Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088426
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn: "PRZEJĘCIE DŁUGOTERMINOWYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO".
 
09/10/2018    S194    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2018/S 194-439106

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1, Kluczbork, 46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiat Kluczborski, Starostwo Powiatowe
ul. Katowicka 1, Kluczbork 46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki
Tel.: +49 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +49 774186520
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:  Główny adres: www.powiatkluczborski.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej : Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności:Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:  Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego

Numer referencyjny: FP.272.9.2018.AM
II.1.2)Główny kod CPV 66000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia:  Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sfinansowania poprzez przejęcie wierzytelności Zamawiającego w kwocie 45 772 054,00 PLN, realizowana w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23.4.1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielny na części:

1) Część I - sfinansowanie poprzez przejęcie wierzytelności finansowych Zamawiającego z tytułu umów subrogacji, zgodnie z wyszczególnieniem określonym w pkt 1.1) i pkt 1.2) w kwocie – 40 547 568,58 PLN.

2) Część II – sfinansowanie poprzez przejęcie wierzytelności finansowych Zamawiającego z tytułu umowy subrogacji zgodnie z wyszczególnieniem określonym w pkt 1.3) w kwocie 5 224 485,42 PLN.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:  Część I - sfinansowanie poprzez przejęcie wierzytelności finansowych Zamawiającego z tytułu umów subrogacji w kwocie – 40 547 568,58 PLN.
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 66000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług:Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  Powiat Kluczborski
 
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Spłata przejętego zobowiązania nastąpi w 80 kwartalnych ratach płatnych w terminie od dnia 31.3.2019 roku do dnia 31.12.2038 roku. Termin spłaty rat będzie przypadał ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, zgodnie z harmonogramem.

2. Wykonawca dokona spłaty długoterminowych wierzytelności finansowych Zamawiającego w kwocie 40 547 568,58 PLN i zgodnie z art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny stanie się jego wierzycielem. Przejęcie zobowiązań przez Wykonawcę poprzedzone będzie zawarciem umowy z Zamawiającym, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań. Planowane przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy (zgodnie z ofertą).

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania zapłaty dowód zaspokojenia wierzycieli. Dowodem zaspokojenia wierzycieli będzie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący od wierzyciela, zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji albo sporządzone przez należycie reprezentowanego wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonania wpłaty. Dowody potwierdzające wartość spłaconych wierzytelności należy w pierwszej kolejności przesłać drogą elektroniczną (faks lub e-mail) na wskazany adres, a następnie listem poleconym.

4. Zamawiający dokona spłaty odsetek w kwartalnych okresach obrachunkowych. Przejęte zobowiązanie oprocentowane będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą, niezmienną i równą marżę obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty.

5. Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki na 2 dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

6. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału. Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (365/366 dni).

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną a następnie w formie pisemnej o wysokości naliczonych odsetek, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem płatności odsetek.

8. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

10. Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie okresu spłaty zobowiązań. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. Za wydłużoną spłatę należne będą odsetki zgodnie ze złożoną ofertą bez prawa do naliczania dodatkowych opłat i prowizji.

11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w umowie. Nie przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej za przejęcie zobowiązań.

12. Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do przejęcia zobowiązań / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2038
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej lub dwóch części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp oraz zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:  Część II – sfinansowanie poprzez przejęcie wierzytelności finansowych Zamawiającego z tytułu umowy subrogacji w kwocie 5 224 485,42 PLN.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV: 66000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Powiat Kluczborski
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Spłata przejętego zobowiązania nastąpi w 80 kwartalnych ratach płatnych w terminie od dnia 31.3.2019 roku do dnia 31.12.2038 roku. Termin spłaty rat będzie przypadał ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, zgodnie z harmonogramem.

2. Wykonawca dokona spłaty długoterminowych wierzytelności Zamawiającego w kwocie 5 224 485,42 PLN i zgodnie z art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23.4.1964 roku – Kodeks cywilny stanie się jego wierzycielem. Przejęcie zobowiązań przez Wykonawcę poprzedzone będzie zawarciem umowy z Zamawiającym, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań. Planowane przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy – zgodnie z ofertą.

