Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088396
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego)".

FP.272.1.2018.AM

Kluczbork, dnia 21.02.2018r.

 

 

Do Wykonawców postępowania

 

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego)”.

(opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 008-013738 w dniu 12.01.2018r.)

 

I.          Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ oraz modyfikacje treści SIWZ z dnia 06.02.2018r. prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisów pkt. 33 załącznika nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy dla części nr I, II oraz III). Pragniemy zauważyć, iż wyjątkowo długi okres finansowania wymaga od Wykonawców zabezpieczenia swojego interesu na okoliczności znacznie przekraczające standardowy katalog ryzyk.

Ww. zmiana pozwoli na poszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców i zwiększenie konkurencyjności postępowania przetargowego poprzez możliwość złożenia ofert przez większą liczbę podmiotów.

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.  W związku z powyższym w załączniku nr 4 do SIWZ tj. Istotne postanowienia umowy dla część I, II i III zamówienia usunięto pkt. 33.

 

II.        Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), celem zachowania terminu określonego w art. 38 ust. 1 pkt. 1) cytowanej na wstępie ustawy - dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w następujących punktach:

 

1/ Rozdział IX Opis sposobu przygotowywania ofert pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie:

 

12.  Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.:

  Adres (firma) wykonawcy

                                                                      Powiat Kluczborski  
                                                                      ul. Katowicka 1

                                                                      46-200 Kluczbork

 

Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r., godz. 10:30

 

2/ Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1-2 otrzymuje nowe brzmienie:

1.      Oferty należy dostarczyć w zamkniętych opakowaniach do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 211 w terminie: do dnia 28.02.2018r., do godz. 10:00. Zamawiający niezwłocznie powiadamia wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data oraz godzina wpływu oferty.

2.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 213, w dniu 28.02.2018r., o godz. 10:30.

 

 

III.      Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosownie do art. 38 ust. 4a Ustawy Pzp w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonał stosownego sprostowania ogłoszenia/ ogłoszenia zmian o zamówieniu. Zgodnie z art. 12a ust. 3 Ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatkluczborski.pl zamieszczone zostały zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

Piotr Pośpiech

Przewodniczący Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Modyfikacja_oraz_wyjasnienia_SIWZ_21_02 (59.5kB) pobierz pokaż
  ENOTICES_starostwo3-2018-028850-NF14-PL (74kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie zmian (38.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-02-21 13:14:12, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-02-21 13:24:02, Ostatnia zmiana: 2018-02-23 09:08:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1054