Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088410
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: "Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)"
12/01/2018    S8    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2018/S 008-013738

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatkluczborski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiat Kluczborski – Starostwo Powiatowe
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: www.powiatkluczborski.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Numer referencyjny: FP.272.1.2018.AM
II.1.2)Główny kod CPV
66000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez spłatę i przejęcie długu w kwocie 53 145 730,58 PLN (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) – zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/236/2017 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21.12. 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności w trybie art. 518§1 pkt 3 Kodeksu cywilnego.Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

– Część I – spłata i przejęcie długu z umów kredytowych zgodnie z wyszczególnieniem z pkt. 3.2. podpkt. 1) SIWZ w kwocie 19 436 746,00 PLN;

– Część II – spłata i przejęcie długu z umów z tytułu emisji obligacji komunalnych zgodnie z wyszczególnieniem z pkt. 3.2 podpkt.2) SIWZ w kwocie 25 500 000,00 zł,

– Część III – spłata i przejecie długu z umów na dostawę usług zgodnie z wyszczególnieniem z pkt.3.2 podpkt. 3) SIWZ w kwocie 7 800 005,76 PLN.

Szczegółowy opis poszczególnych części zawiera SIWZ (www.powiatkluczborski.pl).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Spłata i przejęcie długu z umów kredytowych w kwocie 19 436 746,00 PLN,

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat Kluczborski.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Spłata i przejęcie długu w kwocie 19 436 746,00 PLN z umów kredytowych:

a) Bank Spółdzielczy w Łubnianach na kwotę 2 840 170, 00 PLN (umowa 15/JST/189604/2016);

b) Bank Spółdzielczy w Wołczynie na kwotę 7 258 036,00 PLN (umowa 2.JST/08/2);

c) Bank Spółdzielczy w Wołczynie na kwotę 3 479 390,00 PLN (umowa 2/JST/11/2);

d) Powszechna Kasa Oszczędnościowa Bank Polski S.A. na kwotę 5 859 150,00 PLN (umowa 81102036680000559601560986).

2. Okres finansowania: do 15.12.2048 r.

3. Zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

4.Wykonawca dokona spłaty wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ zobowiązań Części I – w wysokości 19 436 746,00 PLN w maksymalnym terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. Wykonawca w ofercie zaoferuje termin spłaty wierzytelności, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w Rozdz. XII SIWZ z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym harmonogram spłaty przejętych przez Wykonawcę wierzytelności zawarty jest w Rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na stronie www.powiatkluczborski.pl).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przejęcia wierzytelności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2048
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Spłata i przejęcie długu z umów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 25 500 000,00 PLN.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat kluczborski.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Spłata i przejęcie długu z umów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 25 500 000,00 PLN w tym:

a) PKO Bank Polski S.A. (seria A14, B14, C14, D14, E14, F14, G14) na kwotę 7 000 000,00 PLN;

b) PKO Bank Polski S.A. (seria C, E, F, G oraz D) na kwotę 6 400 000,00 PLN;

c) PKO Bank Polski S.A. (seria J, K) na kwotę 2.500 000,00 PLN;

d) BOŚ S.A. serii H15, I15, J15, K15, L15, M15, N15, O15, P15, R15 na kwotę 9 600 000,00 PLN.

2. Okres finansowania: do 15.12.2048 r.

3. Zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

4. Wykonawca dokona spłaty wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ zobowiązań Części II – w wysokości 25 500 000,00 PLN w maksymalnym terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. Wykonawca w ofercie zaoferuje termin spłaty wierzytelności, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w Rozdz. XII SIWZ z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym harmonogram spłaty przejętych przez Wykonawcę wierzytelności zawarty jest w Rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na stronie www.powiatkluczborski.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przejęcia wierzytelności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2048
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Spłata i przejecie długu z umów na dostawę usług w kwocie 7 800 005,76 PLN.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiat kluczborski.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Spłata i przejecie długu z umów na dostawę usług w kwocie 7 800 005,76 PLN z:

a) Siemens Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 6 350 020,18 PLN (umowa FP/29/2010),

b) OLS Sp. z o.o. Spółka komandytowa w Lublińcu w kwocie 1 449 985,58 PLN (umowa FP.273.2.3.2017 oraz FP.273.2.14.2017).

