Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088438
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku" .

               FP.272.8.2018.AM

               Kluczbork, dnia 09.07.2018r.

                                                                            Do Wykonawców postępowania

 

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont pomieszczeń w budynku Internatu Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku"

 (opublikowanego w BZP pod numerem 583248-N-2018 w dniu 05.07.2018r.)

 

                                             

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 05.07.2018r. opracowanej dla potrzeb zamówienia publicznego o nazwie jw.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     W SIWZ w Rozdziale II. Ogólne informacje oraz tryb udzielenia zamówienia pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie jn.:

 

3. Źródło finansowania niniejszego zamówienia publicznego: 10 000 zł. płatne ze środków własnych Powiatu w roku 2018r. Pozostała kwota płatna będzie w ramach faktoringu samorządowego. Zamawiający dokona wykupu należności z tytułu zawartej przez Wykonawcę umowy faktoringu samorządowego w terminie 180 dni od dnia zapłaty. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansującej przedmiotowe zamówienie na zasadach faktoringu samorządowego.

 

2)  W załączniku nr 8 do SIWZ § 13 Wynagrodzenie i warunki płatności pkt. 1.5 otrzymuje nowe brzmienie jn.:  

 

5.1.        Zamawiający, po bezusterkowym odbiorze kompleksowo zrealizowanego zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury:

-zapłaci Wykonawcy kwotę 10 000 zł. wynikającą z zaakceptowanej faktury. Pozostała kwota zostanie zapłacona w ramach FAKTORINGU SAMORZĄDOWEGO.

O  Zamawiający dokona wykupu należności z tytułu zawartej przez Wykonawcę umowy faktoringu samorządowego, w terminie 180 dni od dnia zapłaty. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansującej przedmiotowe zamówienie na zasadach faktoringu samorządowego.

 

 

Kierownik Zamawiającego

Urszula Pękala-Duda

Wicestarosta

 

 

 

                                                              
Załączone dokumenty
  Zmiana_SIWZ1(09.07) (89.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-07-09 14:35:23, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-07-09 14:35:40, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-07-10 07:35:14, Ostatnia zmiana: 2018-07-10 07:35:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 719