Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088459
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)"

FP.272.1.2018.AM

Kluczbork, dnia 06.02.2018r.

                                                                 Do Wykonawców postępowania

 

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”

(opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 008-013738 w dniu 12.01.2018r.)

 

I.       Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 30.01.2018r.

1.  Czy poprzez termin zawarty w pkt. 4.1., 4.2., 4.3. ppkt. 2) SIWZ, §2 wzorów umów oraz części XII – kryterium „czas przejęcia wierzytelności” Zamawiający ma na myśli termin określony w dniach roboczych?

Tak, należy przyjąć dni robocze.

 

2.  Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja wekslowa były wzorami Wykonawcy. Czy Zamawiający wymaga dołączenia wzorów ww. dokumentów do oferty?

Wyrażamy zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy. W/w dokumenty będą stanowiły integralną część umowy/-ów.

3.  Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy będą obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?

Tak, potwierdzamy, że zabezpieczenie umowy obejmowało wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia.

4.  Prosimy Zamawiającego o możliwość wprowadzenia do umowy zapisu, zgodnie z którym uruchomienie środków nastąpi pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco?

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 27. 

5.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki spłacane za okres, za który zostały naliczone, były płacone zgodnie z harmonogramem spłaty, a nie w terminie 7 dni od daty otrzymania noty odsetkowej? Pragniemy zauważyć, iż nie u każdego Wykonawcy jest możliwość wystawiania not odsetkowych, a termin uzależniony od daty doręczenia noty może spowodować, iż terminy płatności będą ruchome. 

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 16.

6.  W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki były spłacane, zgodnie z harmonogramem spłaty na podstawie wystawionego przez Wykonawcę wezwania do zapłaty?

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 16. 

7.  W związku z zapisami części 4.1., 4.2, 4.3. pkt. 8 SIWZ oraz §3 ust. 6 wzorów umów prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż każdorazowo przed skorzystaniem z prawa karencji w spłacie odsetek Zamawiający będzie informował Wykonawcę stosownym pismem na min. 21 dni przed skorzystaniem z powyższego uprawnienia. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 18.

8.  W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający poinformuje Wykonawcę o chęci skorzystania z powyższego uprawnienia.

-

9.  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż skorzystanie z prawa karencji w spłacie odsetek skutkowało będzie przeliczeniem wysokości rat odsetkowych w obrębie danego roku kalendarzowego bez zmiany/wydłużenia okresu spłaty.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 18.

10.   Prosimy również o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie miał możliwość skorzystania z powyższego uprawnienia wyłącznie raz w roku kalendarzowym odpowiednio w pierwszym, drugim lub trzecim kwartale roku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 18.

11.   Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w rozdziale III ust. 4.1.; 4.2; 4.3.pkt. 7) ppkt. d) SIWZ nadając mu brzmienie: „odsetki, o których mowa w ppkt. c) będą naliczane od dnia następującego po upływie terminu płatności którejkolwiek z rat określonych w Rozdz. III ust. 4.1. pkt. 1 SIWZ do dnia zapłaty”. Pragniemy zauważyć, iż w ppkt. c) ww. Rozdziału są wskazane odsetki ustawowe a nie oprocentowanie.

Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ w powyższym zakresie. Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 22.

12.   Prosimy Zamawiającego o Wyjaśnienie, czy zgodnie z zapisami rozdz. III ust.  4.1., 4.2., 4.3. pkt. 9) SIWZ do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć, że każdy rok liczy 365 dni, także dla lat przestępnych czy rzeczywistą liczbę dni w roku, czyli 365 dni, a dla lat przestępnych 366 dni.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 14.

13.   Ze względu na długi okres finansowania zwracamy się z prośbą o umożliwienie oparcia oprocentowania umowy na zmiennej stopie WIBOR 6M w zakresie Części I, II i III. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych, a jednocześnie jego aktualizacja nie jest zbyt uciążliwa dla stron umowy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż do wyliczenia ceny oferty należy przyjąć wartość stopy procentowej WIBOR 6M notowany na dzień ogłoszenia przetargu tj. 12.01.2018 r. (1,81 %).