2. Okres finansowania: do 15.12.2048 r.

3. Zabezpieczenie wierzytelności Wykonawcy: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

4. Wykonawca dokona spłaty wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ zobowiązań Części III – w wysokości 7.800.005,76 PLN w maksymalnym terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ. Wykonawca w ofercie zaoferuje termin spłaty wierzytelności, który będzie podlegał ocenie wg kryterium opisanego w Rozdz. XII SIWZ z zastrzeżeniem, że termin nie może być dłuższy niż maksymalny określony przez Zamawiającego.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym harmonogram spłaty przejętych przez Wykonawcę wierzytelności zawarty jest w Rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na stronie www.powiatkluczborski.pl)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przejęcia wierzytelności / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2048
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej, dwóch lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jeśli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. Dopuszcza się udział podmiotów działających na mocy ustawy i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – na potwierdzenie powyższego należy przedłożyć stosowne dokumenty.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający podpisze umowę, odrębnie dla każdej z części zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę danej części telefonicznie bądź emailowo.

2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

3.Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, w zależności od części, na którą jest składana oferta.

4.Zamawiający odnośnie każdej z części zamówienia dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – możliwe zmiany zawarte są w Rozdziale XVI SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publiczn. (...)- (na stronie www.powiatkluczborski.pl)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/04/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 213.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Informacje dotyczące wadium.

1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w z art. 45 ust. 6 ustawy PZP. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w Rozdziale XIV SIWZ.

2) Zamawiający żąda wniesienia wadium odrębnie dla każdej z części w wysokości:

Część I zamówienia – 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Część II zamówienia – 223 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100). Część III zamówienia – 68 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa w formie pisemnej wraz z ofertą w oryginale aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany – stanowiący zał. nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 25a ust. 1 Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w Rozdziale V i VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (www.powiatkluczborski.pl)

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP

5. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość (uprawnienie występujące po stronie Zamawiającego) zastosowania tzw. „Procedury odwróconej" – uregulowanej w art. 24aa ustawy PZP.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 -8 ustawy PZP. – szczegółowe informacje na temat podstaw wykluczenia zawarte są w SIWZ pod adresem www.powiatkluczborski.pl.

7. Na ofertę składają się:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z zał.nr 1 do SIWZ wraz z kalkulacją ceny.

2) Wypełnione i podpisane oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ– zał. nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie odrębny dla każdego z nich.

3) Stosowne pełnomocnictwo(a). tj. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

4) Dowód wniesienia wadium.

5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,

6) w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w „stosownych sytuacjach" oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – do oferty powinien dołączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na zasadach opisanych w niniejszej SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wszelkie informacje na temat odwołań (terminów itp.) znajdują się w SIWZ oraz w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2018
Załączone dokumenty
  SIWZ_sfinansowanie_zobowiązań_powiatu_2018 (144.8kB) pobierz    
  Zal_nr_1_do_SIWZ_-_oferta (27.1kB) pobierz    
  Zalacznik_do_Formularza_oferty_-_kalkulacja_ceny (70kB) pobierz    
  Zał.nr 2 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ-1 (185.5kB) pobierz pokaż
  Zał nr 2a instrukcja JEDZ 2018 (1.2MB) pobierz pokaż
  Zal_nr_3_do_SIWZ_-Grupa_kapitalowa (17.9kB) pobierz    
  Zal_nr_4_do_SIWZ_-umowa I przejecie_dlugu_08_01 (40.8kB) pobierz    
  Zal_nr_4_do_SIWZ_-umowa II przejecie_dlugu_08_01 (41.3kB) pobierz    
  Zal_nr_4_do_SIWZ_-umowa III przejecie_dlugu_08_01 (42.2kB) pobierz    
  budżet 2018 (3.5MB) pobierz pokaż
  NIP powiat (17.3kB) pobierz pokaż
  Opinia RIO o deficycie (122.6kB) pobierz pokaż
  Opinia RIO o projekcie budżetu 2018 (173.3kB) pobierz pokaż
  Opinia RIO o wpf 2018 (142.6kB) pobierz pokaż
  opinia RIO (122.6kB) pobierz pokaż
  Rb27s (584.8kB) pobierz pokaż
  Rb28S (1.6MB) pobierz pokaż
  RbN (90.1kB) pobierz pokaż
  RbNDS (79.1kB) pobierz pokaż
  RbZ (86.9kB) pobierz pokaż
  Regon powiat (43.6kB) pobierz pokaż
  stan mienia (554.6kB) pobierz pokaż
  statut_powiatu (182.1kB) pobierz pokaż
  Uchwała powołanie skarbnika (25.7kB) pobierz pokaż
  Uchwała wybór starosty (11.1kB) pobierz pokaż
  Uchwała wybór wicestarosty (8.8kB) pobierz pokaż
  US (106.2kB) pobierz pokaż
  XXXVIII2362017 (99.8kB) pobierz pokaż
  XXXVIII2402017 (1.3MB) pobierz pokaż
  ZUS (26.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2018-01-12 08:13:01, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2018-01-12 09:27:34, Ostatnia zmiana: 2018-01-12 09:27:52, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1275