Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088498
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy postępowania przetargowego nr FP.272.6.2018.AM pn: "Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego".

                                                                       Kluczbork, dn. 12.06.2018 r.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego

 

Znak sprawy: FP.272.6.2018.AM

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, tj. Powiat Kluczborski z siedzibą ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Powiatu Kluczborskiego, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofertę złożył:

Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Pl. Dąbrowskiego 1

00-057 Warszawa.

Zamawiający informuje, że:

1.     Oferta spełnia wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.     Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.     Zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty (kryterium 1 – CENA, znaczenie kryterium 60%; kryterium 2 – GOTOWOŚĆ DO PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ, znaczenie kryterium 40%). Zgodnie z przyjętymi kryteriami dla złożonej oferty przyznano następującą liczbę punktów:

CZĘŚĆ I

Liczba przyznanych punktów

kryterium 1 - cena

kryterium 2 - gotowość do przejęcia zobowiązań

SUMA

Komunalny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

60,00

40,00

100,00

 

CZĘŚĆ II

Liczba przyznanych punktów

kryterium 1 - cena

kryterium 2 - gotowość do przejęcia zobowiązań

SUMA

Komunalny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

60,00

40,00

100,00

 

CZĘŚĆ III

Liczba przyznanych punktów

kryterium 1 - cena

kryterium 2 - gotowość do przejęcia zobowiązań

SUMA

Komunalny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

60,00

40,00

100,00

 

4.     Cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zwiększa kwotę na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej. W związku z powyższym, zgodnie z przyjętymi kryteriami, oferta złożona przez Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, z siedzibą Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty do Wykonawcy, którego oferta została złożona w terminie oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

Kierownik Zamawiającego

Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech

Załączone dokumenty
  SCAN3083_000 (45.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-06-13 08:30:38, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-06-13 09:16:12, Ostatnia zmiana: 2018-06-13 09:16:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 853