Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8814865
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. postępowania przetargowego pn.:"Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego - zakup sprzętu informatycznego"

Projekt pn:Elektroniczne usługi publiczne – e-administracja dla Gminy Kluczbork, Powiatu Kluczborskiego i Powiatu Oleskiegowspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne

 

FP.272.5.2018.KM

                                                                                     Kluczbork, 18.06.2018 r.

 

        

                                                                 

                                                                      Do Wykonawców

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego – zakup sprzętu informatycznego.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 z zachowaniem terminu o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej na której zamieszczono SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

 

Pytania Wykonawcy z dnia 15.06.2018r.

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza dla czytników kodów kreskowych 12 miesięczny okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ w ogólnych warunkach gwarancji określił minimalną gwarancję podstawową na 24 miesiące na czytniki kodów kreskowych. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ wraz z załącznikami.

 

Pytanie 3

§ 1.3 – Czy Zmawiający obligatoryjnie wymaga kart gwarancyjnych? Producenci markowych

sprzętów IT odchodzą od standardowej formy kart gwarancyjnych na rzecz wygodniejszej formy nalepek na obudowę z kodem serwisowym. Serwis świadczony jest wówczas                     w oparciu o indywidualny numer seryjny produktu, tzw. Service Tag, Na jego podstawie uzyskują Państwo wszelką pomoc techniczną i serwisową nabywanego sprzętu.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w §1.3 Zamawiający określił, że

karty gwarancyjne zostaną wydane Zamawiającemu, jednocześnie powyższe zapisy raczej powinny być zapisane w formie pisemnej z określeniem warunków i zakresu gwarancji, lecz Zamawiający dopuszcza możliwości innej identyfikacji warunków i zakresu gwarancji, między innymi poprzez podanie numeru seryjnego danego sprzętu lub charakterystycznej cechy danego sprzętu, gdzie uzyskamy wszelką pomoc techniczną oraz serwisową dla danego sprzętu.

 

Pytanie 4

§3.2 – Pragniemy zaznaczyć, iż jesteśmy tylko Dostawcą tego sprzętu i chcielibyśmy

skorzystać z prawa do wyłączenia rękojmi. Bardzo prosimy o uwzględnienie tej informacji.

Odpowiedź:

Wykonawca odpowiada przed kupującym (Zamawiającym) na zasadzie ryzyka z rękojmi za wady rzeczy sprzedanych. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie

odpowiedzialności z tytułu rękojmi na kupowany sprzęt informatyczny.

 

Pytanie 5

§4.11 – Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu przeznaczonego na usunięcie wad i awarii z 3 dni roboczych do 14 dni. Ewentualnie o dodanie zapisu, iż zamawiający, za porozumieniem stron, zezwala na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w sytuacjach skrajnych.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w §4.11. ustalił termin usunięcia awarii, wad i usterek nie dłuższy niż 3 dni, jednocześnie zgodnie z zapisami SIWZ oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, dla kluczowego sprzętu informatycznego tj. komputery stacjonarne oraz laptopy, zostały określone czasy reakcji serwisu na 1 dzień roboczy od zgłoszenia awarii w dni robocze. Natomiast w przypadku, gdy usterka będzie nie możliwa do naprawienia w ciągu 3 dni zgodnie z zapisami w §4.11 wzoru umowy w technicznie uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony za zgodą Zamawiającego. Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ wraz z załącznikami.

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                           _____________________

                                                                           Kierownik Zamawiającego

Załączone dokumenty
  Pyt i odp (72.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2018-06-18 12:59:03, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:59:20, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-06-18 13:01:45, Ostatnia zmiana: 2018-06-18 13:01:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 90