Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088391
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Zawiadomienie o wyborze oferty. Dotyczy postępowania pn: "Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku" (opublikowanego w BZP pod numerem 583248-N-2018 w dniu 05.07.2018r.

Kluczbork, dnia 25.07.2018 r.

FP.272.8.2018.AM                                                                                                   

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku" (opublikowanego w BZP pod numerem 583248-N-2018 w dniu 05.07.2018r.)

 

I.             Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, która została wybrana jako najkorzystniejsza.  Oferta została złożona przez: „KWANT” Sp. z o.o.  ul. Ozimska 14-16 lok. 307, 45-057 Opole

za wynagrodzeniem brutto:  436 897,92 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

2.    Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.    Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu uzyskała łączna liczbę 60 punktów, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

 

KRYTERIUM - Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C) = waga 60% = 60 pkt.

KRYTERIUM - Najdłuższy OKRES GWARANCJI (G) = waga 40% = 40 pkt.
MAKSYMALNA SUMA PUNKTÓW (C+G)
60 pkt + 40 pkt = 100 pkt.

 

II.           Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr

Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Najniższa cena ofertowa brutto

Ilość punktów w kryterium Cena

waga 60%

Kryterium Najdłuższy okres gwarancji

 

Ilość punktów w kryterium Okres gwarancji waga 40%

Suma uzyskanych punktów

 

1.

„KWANT” Sp. z o.o. 

ul. Ozimska 14-16 lok. 307

45-057 Opole

 

436 897,92 zł.

60

3 lata

0

60

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.              

      

 

IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

V. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.).

 

Kierownik Zamawiającego

- Piotr Pospiech

Starosta Kluczborski

 

Załączone dokumenty
  SCAN3253_000 (80.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-07-25 09:01:01, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-07-25 09:01:03, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-07-25 09:07:23, Ostatnia zmiana: 2018-07-25 09:07:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 715