Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088527
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: FP.272.18.2017.AM pn: "Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa".

Kluczbork, dnia 13.09.2017r.

FP.272.18.2017.AM      

 

                                                                            

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w DUUE (nr ogłoszenia 2017/S 134-273753 w dniu 15.07.2017r.) o nr FP.272.18.2017.AM pn.:

pn: „Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa”.

 

 

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 3 OFERTY, z których:

 

jako najkorzystniejszą wybrano OFERTĘ NR 3 złożoną przez: 

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek,  K.Mrozek Spółka Jawna 46-300 Olesno
ul. Wielkie Przedmieście 26

 

·         CENA OFERTOWA BRUTTO (C): 870 976,39 zł.

·         Okres gwarancji (G): 5 lat

Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
.

2.    Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.    Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium okres gwarancji odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując maksymalną, najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

 

Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C)

60% = 60 pkt

Najdłuższy OKRES GWARANCJI (G)

40% = 40 pkt

MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C + G)

60%+40%=100%

60 pkt+40 pkt = 100 pkt

 

 

 

II. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli: 

Nr  Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

 

 

Kryterium Najniższa Cena ofertowa brutto
(C)

Ilość punktów
w
kryterium Cena

waga 60%

Okres gwarancji

(G)

Ilość punktów

w kryterium  Okres gwarancji

waga 40%

Suma uzyskanych punktów

(M) = C+G

Miejsce oferty

w rankingu ofert

3.

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Spółka Jawna 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26

 

 

 

870 976,39 zł.

60 pkt.

5 lat

40,00 pkt.

100,00 pkt.

I

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
"LARIX" Sp. z o. o.,
ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

906 821,67 zł

57,63 pkt.

5 lat

40,00 pkt.

97,63 pkt.

II

1.

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika 42-283 Boronów
ul. Grabińska 8

 

922 228,11 zł.

56,67 pkt.

5 lat

40,00 pkt.

96,67 pkt.

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.              

                                                                                 
IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

V. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

Kierownik Zamawiającego

Urszula Pękala-Duda

Wicestarosta

                                                              

                  

 

 

 

Otrzymują:

1.   Przedsiębiorstwo Usługowe - Handlowe „DOMAX", 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

2. REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek,  K.Mrozek Spółka Jawna 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

4. Strona internetowa BIP Powiatu Kluczborskiego: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/
Załączone dokumenty
  zawiadomienie o wyborze oferty nr FP.272.18.2017.AM (111.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-09-13 13:31:35, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-09-13 14:14:48, Ostatnia zmiana: 2017-09-13 14:14:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1586