Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088491
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Modyfikacja oraz wyjasnienia tresci SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)".

FP.272.1.2018.AM

Kluczbork, dnia 26.01.2018r.

                                                                                        Do Wykonawców postępowania

 

MODYFIKACJA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”

 

(opublikowanego w DUUE pod numerem 2018/S 008-013738 w dniu 12.01.2018r.)

 

I.       Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 18.01.2018r.

1.            Prosimy o odpowiedź na pytanie czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu, oprócz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1876 ze zm.), także fundusze inwestycyjne, działające na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 Nr 146 poz. 1546 z późn. zm)?

 

W razie pozytywnej odpowiedzi prosimy o stosowną modyfikację dokumentów związanych z przetargiem dającą możliwość złożenia oferty przez fundusz inwestycyjny w zakresie przedmiotowego przetargu. Powyższa zmiana powinna przyczynić się do poszerzenia możliwości składania ofert przez Wykonawców, co może pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność przedmiotowego przetargu.

Fundusze inwestycyjne są osobami prawnymi działającymi na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przedmiotem działalności funduszu inwestycyjnego jest lokowanie zebranych od inwestorów środków pieniężnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Zebrane środki inwestowane są w określone instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Organami funduszu inwestycyjnego są: towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI), rada inwestorów lub zgromadzenie inwestorów.

Działanie funduszy inwestycyjnych jest precyzyjnie uregulowane w/w ustawą. Zgodnie z nią fundusz ma osobowość prawną i zarządza nim wydzielony podmiot, a nad prawidłowością działania funduszy inwestycyjnych czuwa organ państwa: Komisja Nadzoru Finansowego. 

 

Wszystkie aktywa funduszu przechowuje depozytariusz, którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi. Oprócz przechowywania środków funduszu, dba on również o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale V SIWZ (Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5) pkt.1, który otrzymuje nowe brzmienie:   

 

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp,

1.2      spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)     kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że prowadzi swoją działalność pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć stosowne dokumenty.

b)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

        Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie,

c)     zdolności technicznej lub zawodowej:

             Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

 

2.            Prosimy Zamawiającego o zniesienie progu maksymalnej marży. Powyższe ograniczenie znacznie zawęża krąg potencjalnych Wykonawców oraz konkurencyjność złożonych ofert. Zważywszy na okres finansowania, sytuację finansową Zamawiającego, czynniki ryzyka transakcji - próg maksymalnej marży określony przez Zamawiającego wydaje się być na poziomie nie adekwatnym do kosztów ponoszonych przez podmioty finansujące.

Pragniemy zauważyć, iż Zamawiający może w toku prowadzonego postępowania nie wybrać oferty, której cena przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z art. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający znosi próg maksymalnej marży, jednocześnie informuje, iż na stronie internetowej zamawiającego www.powiatkluczborski.pl została zamieszczona ujednolicona wersja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotycząca niniejszego postępowania, w której zostały zawarte zmiany w zakresie wysokości marży.

 

II.           Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – dokonał modyfikacji zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących punktach:

 

1/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.2 i 3.3 otrzymują nowe brzmienie:

3.2. Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez spłatę i przejęcie długu do wysokości 52 736 751,76 zł. (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).

 

Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty finansowania poprzez spłacenie przez Wykonawcę zobowiązań zaciągniętych przez Powiat Kluczborski z następujących tytułów:

1)   Umowy kredytowej na kwotę 19.436.746,00 zł:

a)    Bank Spółdzielczy w Łubnianach na kwotę 2.840.170,00 zł (umowa 15/JST/189604/2016),

b)    Bank Spółdzielczy w Wołczynie na kwotę 7.258.036,00 zł (umowa 2.JST/08/2),

c)    Bank Spółdzielczy w Wołczynie na kwotę 3.479.390,00 zł (umowa 2/JST/11/2),

d)    Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A. na kwotę 5.859.150,00 zł (umowa 81102036680000559601560986).

2)   Umowy emisji obligacji komunalnych na kwotę 25.500.000,00 zł:

a)    PKO Bank Polski S.A. (seria A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14) na kwotę 7.000.000,00 zł,

b)    PKO Bank Polski S.A. (seria C, E, F, G oraz D) na kwotę 6.400.000,00 zł,

c)    PKO Bank Polski S.A. (seria J, K) na kwotę 2.500.000,00 zł.,

d)    BOŚ S.A. serii H15, I15, J15, K15, L15, M15, N15, O15, P15, R15 na kwotę 9.600.000,00 zł.

