Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9238799
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o nr FP.272.15.2017.AM pn.: pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego".

Kluczbork, dnia 07.09.2017r.

FP.272.15.2017.AM                                                                                   

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w DUUE (nr ogłoszenia 2017/S 129-2604419, data zamieszczenia: 08.07.2017r.) o nr FP.272.15.2017.AM pn.:

pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.

 

 

I.    Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta z nr 1 złożona przez ABP BUS&COACH Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 76-200 Słupsk, ul.Kowalska 1, za wynagrodzeniem:

 

·         CENA OFERTOWA BRUTTO (C): 10 261 828,50 zł.

(Słownie dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 50/100)

 

·         Parametry techniczno-eksploatacyjne (P): jn.

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp - Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.    Oferta wybranego Wykonawcy spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne, uzyskując maksymalną, najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

 

Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C)

60% = 60 pkt

Parametry techniczno-eksploatacyjne (P)

40% = 40 pkt

MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C + P)

60%+40%=100%

60 pkt+40 pkt = 100 pkt

 

 

 

II. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr  Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

 

 

Kryterium Najniższa Cena ofertowa brutto
(C)

Ilość punktów
w
kryterium Cena

waga 60%

Parametry techniczno-eksploatacyjne (P)

Ilość punktów

w kryterium Parametry techniczno-eksploatacyjne  

40%

Suma uzyskanych punktów

W cal = C+G

Miejsce oferty

w rankingu ofert

1.

ABP BUS&COACH

Spółka z o.o.

Spółka Komandytowa

76-200 Słupsk ul.Kowalska 1

 

10 261 828,50 zł

60,00 pkt.

Jn.

40,00 pkt.

100,00 pkt.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

liczba punktów

P.1

Zabezpieczenie antykorozyjne

30

P.2

Moc silnika

20

P.3

Sposób osiągnięcia normy emisji Euro 6

20

P.4

Unifikacja silnika i pojazdu (silnik i autobus jednego producenta)

10

P.5

Zawieszenie przednie autobusu

10

P.6

Położenie silnika

10

 

III. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.              

                                                                                 
IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

V. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

 

Kierownik Zamawiającego

-----------------------------------

Urszula Pękala - Duda 

Wicestarosta                                                              

    

 

 

Otrzymują:

1. ABP BUS&COACH Spółka z o.o. Spółka Komandytowa 76-200 Słupsk ul. Kowalska 1

2. Strona internetowa BIP Powiatu Kluczborskiego: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/

 

Załączone dokumenty
  zawiadomienie_o_wyborze_oferty_FP.272.15.2017 (160.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-09-07 12:05:53, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-09-07 12:06:09, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-09-07 13:53:23, Ostatnia zmiana: 2017-09-07 13:53:38, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1840