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania zapłaty dowód zaspokojenia wierzycieli. Dowodem zaspokojenia wierzycieli będzie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący od wierzyciela, zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji albo sporządzone przez należycie reprezentowanego wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonania wpłaty. Dowody potwierdzające wartość spłaconych wierzytelności należy w pierwszej kolejności przesłać drogą elektroniczną (faks lub e-mail) na wskazany adres, a następnie listem poleconym.

4. Zamawiający dokona spłaty odsetek w kwartalnych okresach obrachunkowych. Przejęte zobowiązanie oprocentowane będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą, niezmienną i równą marżę obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty.

5. Stawka bazowa WIBOR 3M ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.

6. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego kwartału. Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (365/366 dni).

7. Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną a następnie w formie pisemnej o wysokości naliczonych odsetek, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem płatności odsetek.

8. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

10. Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie okresu spłaty zobowiązań. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. Za wydłużoną spłatę należne będą odsetki zgodnie ze złożoną ofertą bez prawa do naliczania dodatkowych opłat i prowizji.

11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w umowie. Nie przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej za przejęcie zobowiązań.

12. Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gotowość do przejęcia zobowiązań / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2038
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej lub dwóch części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp oraz zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. W związku z zapisem zawartym w Rozdziale V pkt 1.2) SIWZ oraz zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), a także do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 Prawa bankowego inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Dopuszcza się udział podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć stosowne dokumenty.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający podpisze umowę, odrębnie dla każdej z części zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie bądź e-mailowo.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

3. Zamawiający wyraża zgodę aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy. Treść przedmiotu umowy nie może wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Rozdziale III SIWZ.

4. Umowa musi uwzględniać warunki dotyczące możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień umowy określonych przez Zamawiającego w SIWZ – możliwe zmiany zawarte są w Rozdziale XVI SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publiczn. (...) - (na stronie www.powiatkluczborski.pl

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury: Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:  Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2019
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. nr 213, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

1.1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w Rozdziale VIII SIWZ.

2) Zamawiający żąda wniesienia wadium odrębnie dla każdej z części w wysokości: Część I - 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych); Część II – 44 000 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych);

3) Wadium wniesione w każdej formie musi obejmować okres związania z ofertą, tj. 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zał. nr 2 do SIWZ.

3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w Rozdziale V i VI SIWZ (www.powiatkluczborski.pl)

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania tzw. „Procedury odwróconej” - uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp – szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ pod adresem www.powiatkluczborski.pl

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w okolicznościach o których mowa w Rozdziale V pkt 2 i 3 SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8. Na ofertę składają się: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ wraz z formularzem cenowym zgodnie z zał. nr 1A-1B do SIWZ. 2) oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ w postaci elektronicz. 3) stosowne pełnomocnictwa zgodnie z SIWZ p.VI.2.1.4). 5) dokument potwierdzający wniesienie wadium.

9. Wszelkie informacje odnośnie ochrony danych osobowych, administratora danych zawarte zostały w Rozdziale XVII SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wszelkie informacje na temat odwołań (terminów itp.) znajdują się w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018
Załączone dokumenty
  SIWZ_Powiat_kluczborski_04_10 (265.6kB) pobierz pokaż
  Załącznik_nr_1_do_SIWZ_04_10 (59.5kB) pobierz pokaż
  zalacznik_nr_1a_do_SIWZ_4_10 (17.7kB) pobierz    
  zalacznik_nr_1b_do_SIWZ_4_10 (17.8kB) pobierz    
  zalacznik_nr_2_Formularz_JEDZ (41.2kB) pobierz    
  SIWZ_zalacznik_2a_instrukcja_jedz (1.2MB) pobierz pokaż
  zalacznik_nr_3_do_SIWZ_oswiadczenie (14.1kB) pobierz    
  zalacznik_nr_4_do_SIWZ_grupa_kapitalowa (14.6kB) pobierz    
  załaczniki finansowe (7.1MB) pobierz    
  2018-OJS194-439106-pl (171.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-10-09 07:39:33, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-10-09 10:15:12, Ostatnia zmiana: 2018-10-09 10:15:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 673