 

3)   Umowy na dostawę usług do kwoty 7.800.005,76 zł z firmą:

 

a)    Siemens Sp. z o.o. w Warszawie do kwoty 6.350.020,18 zł (umowa FP/29/2010),

b)    OLS Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublińcu w kwocie 1.449.985,58 zł (umowa FP.273.2.3.2017 oraz FP.273.2.14.2017).

 

zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego.

3.3.        Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części :

 

Część I – spłata i przejęcie długu z umów kredytowych zgodnie z wyszczególnieniem z pkt. 3.2. podpkt. 1) w kwocie 19.436.746,00 zł,

Część II – spłata i przejęcie długu z umów z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z wyszczególnieniem z pkt. 3.2 podpkt.2) w kwocie 25.500.000,00 zł,

Część III – spłata i przejecie długu z umów na dostawę usług zgodnie z wyszczególnieniem z pkt.3.2 podpkt. 3) do kwoty 7.800.005,76 zł.

 

 

2/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1. podpunkt 1) który otrzymuje nowe brzmienie:

 

1)    Spłata przejętych przez Wykonawcę wierzytelności spłaty części I nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem.

2024

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2024

20 762,00

15.02. 2024

20 592,00

15.03. 2024

20 592,00

15.04. 2024

20 592,00

15.05. 2024

20 592,00

15.06. 2024

20 592,00

15.07. 2024

20 592,00

15.08. 2024

20 592,00

15.09. 2024

20 592,00

15.10. 2024

20 592,00

15.11. 2024

20 592,00

15.12. 2024

20 592,00

Razem rok

247 274,00

2025

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2025

39 894,00

15.02. 2025

39 894,00

15.03. 2025

39 894,00

15.04. 2025

39 894,00

15.05. 2025

39 894,00

15.06. 2025

39 894,00

15.07. 2025

39 894,00

15.08. 2025

39 894,00

15.09. 2025

39 894,00

15.10. 2025

39 894,00

15.11. 2025

39 894,00

15.12. 2025

39 894,00

Razem rok

478 728,00

2026

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2026

48 220,00

15.02. 2026

48 228,00

15.03. 2026

48 228,00

15.04. 2026

48 228,00

15.05. 2026

48 228,00

15.06. 2026

48 228,00

15.07. 2026

48 228,00

15.08. 2026

48 228,00

15.09. 2026

48 228,00

15.10. 2026

48 228,00

15.11. 2026

48 228,00

15.12. 2026

48 228,00

Razem rok

578 728,00

2027

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2027

48 220,00

15.02. 2027

48 228,00

15.03. 2027

48 228,00

15.04. 2027

48 228,00

15.05. 2027

48 228,00

15.06. 2027

48 228,00

15.07. 2027

48 228,00

15.08. 2027

48 228,00

15.09. 2027

48 228,00

15.10. 2027

48 228,00

15.11. 2027

48 228,00

15.12. 2027

48 228,00

Razem rok

578 728,00

2028

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2028

48 220,00

15.02. 2028

48 228,00

15.03. 2028

48 228,00

15.04. 2028

48 228,00

15.05. 2028

48 228,00

15.06. 2028

48 228,00

15.07. 2028

48 228,00

15.08. 2028

48 228,00

15.09. 2028

48 228,00

15.10. 2028

48 228,00

15.11. 2028

48 228,00

15.12. 2028

48 228,00

Razem rok

578 728,00

2029

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2029

48 220,00

15.02. 2029

48 228,00

15.03. 2029

48 228,00

15.04. 2029

48 228,00

15.05. 2029

48 228,00

15.06. 2029

48 228,00

15.07. 2029

48 228,00

15.08. 2029

48 228,00

15.09. 2029

48 228,00

15.10. 2029

48 228,00

15.11. 2029

48 228,00

15.12. 2029

48 228,00

Razem rok

578 728,00

2030

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2030

48 220,00

15.02. 2030

48 228,00

15.03. 2030

48 228,00

15.04. 2030

48 228,00

15.05. 2030

48 228,00

15.06. 2030

48 228,00

15.07. 2030

48 228,00

15.08. 2030

48 228,00

15.09. 2030

48 228,00

15.10. 2030

48 228,00

15.11. 2030

48 228,00

15.12. 2030

48 228,00

Razem rok

578 728,00

2031

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2031

73 220,00

15.02. 2031

73 228,00

15.03. 2031

73 228,00

15.04. 2031

73 228,00

15.05. 2031

73 228,00

15.06. 2031

73 228,00

15.07. 2031

73 228,00

15.08. 2031

73 228,00

