Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088480
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)"

FP.272.1.2018.AM

Kluczbork, dnia 16.02.2018r.

                                                                 Do Wykonawców postępowania

 

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”

(opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 008-013738 w dniu 12.01.2018r.)

 

I.       Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Z uwagi na wątpliwości dotyczące treści SIWZ oraz udzielonych odpowiedzi z dnia 06.02.2018 r. uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

 

1.    Zwracamy się prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.02.2018r. Państwa zgoda rozszerzy grupę potencjalnych Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert celem zwiększenia konkurencyjności ofert.

 

2.    W nawiązaniu do kryterium oceny ofert: tj. „Czasu przejęcia wierzytelności” (Maksymalny czas przejęcia wierzytelności wynosi do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy), prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w sytuacji gdy Wykonawca zaoferuje spłatę zobowiązań w dniu podpisania umowy tj. 0 dni od podpisania umowy i uzyska wówczas maksymalną liczbę punktów dla tego kryterium tj. 40 pkt.

Odpowiedź na pytanie 2.

      Ilość punktów dla kryterium „czas przejęcia wierzytelności” zostanie obliczona według wzoru znajdującego się w SIWZ w Rozdziale XII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. tj. najkrótszy czas przejęcia wierzytelności spośród złożonych ofert / czas przejęcia wierzytelności badanej oferty x 40. Należy zatem przyjąć 1 dzień od dnia podpisania umowy jako minimalny czas przejęcia wierzytelności.

 

3.    Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje modyfikację powyższego kryterium oceny ofert, tak by przy zaoferowaniu gotowości do przejęcia wierzytelności w dniu podpisania umowy można było uzyskać wyższą punktację niż w przypadku przejęcia wierzytelności w terminie 1 dnia od podpisania umowy.

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji w powyższym zakresie.

 

4.    W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie oraz przedstawienie zmodyfikowanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający nie przewiduje modyfikacji w powyższym zakresie.

 

5.    Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie treści załącznika nr 4 do SIWZ poprzez wprowadzenie do treści pkt. 21 następujących zapisów:

„W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości zobowiązania Zamawiający oświadcza, że Wykonawca jest uprawniony do przeliczenia wysokości odsetek umownych należnych Wykonawcy za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania spłaty po najwyższej stawce marży określonej w Ofercie, w tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy wyliczoną na ww. zasadach kwotą odsetek umownych przy uwzględnieniu najwyższej stawki marży określonej w ofercie a kwotą odsetek umownych obliczonych na zasadach określonych w umowie do dnia dokonania wcześniejszej spłaty.”

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis, w związku z powyższym dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ tj.Istotne postanowienia umowy dla część I, II i III zamówienia w pkt. 21, który otrzymuje nowe brzmienie:

Pkt. 21.W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości zobowiązania Zamawiający oświadcza, że Wykonawca jest uprawniony do przeliczenia wysokości odsetek umownych należnych Wykonawcy za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia dokonania spłaty po najwyższej stawce marży określonej w Ofercie, w tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy wyliczoną na ww. zasadach kwotą odsetek umownych przy uwzględnieniu najwyższej stawki marży określonej w ofercie a kwotą odsetek umownych obliczonych na zasadach określonych w umowie do dnia dokonania wcześniejszej spłaty.”

II.           Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – dokonał modyfikacji zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących punktach:

 

1/ Rozdział IX Opis sposobu przygotowywania ofert pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie:

 

12.  Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.:

      Adres (firma) wykonawcy

 

                                                                         Powiat Kluczborski  
                                                                      ul. Katowicka 1

                                                                      46-200 Kluczbork

 Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)” 

 Nie otwierać przed dniem 27.02.2018 r., godz. 10:30

 

 

2/ Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1-2 otrzymuje nowe brzmienie:

1.      Oferty należy dostarczyć w zamkniętych opakowaniach do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 211 w terminie: do dnia 27.02.2018r., do godz. 10:00. Zamawiający niezwłocznie powiadamia wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data oraz godzina wpływu oferty.

2.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 213, w dniu 27.02.201
8r., o godz. 10:30.

 

 

3/ Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosownie do art. 38 ust. 4a Ustawy Pzp w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonał stosownego sprostowania ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 12a ust. 3 Ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatkluczborski.pl zamieszczone zostały zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

 

Załączone dokumenty
  Wyjasnienia_tresci_SIWZ_16_02_2018 (98.8kB) pobierz pokaż
  ogłoszenie_zmian_przesłane_do_DUUE (74kB) pobierz pokaż
  ogłoszenie_zmian_opublikowane_21_02 (70kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-02-16 14:05:41, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:05:45, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2018-02-16 14:13:47, Ostatnia zmiana: 2018-02-21 09:22:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1084