Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088398
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. FP.272.17.2017.AM pn: "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)" - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

Kluczbork, dnia 26.09.2017r.

FP.272.17.2017.AM                                                                                   

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w DUUE (nr ogłoszenia 2017/S 130-265140 w dniu 11.07.2017r.) o nr FP.272.17.2017.AM pn.:

 pn: Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)” - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

 

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 OFERTY, z których:

 

jako najkorzystniejszą wybrano OFERTĘ NR 3 złożoną przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
"LARIX" Sp. z o. o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

 

·         CENA OFERTOWA BRUTTO (C): 3 260 053,50 zł.

·         Okres gwarancji (G): 5 lat

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
.

2.    Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.    Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium okres gwarancji odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C)

60% = 60 pkt

Najdłuższy OKRES GWARANCJI (G)

40% = 40 pkt

MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C + G)

60%+40%=100%

60 pkt+40 pkt = 100 pkt

 

 

 

II. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

 

 

 

 

 

Nr  Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

 

 

Kryterium Najniższa Cena ofertowa brutto
(C)

Ilość punktów
w
kryterium Cena

waga 60%

Okres gwarancji

(G)

Ilość punktów

w kryterium  Okres gwarancji

waga 40%

Suma uzyskanych punktów

(M) = C+G

1.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

 

2 763 195,00 zł.

------

---------

-----------

Oferta odrzucona na podst. art. 24 ust. 4 ustawy Pzp

2.

Konsorcjum

Lider: REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26

Partner: GRAMAR sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

 

 

 

 

5 386 170,00 zł.

36,32 pkt.

5 lat

40,00 pkt.

76,32 pkt.

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
"LARIX" Sp. z o. o.,
ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

3 260 053,50 zł

60 pkt.

5 lat

40,00 pkt.

100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

Piotr Pośpiech - Przewodniczący zarządu

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Przedsiębiorstwo Usługowe - Handlowe „DOMAX", 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

2. Konsorcjum Lider: REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek,  K.Mrozek Spółka Jawna 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26; Partner: GRAMAR sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

4. Strona internetowa BIP Powiatu Kluczborskiego: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/

Załączone dokumenty
  zawiadomienie_o_wyborze_FP.272.17.2017.AM_na_www (108.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-09-26 12:13:51, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-09-26 12:14:09, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-09-26 12:19:47, Ostatnia zmiana: 2017-09-26 12:20:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1645