15.09. 2031

73 228,00

15.10. 2031

73 228,00

15.11. 2031

73 228,00

15.12. 2031

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2032

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2032

73 220,00

15.02. 2032

73 228,00

15.03. 2032

73 228,00

15.04. 2032

73 228,00

15.05. 2032

73 228,00

15.06. 2032

73 228,00

15.07. 2032

73 228,00

15.08. 2032

73 228,00

15.09. 2032

73 228,00

15.10. 2032

73 228,00

15.11. 2032

73 228,00

15.12. 2032

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2033

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2033

73 220,00

15.02. 2033

73 228,00

15.03. 2033

73 228,00

15.04. 2033

73 228,00

15.05. 2033

73 228,00

15.06. 2033

73 228,00

15.07. 2033

73 228,00

15.08. 2033

73 228,00

15.09. 2033

73 228,00

15.10. 2033

73 228,00

15.11. 2033

73 228,00

15.12. 2033

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2034

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2034

73 220,00

15.02. 2034

73 228,00

15.03. 2034

73 228,00

15.04. 2034

73 228,00

15.05. 2034

73 228,00

15.06. 2034

73 228,00

15.07. 2034

73 228,00

15.08. 2034

73 228,00

15.09. 2034

73 228,00

15.10. 2034

73 228,00

15.11. 2034

73 228,00

15.12. 2034

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2035

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2035

73 220,00

15.02. 2035

73 228,00

15.03. 2035

73 228,00

15.04. 2035

73 228,00

15.05. 2035

73 228,00

15.06. 2035

73 228,00

15.07. 2035

73 228,00

15.08. 2035

73 228,00

15.09. 2035

73 228,00

15.10. 2035

73 228,00

15.11. 2035

73 228,00

15.12. 2035

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2036

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2036

73 220,00

15.02. 2036

73 228,00

15.03. 2036

73 228,00

15.04. 2036

73 228,00

15.05. 2036

73 228,00

15.06. 2036

73 228,00

15.07. 2036

73 228,00

15.08. 2036

73 228,00

15.09. 2036

73 228,00

15.10. 2036

73 228,00

15.11. 2036

73 228,00

15.12. 2036

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2037

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2037

73 220,00

15.02. 2037

73 228,00

15.03. 2037

73 228,00

15.04. 2037

73 228,00

15.05. 2037

73 228,00

15.06. 2037

73 228,00

15.07. 2037

73 228,00

15.08. 2037

73 228,00

15.09. 2037

73 228,00

15.10. 2037

73 228,00

15.11. 2037

73 228,00

15.12. 2037

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2038

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2038

73 220,00

15.02. 2038

73 228,00

15.03. 2038

73 228,00

15.04. 2038

73 228,00

15.05. 2038

73 228,00

15.06. 2038

73 228,00

15.07. 2038

73 228,00

15.08. 2038

73 228,00

15.09. 2038

73 228,00

15.10. 2038

73 228,00

15.11. 2038

73 228,00

15.12. 2038

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2039

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2039

73 220,00

15.02. 2039

73 228,00

15.03. 2039

73 228,00

15.04. 2039

73 228,00

15.05. 2039

73 228,00

15.06. 2039

73 228,00

15.07. 2039

73 228,00

15.08. 2039

73 228,00

15.09. 2039

73 228,00

15.10. 2039

73 228,00

15.11. 2039

73 228,00

15.12. 2039

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2040

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2040

73 220,00

15.02. 2040

73 228,00

15.03. 2040

73 228,00

15.04. 2040

73 228,00

15.05. 2040

73 228,00

15.06. 2040

73 228,00

15.07. 2040

73 228,00

15.08. 2040

73 228,00

15.09. 2040

73 228,00

15.10. 2040

73 228,00

15.11. 2040

73 228,00

15.12. 2040

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2041

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2041

73 220,00

15.02. 2041

73 228,00

15.03. 2041

73 228,00

15.04. 2041

73 228,00

15.05. 2041

73 228,00

15.06. 2041

73 228,00

15.07. 2041

73 228,00

15.08. 2041

73 228,00

15.09. 2041

73 228,00

15.10. 2041

73 228,00

15.11. 2041

73 228,00

15.12. 2041