Nie wyrażamy zgody. Zgodne z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 10.

14.   W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o potwierdzenie, iż do obliczenia ceny oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia ogłoszenia (zgodnie z zapisami rozdz. III. Ust. 4.1., 4.2, 4.3. ppkt. 12) SIWZ), tj. 12.01.2018 r., czyli 1,72%.

Tak, należy przyjąć stawkę WIBOR 3M z dnia 12.01.2018r, czyli 1,72%.

15.   Czy poprzez zapis o wcześniejszej częściowej spłacie wierzytelności (zapis zawarty w rozdz. III ust. 4.1., 4.2., 4.3. pkt. 11) SIWZ) Zamawiający rozumie częściową nadpłatę kapitału w dacie płatności raty oraz przeliczenie rat bez zmiany okresu spłaty?

Poprzez zapis o wcześniejszej częściowej spłacie wierzytelności Zamawiający rozumie zmianę okresu spłaty bez przeliczenia rat.

16.   Dla zapewnienia konkurencyjności postępowania przetargowego poprzez umożliwienie wzięcia udziału w tymże przetargu również podmiotom działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1546 ze zm.), w przypadku wyboru oferty złożonej przez fundusz inwestycyjny, prosimy o zgodę na wykreślenie ze wzorów umów (§ 1 ust. 1 oraz §1 ust. 2 projektów umów), odniesienia do "świadczenia usługi finansowej" oraz odniesienia do „wykonania usługi” (§ 3 ust. 1 projektu umowy) przez Wykonawcę w ramach tegoż przetargu wraz ze stosownym przeredagowaniem odpowiednich zapisów, z uwagi na odnośne przepisy regulujące funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, uprawniające fundusze do lokowania aktywów w toku swej działalności inwestycyjnej. Proponujemy zmianę na zapis: ust. 1 - „(…) na rzecz Zamawiającego finansowania będącego przedmiotem zamówienia, czyli subrogacji (dalej również zobowiązanie); dla ust. 2: „Wykonawca, zgodnie z przedmiotem zamówienia publicznego, zobowiązuje się do zagwarantowania finansowania na rzecz Zamawiającego, polegającego na zaspokojeniu pierwotnego wierzyciela Zamawiającego (…)” oraz dla §3 ust. 1 zapisu: „Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie obejmujące oraz odsetki określone w niniejszym paragrafie”. Powyższe przyczyni się do pozyskania przez Zamawiającego potencjalnie większej liczby bardziej korzystnych ofert, szczególnie ze strony podmiotów zajmujących się lokowaniem kapitału w ramach swej profesjonalnej aktywności (vide: regulacje dot. funduszy inwestycyjnych), a przy tym będzie się mieścić w określonym przez Zamawiającego przedmiocie przetargu.

Zgodnie z rozdziałem V ust 1 pkt 1.2 lit.a SIWZ dopuszcza się do udziału w postępowaniu wszystkie podmioty objęte nadzorem KNF. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku Nr 4.

17.   Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ  Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia - pkt 7.

18.   Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości złożenia oferty, której cena oparta będzie na stałej marży w całym okresie finansowania.

Nie wyrażamy zgody na stałą marżę.

19.   Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów w Rozdziale XI ust. 2 i 3 SIWZ: Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) za realizację tej części zamówienia, na którą składa ofertę, wg formularza ofertowego stanowiącego zał. Nr 1 do SIWZ. Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza – Kalkulacja ceny stanowiącego załącznik do Formularza Oferty. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. upusty, rabaty, przypominamy, że cena oferty oparta jest o marżę oraz o stawkę WIBOR.

