Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088475
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. „Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”.

FP.272.1.2018.AM

Kluczbork, dnia 28.03.2018r.

                           

UNIEWAŻNIENIE  

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)” (opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 008-013738 w dniu 12.01.2018r.)

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w imieniu Powiatu Kluczborskiego informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 cytowanej na wstępie ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą jak wyżej, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Uzasadnienie

Uzasadnienie prawne:

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

W postępowaniu o numerze FP.272.1.2018.AM dotyczącym wyboru Wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)do terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 28.02.2018r. ofertę złożył Wykonawca: Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa na wszystkie 3 części zamówienia tj:

1.    Część I – spłata i przejęcie długu z umów kredytowych w kwocie 19 436 746,00 zł.  Cena oferty - 21 236 830,23 zł.

2.    Część II – spłata i przejęcie długu z umów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 25 500 000,00 zł. Cena oferty - 27 377 636,40 zł.

3.    Część III – spłata i przejecie długu z umów na dostawę usług do kwoty 7 800 005,76 zł.Cena oferty - 8 007 095,27 zł.

 

Zamawiający stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwoty, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.

- 16 991 603,00 zł. w przypadku Części I   – spłata i przejęcie długu z umów kredytowych w kwocie 19 436 746,00 zł;

- 22 292 100,00 zł. w przypadku Części II  – spłata i przejęcie długu z umów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 25 500 000,00 zł;

-   6 818 765,00 zł. w przypadku Części III – spłata i przejecie długu z umów na dostawę usług do kwoty 7 800 005,76 zł.

 

Z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną złożona w niniejszym postępowaniu na wszystkie trzy części zamówienia przewyższa kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej - Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.).

 

Kierownik zamawiającego

Piotr Pośpiech - Starosta

Załączone dokumenty
  unieważnienie_postepowania_nr_FP_272_1_2018 (121.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-03-28 09:42:45, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-03-28 09:41:22, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-03-28 13:07:40, Ostatnia zmiana: 2018-03-28 13:07:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 950