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2042

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2042

73 220,00

15.02. 2042

73 228,00

15.03. 2042

73 228,00

15.04. 2042

73 228,00

15.05. 2042

73 228,00

15.06. 2042

73 228,00

15.07. 2042

73 228,00

15.08. 2042

73 228,00

15.09. 2042

73 228,00

15.10. 2042

73 228,00

15.11. 2042

73 228,00

15.12. 2042

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2043

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2043

73 220,00

15.02. 2043

73 228,00

15.03. 2043

73 228,00

15.04. 2043

73 228,00

15.05. 2043

73 228,00

15.06. 2043

73 228,00

15.07. 2043

73 228,00

15.08. 2043

73 228,00

15.09. 2043

73 228,00

15.10. 2043

73 228,00

15.11. 2043

73 228,00

15.12. 2043

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2044

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2044

73 220,00

15.02. 2044

73 228,00

15.03. 2044

73 228,00

15.04. 2044

73 228,00

15.05. 2044

73 228,00

15.06. 2044

73 228,00

15.07. 2044

73 228,00

15.08. 2044

73 228,00

15.09. 2044

73 228,00

15.10. 2044

73 228,00

15.11. 2044

73 228,00

15.12. 2044

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2045

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2045

73 220,00

15.02. 2045

73 228,00

15.03. 2045

73 228,00

15.04. 2045

73 228,00

15.05. 2045

73 228,00

15.06. 2045

73 228,00

15.07. 2045

73 228,00

15.08. 2045

73 228,00

15.09. 2045

73 228,00

15.10. 2045

73 228,00

15.11. 2045

73 228,00

15.12. 2045

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2046

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2046

73 220,00

15.02. 2046

73 228,00

15.03. 2046

73 228,00

15.04. 2046

73 228,00

15.05. 2046

73 228,00

15.06. 2046

73 228,00

15.07. 2046

73 228,00

15.08. 2046

73 228,00

15.09. 2046

73 228,00

15.10. 2046

73 228,00

15.11. 2046

73 228,00

15.12. 2046

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2047

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2047

73 220,00

15.02. 2047

73 228,00

15.03. 2047

73 228,00

15.04. 2047

73 228,00

15.05. 2047

73 228,00

15.06. 2047

73 228,00

15.07. 2047

73 228,00

15.08. 2047

73 228,00

15.09. 2047

73 228,00

15.10. 2047

73 228,00

15.11. 2047

73 228,00

15.12. 2047

73 228,00

Razem rok

878 728,00

2048

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2048

73 220,00

15.02. 2048

73 228,00

15.03. 2048

73 228,00

15.04. 2048

73 228,00

15.05. 2048

73 228,00

15.06. 2048

73 228,00

15.07. 2048

73 228,00

15.08. 2048

73 228,00

15.09. 2048

73 228,00

15.10. 2048

73 228,00

15.11. 2048

73 228,00

15.12. 2048

73 228,00

Razem rok

878 728,00

Razem:

19 436 746,00

 

3/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1. podpunkt 7) lit. a) który otrzymuje nowe brzmienie:

 

7a) Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy:

a) kwota należności głównych, których harmonogram spłaty opisano szczegółowo w Rozdz. III ust. 4.1 pkt. 1) SIWZ, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy zmiennej, równej WIBOR 3M, powiększonej o marżę progresywną w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy.

 

4/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1. podpunkt 8) który otrzymuje nowe brzmienie:

8)    Zamawiający dopuszcza karencję w spłacie odsetek na okres 3 miesięcy w ciągu roku. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych, po upływie miesiąca, za który zostały naliczone, w terminie do 7 dni od otrzymania noty odsetkowej. Odsetki za pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zapłacone po upływie tego okresu w terminie 7 dni od otrzymania noty odsetkowej.

 

5/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1. dodano podpunkt 14) o następującej treści :

14) W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania kosztów obsługi do najwyższej stawki marży określonej w ofercie.

