Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088463
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Zakup taboru autobusowego w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

FP.272.15.2017.AM

Kluczbork, 26.07.2017r.

 

                                                                      Do Wykonawców postępowania

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup taboru autobusowego w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

(opublikowanego w DUUE pod numerem 2017/S 129-264419 w dniu 08.07.2017r.)

 

 

I.       Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 24.07.2017r.

 

Dotyczy Załącznika nr 2, pkt. 10, Wyposażenie pozostałe.        

Biorąc pod uwagę zapisy SIWZ z wymienionego powyżej punktu odnośnie tablic kierunkowych LED prosimy o dopuszczenie urządzeń, które będą mogły być sterowane z zewnętrznego urządzenia oraz nieznacznie różnią się wymiarami a spełniają wszystkie funkcje informujące pasażerów w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej. Obecny opis urządzeń stanowi naruszenie UZP, jednoznacznie wskazując producenta (EMAR), który jako jedyny jest w stanie dostarczyć przedmiotowe tablice. Opisując powyższe prosimy o dopuszczenie tablic o rozdzielczości 36x120 (780x265x35 mm) jako przednia oraz 36x96 (680x265x40 mm) jako boczna. Chcielibyśmy jednocześnie nadmienić, iż tablice kierunkowe sterowane z zewnętrznego autokomputera użytkowane są już przez przewoźnika, któremu przedmiotowe autobusy mają zostać przekazane.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza tablice o rozdzielczości 36x120 (780x265x35 mm) jako przednia oraz 36x96 (680x265x40 mm) jako boczna, jednocześnie wymaga, aby zaoferowane tablice były kompatybilne z posiadanym już przez operatora (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku) urządzeniem tj. bileterką autobusową typu EMAR – 105.

                                              

Pytania Wykonawcy z dnia 25.07.2017r.

 

1.    Pytanie do pkt. 4 załącznika nr 2 do SIWZ Autobus Międzymiastowy Niskoemisyjny Klasy Maxi, klasy II.

Czy Zamawiający dopuści pojazdy autobusy o konstrukcji nośnej autobusu (samonośny szkielet przestrzenny) wykonanej częściowo z materiałów odpornych na korozję wg PN-EN-10088 gat. 1.4003 lub trudnordzewiejących w części do linii bagażników, miejscach narażonych na styk z otoczeniem, a w pozostałej części, oddzielonej od otoczenia dodatkową warstwą tworzyw sztucznych lub warstwą stali nierdzewnej, wykonanych z zastosowaniem stali zwykłej jakości, zabezpieczonych chemicznymi metodami antykorozyjnego zabezpieczenia szkieletu podwozia, jeśli Dostawca dotrzyma wymaganego okresu gwarancji na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu podwozia i nadwozia min. 144 miesiące bez limitu kilometrów?

 

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

 

 

2.    Pytanie do pkt. 4 załącznika nr 2 do SIWZ Autobus Międzymiastowy Nisko wejściowy (Niskopodłogowy), Niskoemisyjny Klasy Maxi, klasy II.

Czy Zamawiający dopuści pojazdy autobusy o konstrukcji nośnej autobusu (samonośny szkielet przestrzenny) wykonanej częściowo z materiałów odpornych na korozję wg PN-EN-10088 gat. 1.4003 lub trudnordzewiejących w części do linii bagażników, miejscach narażonych na styk z otoczeniem, a w pozostałej części, oddzielonej od otoczenia dodatkową warstwą tworzyw sztucznych lub warstwą stali nierdzewnej, wykonanych z zastosowaniem stali zwykłej jakości, zabezpieczonych chemicznymi metodami antykorozyjnego zabezpieczenia szkieletu podwozia, jeśli Dostawca dotrzyma wymaganego okresu gwarancji na perforację poszyć zewnętrznych oraz szkieletu podwozia i nadwozia min. 144 miesiące bez limitu kilometrów?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

 

 

3.    Pytanie do SIWZ, pkt. 1.2, Rozdział XII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Producenci oferują różne metody zabezpieczenia antykorozyjnego dla konstrukcji pojazdu i każda z tych metod ma swoje wady i zalety. Pojazdy wykonane ze stali o podwyższonej jakości zabezpieczonej za pomocą kataforezy cało zanurzeniowej (kąpiel katoforetoryczna) tracą zabezpieczenie antykorozyjne w przypadku nawet lekkiej stłuczki (na skutek uderzenia od stali odchodzi powłoka zabezpieczająca powstała w wyniku kataforezy. Stal nierdzewna ma większą od stali zwykłej tendencję do pękania. Dlatego … jako jedyny producent autobusów stworzył konstrukcje bez dodatkowego zabezpieczenia metodą kataforezy, ale będącą mieszanką stali nierdzewnej, wykonanych z zastosowaniem stali zwykłej jakości, zabezpieczonych chemicznymi metodami antykorozyjnego zabezpieczenia szkieletu podwozia. Taka konstrukcja pozwala na zaoferowanie minimum 12 – letniej gwarancji na elementy nadwozia i podwozia, zapewnia również wyższą trwałość w porównaniu do pojazdów wykonanych w całości ze stali nierdzewnej lub zabezpieczonych metodą kataforezy. Czy biorąc pod uwagę ww. argumenty, Zamawiający przyzna 30 punktów w części P1 tabeli punktowej dla parametrów techniczno-eksploatacyjnych?

 

Odpowiedź.

Zgodnie z opisem kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert (Rozdział XII pkt. 1.2 SIWZ) – Zamawiający przyzna w przypadku kryterium - zabezpieczenie antykorozyjne punkty jn.

 

L.p.

Nazwa kryterium

Maksym. liczba punktów

Metodologia oceny

P.1

Zabezpieczenie antykorozyjne

30

 Kataforeza

 Cało pojazdowa (cało zanurzeniowa)

30

 

Inne

15

 

 

 

 

 

 

 _____________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

W załączeniu:

- skan pisma .

 

Załączone dokumenty
  wyjaśnienia_SIWZ_26_07 (120.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-07-27 10:34:24, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-07-27 10:34:29, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-07-27 10:46:22, Ostatnia zmiana: 2017-07-27 10:46:29, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1769