W związku z ostatnimi zmianami Zamawiający przeoczył zapis w rozdziale XI ust 3 SIWZ zmieniając marże na progresywną. Punkt 3 Rozdziału XI otrzymuje brzmienie: Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. upusty, rabaty.

20.   Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez zapis §2 ust. 3 wzorów umów Zamawiający rozumie, iż spłata na konta wierzycieli zostanie dokonana w terminie wskazanym w §2 ust. 1, a rachunki bankowe wierzycieli zostaną udostępnione Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia.

21.   Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wskazanego w §2 ust. 4 wzorów umów do 4 dni roboczych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 8. 

22.  Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wcześniejszej spłacie całości lub części wierzytelności na min. 14 dni przez planowaną spłatą.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia - pkt 20.

23.   Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie postanowienia par. 4 ust. 4 wzorów umów oraz zapisów podpunktu 14) w rozdziale III w pkt 4.1, 4.2, 4.3 SIWZ: „W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania kosztów obsługi do najwyższej stawki marży określonej w ofercie”, poprzez dodanie postanowienia: „Zamawiający oświadcza, że w ww. przypadku Wykonawca jest uprawniony do przeliczenia wysokości odsetek umownych należnych Wykonawcy za okres od dnia spłaty na konta wierzycieli do dnia rozwiązania Umowy  po najwyższej stawce marży określonej w Ofercie, w tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy wyliczoną na ww. zasadach kwotą odsetek umownych przy uwzględnieniu najwyższej stawki marży określonej w ofercie a kwotą odsetek umownych obliczonych na zasadach określonych w umowie do dnia wcześniejszego rozwiązania umowy”. W przypadku innej interpretacji zapisu, prosimy o podanie zasad wyrównania kosztów obsługi.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 21.

24.   Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całości zobowiązania wraz z przysługującymi Wykonawcy należnościami wynikającymi z wyrównania kosztów obsługi do najwyższej stawki marży określonej w ofercie, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 21.

25.   Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku kalkulacji ceny w oparciu o marżę progresywną Wykonawcy powinni przedstawić w formularzu oferty (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferowane wartości marży dla poszczególnych okresów spłat.

Tak, należy przedstawić w formularzu oferty zaoferowane wartości marży dla poszczególnych okresów spłaty. 

26.   Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ust. 2 wzorów umów, nadając im brzmienie: „Odsetki w wysokości, o których mowa w ust. 1 obowiązują od dnia następnego po upływie terminu płatności którejkolwiek z rat określonych w § 4 umowy do dnia zapłaty”. Pragniemy zauważyć, iż w ust. 1 ww. paragrafu są wskazane odsetki ustawowe a nie oprocentowanie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia - pkt 22.

27.   W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §6 ustęp 1 wzorów umów na następujący: „Za dzień spłaty każdej z rat określonej w harmonogramie z §4 Umowy uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 23. 

28.   W celu zachowania konkurencyjności oraz porównywalności ofert prosimy Zamawiającego o wskazanie do celów obliczeniowych konkretnego terminu spłaty wierzytelności (np. 22.02.2018r.) dla wszystkich trzech części.

Zgodnie z procedurą postępowania wynikającą z Prawa zamówień publicznych na chwilę obecną nie jest możliwe ustalenie konkretnego terminu spłaty. Do celów obliczeniowych (celem zachowania konkurencyjności oraz porównywalności ofert) należy przyjąć dzień 23.03.2018r.

29.   Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż powyższy termin wskazany przez Zamawiającego. Na gruncie ustawy niemożliwe jest zwiększenie wartości umowy w stosunku do wartości oferty, a taka konieczność mogłaby zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia środków.

Tak, potwierdzamy.

 

30.   Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu w brzmieniu: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy”.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 30.

 

31.   Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu – „Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Wykonawcy”.

Nie wyrażamy zgody na powyższe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia - pkt 32.

32.   Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wcześniejszej spłaty Zamawiający zobowiązuje się do spłaty odsetek naliczonych do dnia dokonanej wpłaty.