 

6/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2. podpunkt 1) który otrzymuje nowe brzmienie:

 

1)         Spłata przejętych przez Wykonawcę wierzytelności spłaty części II nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

2024

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2024

40 628,00

15.02. 2024

40 804,00

15.03. 2024

40 804,00

15.04. 2024

40 804,00

15.05. 2024

40 804,00

15.06. 2024

40 804,00

15.07. 2024

40 804,00

15.08. 2024

40 804,00

15.09. 2024

40 804,00

15.10. 2024

40 804,00

15.11. 2024

40 804,00

15.12. 2024

40 804,00

Razem rok

489 472,00

2025

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2025

60 106,00

15.02. 2025

60 106,00

15.03. 2025

60 106,00

15.04. 2025

60 106,00

15.05. 2025

60 106,00

15.06. 2025

60 106,00

15.07. 2025

60 106,00

15.08. 2025

60 106,00

15.09. 2025

60 106,00

15.10. 2025

60 106,00

15.11. 2025

60 106,00

15.12. 2025

60 106,00

Razem rok

721 272,00

2026

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2026

68 432,00

15.02. 2026

68 440,00

15.03. 2026

68 440,00

15.04. 2026

68 440,00

15.05. 2026

68 440,00

15.06. 2026

68 440,00

15.07. 2026

68 440,00

15.08. 2026

68 440,00

15.09. 2026

68 440,00

15.10. 2026

68 440,00

15.11. 2026

68 440,00

15.12. 2026

68 440,00

Razem rok

821 272,00

2027

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2027

68 432,00

15.02. 2027

68 440,00

15.03. 2027

68 440,00

15.04. 2027

68 440,00

15.05. 2027

68 440,00

15.06. 2027

68 440,00

15.07. 2027

68 440,00

15.08. 2027

68 440,00

15.09. 2027

68 440,00

15.10. 2027

68 440,00

15.11. 2027

68 440,00

15.12. 2027

68 440,00

Razem rok

821 272,00

2028

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2028

68 432,00

15.02. 2028

68 440,00

15.03. 2028

68 440,00

15.04. 2028

68 440,00

15.05. 2028

68 440,00

15.06. 2028

68 440,00

15.07. 2028

68 440,00

15.08. 2028

68 440,00

15.09. 2028

68 440,00

15.10. 2028

68 440,00

15.11. 2028

68 440,00

15.12. 2028

68 440,00

Razem rok

821 272,00

2029

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2029

68 432,00

15.02. 2029

68 440,00

15.03. 2029

68 440,00

15.04. 2029

68 440,00

15.05. 2029

68 440,00

15.06. 2029

68 440,00

15.07. 2029

68 440,00

15.08. 2029

68 440,00

15.09. 2029

68 440,00

15.10. 2029

68 440,00

15.11. 2029

68 440,00

15.12. 2029

68 440,00

Razem rok

821 272,00

2030

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2030

68 432,00

15.02. 2030

68 440,00

15.03. 2030

68 440,00

15.04. 2030

68 440,00

15.05. 2030

68 440,00

15.06. 2030

68 440,00

15.07. 2030

68 440,00

15.08. 2030

68 440,00

15.09. 2030

68 440,00

15.10. 2030

68 440,00

15.11. 2030

68 440,00

15.12. 2030

68 440,00

Razem rok

821 272,00

2031

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2031

93 432,00

15.02. 2031

93 440,00

15.03. 2031

93 440,00

15.04. 2031

93 440,00

15.05. 2031

93 440,00

15.06. 2031

93 440,00

15.07. 2031

93 440,00

15.08. 2031

93 440,00

15.09. 2031

93 440,00

15.10. 2031

93 440,00

15.11. 2031

93 440,00

15.12. 2031

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2032

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2032

93 432,00

15.02. 2032

93 440,00

15.03. 2032

93 440,00

15.04. 2032

93 440,00

15.05. 2032

93 440,00

15.06. 2032

93 440,00

15.07. 2032

93 440,00

15.08. 2032

93 440,00

15.09. 2032

93 440,00

15.10. 2032

93 440,00

15.11. 2032

93 440,00

15.12. 2032

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2033

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2033

93 432,00

15.02. 2033

93 440,00

15.03. 2033

93 440,00

15.04. 2033

93 440,00

15.05. 2033

93 440,00

15.06. 2033

93 440,00

15.07. 2033

93 440,00

15.08. 2033

93 440,00

15.09. 2033

93 440,00

15.10. 2033

93 440,00

15.11. 2033

93 440,00

15.12. 2033

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2034

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2034

93 432,00

15.02. 2034

93 440,00

15.03. 2034

93 440,00

15.04. 2034

93 440,00

15.05. 2034

93 440,00

15.06. 2034

93 440,00

15.07. 2034

93 440,00

15.08. 2034

93 440,00

15.09. 2034

93 440,00

15.10. 2034

93 440,00

15.11. 2034

93 440,00

15.12. 2034

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2035

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2035

93 432,00

15.02. 2035

93 440,00

15.03. 2035

93 440,00

15.04. 2035

93 440,00

15.05. 2035

93 440,00

15.06. 2035

93 440,00

15.07. 2035

93 440,00

15.08. 2035

93 440,00

15.09. 2035

