnych. Zebrane środki inwestowane są w określone  instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Organami funduszu inwestycyjnego są: towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów.

 Działanie funduszy inwestycyjnych jest precyzyjnie uregulowane w/w ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z tą ustawą fundusz ma osobowość prawną i zarządza nim wydzielona spółka. Aktywa funduszu przechowywane są u określonego depozytariusza (w ustawie określono warunki, w tym kapitałowe, niezbędne dla wskazania depozytariusza oraz wskazano, że majątek funduszu jest wyodrębniony z majątku towarzystwa, czy banku depozytariusza – co zapewnia bezpieczeństwo w przypadku kłopotów finansowych wskazanych podmiotów). Oznacza to, że bankructwo TFI nie wpływa na bezpieczeństwo majątku funduszu. Nad prawidłowością działania funduszy inwestycyjnych czuwa organ państwa: Komisja Nadzoru Finansowego, która m.in. nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych: publikacji statutu, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy. 

Wszystkie aktywa funduszu przechowuje depozytariusz, którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi. Oprócz przechowywania środków funduszu, dba on również o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu. W przypadku bankructwa banku depozytariusza przechowywane aktywa funduszu są wyłączone z masy upadłościowej banku. Aktywami funduszy inwestycyjnych zarządzają wysecjalizowane zespoły analityków i doradców, działające pod nadzorem KNF.

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami pkt. 2 Rozdziału V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, Zamawiający dopuścił udział podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, tym samym dopuścił udział funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm).

Pytanie nr 2. Prosimy o potwierdzenie, iż w umowie między Zamawiającym a Wierzycielem nie istnieje zakaz przelewu wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszego postępowania (art. 509 k.c.)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3. Prosimy o zgodę na umieszczenie w umowie przetargowej następującego zapisu: „Zamawiający wyraża zgodę na przelew wierzytelności wynikających z tej umowy na podmioty trzecie.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. 

Pytanie nr 4. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczne terminy wypłaty środków nie będą wcześniejsze niż terminy uruchomienia wskazane w części XII pkt. 1.4) SIWZ przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie nr 5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że spłata całości zadłużenia wraz z odsetkami nastąpi jednorazowo w dn. 03.01.2019 r. W przypadku odmiennej interpretacji prosimy Zamawiającego o wskazanie sposobu płatności kapitału oraz odsetek.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie nr 6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu wskazanego w części III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 do 4 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wydłużenie terminu do 4 dni roboczych.

Pytanie nr 7. Prosimy o potwierdzenie, iż dla pierwszego okresu odsetkowego należy przyjąć wartość WIBOR z dnia przyjętego do obliczenia ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie nr 8 Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja wekslowa były wzorami Wykonawcy. Czy Zamawiający wymaga dołączenia wzorów ww. dokumentów do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby weksel i deklaracja wekslowa były wzorami Wykonawcy oraz nie wymaga dołączenia do oferty wzorów ww. dokumentów.

 

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.  

Pytanie nr 10. Prosimy Zamawiającego o możliwość wprowadzenia do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. 

Pytanie nr 11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż umowa wraz z wekslem i deklaracją wekslową zostaną podpisane przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w części XVI pkt. 4 SIWZ rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź: TAK.  

Pytanie nr 13. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wcześniejszej spłacie całości lub części wierzytelności na min. 14 dni przez planowaną spłatą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o dodanie do SIWZ zapisu: „Za dzień spłaty raty określonej w harmonogramie uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ w Rozdziale III dodał pkt. 11 zawierający powyższy zapis. 

Pytanie nr 15. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ w Rozdziale III dodał pkt. 12 zawierający powyższy zapis.

 

Pytanie nr 16. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

Pytanie nr 17. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wcześniejszej spłaty Zamawiający zobowiązuje się do spłaty odsetek naliczonych do dnia dokonanej wpłaty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 18. Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w spłacie zadłużenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 19. Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 20. W przypadku jeśli zadłużenie nie jest w całości wymagalne zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaka część zadłużenia będzie wymagalna na dzień składania ofert.

