Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088393
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego". (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617 w dniu 11.08.2018r.

FP.272.8.2018.KM

Kluczbork, 11.10.2018r.                                                       

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

 

 „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617
w dniu 11.08.2018r.)

 

 

I.    Informuję, że Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego” w następujących punktach:

 

 

I.         Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: pkt. 14 otrzymuje nowe brzmienie:

 

14.   Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

Powiat Kluczborski

ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

 

„Oferta przetargowa na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. Nie otwierać przed 29.10.2018r. godz. 12:00”

II.           Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: pkt. 1 i pkt. 2  otrzymuje nowe brzmienie:

 

1.    Miejsce i termin składania ofert: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 211, do dnia 29.10.2018r. do godziny 11:30. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 /oprócz poniedziałku/ oraz w poniedziałek w godz. 8:00-16:00).

2.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 213, dnia 29.10.2018r. o godzinie 12:00.

 

III.        Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym terminu składania i otwarcia ofert oraz w zakresie terminu związania ofertą, a także poprzez dodanie informacji odnośnie ochrony danych osobowych w związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Po opublikowaniu w DUUE treść ogłoszenia z nadanym numerem zostanie udostępniona na stronie internetowej zamawiającego.

 

 

W załączeniu:

Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do DUUE.

                                                          

 

 

 

 

_____________________

                                                                                               Kierownik Zamawiającego

– Piotr Pośpiech

Załączone dokumenty
  ENOTICES_starostwo OGŁOSZENIE PRZESŁANE DO DUUE (80kB) pobierz pokaż
  Zmiana tresci SIWZ 11_10_2018 (39.8kB) pobierz pokaż
  2018-OJS199-452517-pl Sprostowanie opublikowane (77.2kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-10-11 12:17:14, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-10-11 12:17:27, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-10-11 13:24:22, Ostatnia zmiana: 2018-10-16 09:12:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 592