93 440,00

15.10. 2035

93 440,00

15.11. 2035

93 440,00

15.12. 2035

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2036

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2036

93 432,00

15.02. 2036

93 440,00

15.03. 2036

93 440,00

15.04. 2036

93 440,00

15.05. 2036

93 440,00

15.06. 2036

93 440,00

15.07. 2036

93 440,00

15.08. 2036

93 440,00

15.09. 2036

93 440,00

15.10. 2036

93 440,00

15.11. 2036

93 440,00

15.12. 2036

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2037

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2037

93 432,00

15.02. 2037

93 440,00

15.03. 2037

93 440,00

15.04. 2037

93 440,00

15.05. 2037

93 440,00

15.06. 2037

93 440,00

15.07. 2037

93 440,00

15.08. 2037

93 440,00

15.09. 2037

93 440,00

15.10. 2037

93 440,00

15.11. 2037

93 440,00

15.12. 2037

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2038

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2038

93 432,00

15.02. 2038

93 440,00

15.03. 2038

93 440,00

15.04. 2038

93 440,00

15.05. 2038

93 440,00

15.06. 2038

93 440,00

15.07. 2038

93 440,00

15.08. 2038

93 440,00

15.09. 2038

93 440,00

15.10. 2038

93 440,00

15.11. 2038

93 440,00

15.12. 2038

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2039

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2039

93 432,00

15.02. 2039

93 440,00

15.03. 2039

93 440,00

15.04. 2039

93 440,00

15.05. 2039

93 440,00

15.06. 2039

93 440,00

15.07. 2039

93 440,00

15.08. 2039

93 440,00

15.09. 2039

93 440,00

15.10. 2039

93 440,00

15.11. 2039

93 440,00

15.12. 2039

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2040

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2040

93 432,00

15.02. 2040

93 440,00

15.03. 2040

93 440,00

15.04. 2040

93 440,00

15.05. 2040

93 440,00

15.06. 2040

93 440,00

15.07. 2040

93 440,00

15.08. 2040

93 440,00

15.09. 2040

93 440,00

15.10. 2040

93 440,00

15.11. 2040

93 440,00

15.12. 2040

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2041

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2041

93 432,00

15.02. 2041

93 440,00

15.03. 2041

93 440,00

15.04. 2041

93 440,00

15.05. 2041

93 440,00

15.06. 2041

93 440,00

15.07. 2041

93 440,00

15.08. 2041

93 440,00

15.09. 2041

93 440,00

15.10. 2041

93 440,00

15.11. 2041

93 440,00

15.12. 2041

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2042

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2042

93 432,00

15.02. 2042

93 440,00

15.03. 2042

93 440,00

15.04. 2042

93 440,00

15.05. 2042

93 440,00

15.06. 2042

93 440,00

15.07. 2042

93 440,00

15.08. 2042

93 440,00

15.09. 2042

93 440,00

15.10. 2042

93 440,00

15.11. 2042

93 440,00

15.12. 2042

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2043

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2043

93 432,00

15.02. 2043

93 440,00

15.03. 2043

93 440,00

15.04. 2043

93 440,00

15.05. 2043

93 440,00

15.06. 2043

93 440,00

15.07. 2043

93 440,00

15.08. 2043

93 440,00

15.09. 2043

93 440,00

15.10. 2043

93 440,00

15.11. 2043

93 440,00

15.12. 2043

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2044

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2044

93 432,00

15.02. 2044

93 440,00

15.03. 2044

93 440,00

15.04. 2044

93 440,00

15.05. 2044

93 440,00

15.06. 2044

93 440,00

15.07. 2044

93 440,00

15.08. 2044

93 440,00

15.09. 2044

93 440,00

15.10. 2044

93 440,00

15.11. 2044

93 440,00

15.12. 2044

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2045

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2045

93 432,00

15.02. 2045

93 440,00

15.03. 2045

93 440,00

15.04. 2045

93 440,00

15.05. 2045

93 440,00

15.06. 2045

93 440,00

15.07. 2045

93 440,00

15.08. 2045

93 440,00

15.09. 2045

93 440,00

15.10. 2045

93 440,00

15.11. 2045

93 440,00

15.12. 2045

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2046

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2046

93 432,00

15.02. 2046

93 440,00

15.03. 2046

93 440,00

15.04. 2046

93 440,00

15.05. 2046

93 440,00

15.06. 2046

93 440,00

15.07. 2046

93 440,00

15.08. 2046

93 440,00

15.09. 2046

93 440,00

15.10. 2046

93 440,00

15.11. 2046

93 440,00

15.12. 2046

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2047

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2047

93 432,00

15.02. 2047

93 440,00

15.03. 2047

93 440,00

15.04. 2047

93 440,00

15.05. 2047

93 440,00

15.06. 2047

93 440,00

15.07. 2047

93 440,00

15.08. 2047

