Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088411
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego".

FP.272.8.2018.KM

Kluczbork, 21.09.2018r.                                                       

 

                                                                       Do Wykonawców postępowania

przetargowego

 

 

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

 

 „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 154-353617
w dniu 11.08.2018r.)

 

 

I.    Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie odnośnie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Treść zapytania z dnia 20.09.2018r.

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł. dla Powiatu Kluczborskiego” o numerze referencyjnym FP.272.8.2018.KM zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu do 12 października 2018r.  

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 10.08.2018r. opracowanej dla potrzeb zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego” – w następujących punktach:

 

 

I.         Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: pkt. 14 otrzymuje nowe brzmienie:

 

14. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

 

Powiat Kluczborski

ul. Katowicka 1

46-200 Kluczbork

 

„Oferta przetargowa na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 4.467.788,00 zł dla Powiatu Kluczborskiego”. Nie otwierać przed 12.10.2018r. godz. 12:00”

II.           Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: pkt. 1 i pkt. 2  otrzymuje nowe brzmienie:

 

1.    Miejsce i termin składania ofert: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 211, do dnia 12.10.2018r. do godziny 11:30. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 /oprócz poniedziałku/ oraz w poniedziałek w godz. 8:00-16:00).

2.    Miejsce i termin otwarcia ofert: Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pokój nr 209, dnia 12.10.2018r. o godzinie 12:00.

 

III.        Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym terminu składani i otwarcia ofert oraz w zakresie terminu związania ofertą, w związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 

 

W załączeniu:

Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do DUUE.

Skan pisma.

                                                          

 

 

 

_____________________

                                                                                               Kierownik Zamawiającego

– Piotr Pośpiech

Załączone dokumenty
  Wyjasnienia tresci SIWZ 21.09.2018 (70.4kB) pobierz pokaż
  ENOTICES_starostwo3-2018-141726-NF14-PL (72.7kB) pobierz pokaż
  ENOTICES_sprostowanie_opublikowane (68.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-09-21 13:15:52, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-09-21 13:16:07, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-09-21 13:24:32, Ostatnia zmiana: 2018-09-26 09:55:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 650