Zgodne z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 20.

33.   Czy Zamawiający potwierdza, że nie istnieją żadne ograniczenia prawa Wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, w spłacie zadłużenia?

Tak, potwierdzamy. 

34.   Czy Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie, określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych, nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno-prawnym ani osobistym?

Zamawiający zaświadcza, że zadłużenie określone w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, niewymagalne, wolne od wad prawnych i nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno – prawnym ani osobistym.

 

35.   W przypadku, jeśli zadłużenie nie jest w całości wymagalne zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaka część zadłużenia będzie wymagalna na dzień składania ofert.

Zamawiający bezwzględnie zastrzega sobie jednorazową spłatę całości zadłużenia, które na ten moment nie jest wymagalne.

36.   Czy Zamawiający potwierdza, że spłata zobowiązania obejmuje należności główne wraz z odsetkami i prowizjami?

Zobowiązanie obejmuje tylko należności główne.

37.   W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający potwierdza, że wyraża zgodę na spłatę zadłużenia przez Wykonawcę na zasadach art. 518 § 1 pkt 3 KC oraz skapitalizowanie odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej.

- 

38.   Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty?

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 7.

39.   Prosimy o wyjaśnienie, czy w §8 ust. 1 pkt. 1) wzorów umów nie nastąpiła omyłka w zapisie i winno być odniesienie do §4 ust. 1 a nie do §5 ust. 1?

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia - pkt 28.

40.   Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzorów umów zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań przez Zamawiającego.  Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy dla części I, II i III zamówienia – pkt 19.

41.   Prosimy Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do §9 ust. 2 wzorów umów:

„W przypadku, gdy Wykonawcą będzie Fundusz działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego na Spółkę Zarządzającą tym Funduszem”.

Wzór umowy zawierające istotne postanowienia umowy z załącznika nr 4, należy dołączyć do oferty.

42.   Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

a)  zestawienia posiadanych zobowiązań finansowych Powiatu

b)  lista wierzycieli z podaniem nazw, adresów, kwot zobowiązań, nr rachunków do spłat

Powyższe dane znajdują się w rozdziale III pkt 3.2 (opis przedmiotu zamówienia i jego zakres), natomiast pozostałe informacje (adresy oraz numery kont) zostaną udostępnione w chwili podpisania umowy.

 

43.   W związku ze standardami obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

“Klauzula salwatoryjna”

1.   Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2.   Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych dla każdej ze Stron.

3.   Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Zamawiający zwraca Wykonawcy równowartość kwoty wskazanej w §1 Umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia zawarcia niniejszej Umowy do dnia zwrotu na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia uznania Umowy za nieważną bądź nieskuteczną na mocy prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu.

Nie wyrażamy zgody.

 

II.           Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ o nazwie Wzór – Umowy na część I,II,III zamówienia poprzez jego usunięcie i wstawienie nowego załącznika o nazwie  - Istotne postanowienia umowy dla części I,II,III zamówienia. 

W związku z powyższym załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie tj. Istotne postanowienia umowy dla części I,II i III zamówienia. Na stronie internetowej zamawiającego www.powiatkluczborski.pl zamieszczona została jako nowy załącznik nr 4 do SIWZ aktualna wersja załącznika Istotne postanowienia umowy dla części I,II i III zamówienia, która zastąpiła dokumenty o nazwie Wzór – Umowy na część I,II,III zamówienia.

 

III.         Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – dokonał modyfikacji zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących punktach:

 

1/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1 podp.2), który otrzymuje nowe brzmienie:

2). Wykonawca dokona spłaty wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ zobowiązań Części I - w wysokości 19.436.746,00 zł w maksymalnym terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, której istotne postanowienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w ofercie zaoferuje termin spłaty wierzytelności, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w Rozdz. XII SIWZ z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez Zamawiającego.