93 440,00

15.09. 2047

93 440,00

15.10. 2047

93 440,00

15.11. 2047

93 440,00

15.12. 2047

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

2048

Termin spłaty

Kwoty rat

15.01.2048

93 432,00

15.02. 2048

93 440,00

15.03. 2048

93 440,00

15.04. 2048

93 440,00

15.05. 2048

93 440,00

15.06. 2048

93 440,00

15.07. 2048

93 440,00

15.08. 2048

93 440,00

15.09. 2048

93 440,00

15.10. 2048

93 440,00

15.11. 2048

93 440,00

15.12. 2048

93 440,00

Razem rok

1 121 272,00

Razem:

25 500 000,00

 

6/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2. podpunkt 7) lit. a) który otrzymuje nowe brzmienie:

7a) kwota należności głównych, których harmonogram spłaty opisano szczegółowo w Rozdz. III ust. 4.2 pkt. 1) SIWZ, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy zmiennej, równej WIBOR 3M, powiększonej o marżę progresywną w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy. 

 

 

7/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2. podpunkt 8) który otrzymuje nowe brzmienie:

8)    Zamawiający dopuszcza karencję w spłacie odsetek na okres 3 miesięcy w ciągu roku. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych, po upływie miesiąca, za który zostały naliczone, w terminie do 7 dni od otrzymania noty odsetkowej. Odsetki za pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zapłacone po upływie tego okresu w terminie 7 dni od otrzymania noty odsetkowej.

 

8/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2. dodano podpunkt 14) o następującej treści :

14) W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania kosztów obsługi do najwyższej stawki marży określonej w ofercie.

 

9/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.3. podpunkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:

2)     Wykonawca dokona spłaty wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ zobowiązań Części III - do wysokości 7.800.005,76 zł w maksymalnym terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą,  według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszej SIWZ. Wykonawca w ofercie zaoferuje termin spłaty wierzytelności, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w Rozdz. XII SIWZ z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez Zamawiającego.

 

10/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.3. podpunkt 7) lit. a) który otrzymuje nowe brzmienie:

7a) kwota należności głównych, których harmonogram spłaty opisano szczegółowo w Rozdz. III ust. 4.3 pkt. 1) SIWZ, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy zmiennej, równej WIBOR 3M, powiększonej o marżę progresywną w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy.

 

11/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.3. podpunkt 8) który otrzymuje nowe brzmienie:

8)  Zamawiający dopuszcza karencję w spłacie odsetek na okres 3 miesięcy w ciągu roku.  Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych, po upływie miesiąca, za który zostały naliczone, w terminie do 7 dni od otrzymania noty odsetkowej. Odsetki za pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zapłacone po upływie tego okresu w terminie 7 dni od otrzymania noty odsetkowej.

 

 

12/ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.3. dodano podpunkt 14) o następującej treści:

14) W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania kosztów obsługi do najwyższej stawki marży określonej w ofercie.

 

13/ Rozdział IX Opis sposobu przygotowywania ofert pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie:

 

12.  Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.:

 

 

 

 

Adres (firma) wykonawcy

                                                                              Powiat Kluczborski  
                                                                      ul. Katowicka 1

                                                                              46-200 Kluczbork

 

Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”

 

Nie otwierać przed dniem 22.02.2018 r., godz. 10:30

 

 

14/ Rozdział X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 1-2 otrzymuje nowe brzmienie:

1.    Oferty należy dostarczyć w zamkniętych opakowaniach do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 211 w terminie: do dnia 22.02.2018r., do godz. 10:00. Zamawiający niezwłocznie powiadamia wykonawcę, którego oferta została złożona po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data oraz godzina wpływu oferty.

2.    Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 213, w dniu 22.02.201
8r., o godz. 10:30.