Odpowiedź: -----

 

Pytanie nr 21. W przypadku jeśli zadłużenie nie jest wymagalne prosimy o wyjaśnienie, czy w umowach będących przedmiotem postępowania przetargowego jest informacja o zakazie wcześniejszej spłaty lub o ograniczeniu możliwości wcześniejszej spłaty.

Odpowiedź: ---------

 Pytanie nr 22. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający posiada pisemną zgodę Wierzycieli na wcześniejszą spłatę wierzytelności przez osobę trzecią (wykonawcę) oraz czy zgoda ta zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zgody.

 

Pytanie nr 23. Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami?

Odpowiedź: Spłata zobowiązania obejmuje jedynie należności główne. 

Pytanie nr 24. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art. 518 § 1 pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej.

Odpowiedź:  ---------- 

Pytanie nr 25. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez sformułowanie „stała marża banku”, o której mowa w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający ma na myśli „stałą marżę” wszystkich Oferentów.

Odpowiedź:  Wyrażenie „stała marża banku”, o której mowa w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oznacza, że przez cały okres trwania umowy, zawartej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę, będzie obowiązywała stała marża, co zostało przedstawione w Rozdziale III. pkt. 5 SIWZ. Zamawiający dokonuje modyfikacji Formularza ofertowego poprzez wykreślenie wyrażenia „banku”.  

Pytanie nr 26. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty?

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 27

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do Istotnych Postanowień umowy punktów o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

f) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

g) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  W związku z powyższym w Rozdziale XVI pkt. 2 SIWZ dodaje się podpunkty od 6) do 12) o treści odpowiadającej w/w podpunktom od a) do g).  

Pytanie nr 28. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów: - lista wierzycieli z podaniem nazw, adresów, kwot zobowiązań, nr rachunków do spłat.

Odpowiedź:  Powyższe dokumenty zostaną udostępnione po podpisaniu umowy.  

Pytanie nr 29. W związku ze standardami obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

 

“Klauzula salwatoryjna

1.    Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2.    Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3.    Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Zamawiający zwraca Wykonawcy równowartość kwoty wskazanej w §__ Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia zwrotu na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

 

II.  W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą  „Przejęcie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego”  w następujących punktach:

 

1.    Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: pkt. 14 otrzymuje nowe brzmienie:

 

14.   Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

Powiat Kluczborski

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

 

„Oferta przetargowa na przejecie krótkoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego”. Nie otwierać przed 14.11.2018r. godz. 12:00”

2.    Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: pkt. 1 i pkt. 2  otrzymuje nowe brzmienie:

 

1.   Miejsce i termin składania ofert:

 

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017r. poz.1481 z późn.zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferty należy złożyć bądź przesłać na adres : Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 211, do dnia 14.11.2018 r. do godziny 11:30.

Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 /oprócz poniedziałku/ oraz w poniedziałek w godz. 8:00-16:00).

 

2.   Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 213, dnia 14 listopada 2018 r. o godzinie 12:00.

 

 

3.    W SIWZ w Rozdziale III dodaje się pkt. 11 i 12 o następującej treści:

11.  Za dzień spłaty raty określonej w harmonogramie uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy.

 

4.    W SIWZ w Rozdziale XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

W pkt. 2 dodaje się podpunkty od

 

6)  zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;

7) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia

8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

9) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

10) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

11) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;

12) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

 

III.                Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, w związku z powyższym na stronie internetowej zamawiającego udostępnia się treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500265825 (43.5kB) pobierz pokaż
  Zmiana_tresci_SIWZ_06_11_2018 (258.3kB) pobierz pokaż
  Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ (52kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-11-06 14:39:12, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:39:12, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-11-06 14:45:27, Ostatnia zmiana: 2018-11-06 14:45:46, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 176