 

2/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2 podp.2), który otrzymuje nowe brzmienie:

2). Wykonawca dokona spłaty wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ zobowiązań Części II - w wysokości 25.500.000,00 zł w maksymalnym terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, której istotne postanowienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w ofercie zaoferuje termin spłaty wierzytelności, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w Rozdz. XII SIWZ z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez Zamawiającego.

 

3/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.3 podp.2), który otrzymuje nowe brzmienie:

2). Wykonawca dokona spłaty wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ zobowiązań Części III - w wysokości 7.800.005,76 zł w maksymalnym terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, której istotne postanowienia zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w ofercie zaoferuje termin spłaty wierzytelności, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w Rozdz. XII SIWZ z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez Zamawiającego.

 

4/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1, 4.2 oraz 4.3 podp.7) ppkt. d), który otrzymuje nowe brzmienie:

d) odsetki, o których mowa w ppkt. c) będą naliczane od dnia następnego po upływie terminu płatności którejkolwiek z rat określonych w Rozdz. III ust. 4.1 pkt. 1) SIWZ do dnia zapłaty.

 

5/ W Rozdziale IX Opis sposobu przygotowywania ofert w pkt. 5 podp.1) otrzymuje nowe brzmienie:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z kalkulacją ceny oraz projektem umowy, uwzględniającym postanowienia zawarte w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ.

 

6/ Rozdział IX Opis sposobu przygotowywania ofert pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie:

 

12.  Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.:

Adres (firma) wykonawcy

                                                                      Powiat Kluczborski  
                                                                      ul. Katowicka 1

                                                                       46-200 Kluczbork

 

Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”

 

Nie otwierać przed dniem 23.02.2018 r., godz. 10:30

 

7/ Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1-2 otrzymuje nowe brzmienie:

1.      Oferty należy dostarczyć w zamkniętych opakowaniach do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 211 w terminie: do dnia 23.02.2018r., do godz. 10:00. Zamawiający niezwłocznie powiadamia wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data oraz godzina wpływu oferty.

2.      Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 213, w dniu 23.02.201
8r., o godz. 10:30.

 

8/ Rozdział XI. Opis sposobu obliczenia ceny, pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3.      Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. upusty, rabaty.

 

9/ Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

3.    Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zwieranej z Wykonawcą umowy, zawiera załącznik nr 4, do niniejszej SIWZ. Wzór umowy zawierający zapisy wynikające z istotnych postanowień umowy należy przedłożyć wraz z ofertą.

 

10/ Wykaz załączników Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. 4. Otrzymuje nowe brzmienie:

4. Istotne postanowienia umowy dla części I,II,III zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

 

11/ W Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 6 i pkt. 9 otrzymują nowe brzmienie:

6. Oświadczam/y, że zamówienie zostanie przez nas wykonane w terminach, zakresie i według wymagań określonych w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, które składając Ofertę w pełni akceptujemy.

 

9. Oświadczam/-y, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy zawartymi w istotnych postanowieniach umowy), przyjmujemy je bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

12/ Jednocześnie Zamawiający informuje, że stosownie do art. 38 ust. 4a Ustawy Pzp w wyniku modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonał stosownego sprostowania ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 12a ust. 3 Ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatkluczborski.pl zamieszczone zostały zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

 

Wicestarosta - 

Urszula Pękala - Duda

Załączone dokumenty
  Modyfikacja_oraz_wyjasnienia_tresci_SIWZ_06_02 (390.1kB) pobierz pokaż
  Zał._nr_4_do_SIWZ_Istotne_postanowienia_umowy (185.5kB) pobierz pokaż
  notice-18_Sprostowanie_przesłane_do_publikacji (123.5kB) pobierz pokaż
  2018-OJS029-063630-pl (125.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2018-02-06 13:26:00, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:26:05, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-02-06 13:47:12, Ostatnia zmiana: 2018-02-12 08:00:54, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1090