 

 

15/ W Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

 

4. OFERUJEMY WYKONANIE USŁUGI NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:[1]

    I. w przypadku części I zamówienia:

1)  Okres finansowania zgodnie z opisem zamówienia do dnia 15 grudnia 2048 r.,       

2)   Marża progresywna ……….. p.p. = …………%.

    Łączna cena oferty brutto wynosi ………………………………….. zł. Kalkulacja ceny została dołączona w formie załącznika do formularza oferty.

3)   Termin przejęcia wierzytelności ..…….... dni od dnia podpisania umowy (kryterium punktowane). 

 

    II. w przypadku części II zamówienia:

1)  Okres finansowania zgodnie z opisem zamówienia do dnia 15 grudnia 2048r.,

2)  Marża progresywna ……….. p.p. = …………%.

Łączna cena oferty brutto wynosi ………………………………….. zł. Kalkulacja ceny została dołączona w formie załącznika do formularza oferty.

3)   Termin przejęcia wierzytelności ..…….... dni od dnia podpisania umowy (kryterium punktowane).

 

III. w przypadku części III zamówienia:

1)  Okres finansowania zgodnie z opisem zamówienia do dnia 15 grudnia 2048 r.,

2)  Marża progresywna ……….. p.p. = …………%.

Łączna cena oferty brutto wynosi ………………………………….. zł. Kalkulacja ceny została dołączona w formie załącznika do formularza oferty.

3)  Termin przejęcia wierzytelności ..…….... dni od dnia podpisania umowy (kryterium punktowane).

16/ W Załączniku nr 4 do SIWZ WZÓR – Umowy na część I zamówienia:

-  § 3 ust. 2 i § 3 ust. 6 otrzymują nowe brzmienie: 

 

§ 3.2. Kwota należności głównych, określonych w § 1 ust. 3 Umowy, których harmonogram spłaty opisano szczegółowo w § 4 Umowy, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy zmiennej, równej WIBOR 3M, powiększonej o marżę progresywną w wysokości …………………………. (słownie: ……………………..…………) punktów procentowych rocznie.

§ 3.6. Zamawiający dopuszcza karencję w spłacie odsetek na okres 3 miesięcy w ciągu roku. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych, po upływie miesiąca, za który zostały naliczone, w terminie do 7 dni od otrzymania noty odsetkowej. Odsetki za pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zapłacone po upływie tego okresu w terminie 7 dni od otrzymania noty odsetkowej.

 

-  § 4 ust. 1 tj.  Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty należności głównych przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach: Harmonogram spłaty części I – otrzymuje brzmienie o treści identycznej jak zawarta w Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.1. podpunkt 1) Ujednoliconej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w § 4 dodaje się ust. 4 o następującej treści.

4.   W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania kosztów obsługi do najwyższej stawki marży określonej w ofercie.

 

17/ W Załączniku nr 4 do SIWZ WZÓR – Umowy na część II zamówienia:

- § 3 ust. 2 i § 3 ust. 6 otrzymują nowe brzmienie: 

§ 3.2. Kwota należności głównych, określonych w § 1 ust. 3 Umowy, których harmonogram spłaty opisano szczegółowo w § 4 Umowy, podlegać będzie oprocentowaniu według stopy zmiennej, równej WIBOR 3M, powiększonej o marżę progresywną w wysokości …………………………. (słownie: ……………………..…………) punktów procentowych rocznie.

§ 3.6. Zamawiający dopuszcza karencję w spłacie odsetek na okres 3 miesięcy w ciągu roku.  Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych, po upływie miesiąca, za który zostały naliczone, w terminie do 7 dni od otrzymania noty odsetkowej. Odsetki za pierwszy okres rozliczeniowy zostaną zapłacone po upływie tego okresu w terminie 7 dni od otrzymania noty odsetkowej.

 

 -  § 4 ust. 1 tj.  Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty należności głównych przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach: Harmonogram spłaty części II – otrzymuje brzmienie o treści identycznej jak zawarta w Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.2. podpunkt 1) Ujednoliconej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

-  w § 4 dodaje się ust. 4 o następującej treści.

4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania kosztów obsługi do najwyższej stawki marży określonej w ofercie.

 

18/ W Załączniku nr 4 do SIWZ WZÓR – Umowy na część III zamówienia:

-  § 1 ust. 1-3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług finansowych będących przedmiotem zamówienia publicznego pn. „Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)”  Część III – spłata i p