Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088494
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Zakup taboru autobusowego w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"

FP.272.15.2017.AM

Kluczbork, 13.07.2017r.

 

Do Wykonawców postępowania

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Zakup taboru autobusowego w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego(opublikowanego w DUUE pod numerem 2017/S 129-264419 w dniu 08.07.2017r.)

 

 

I.       Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania oraz dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

 

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 11.07.2017r.

 

Zamawiający, w rozdziale V SIWZ, opisującym warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, zgodnie z punktem, ustęp 1.2 wymaga: cytat:

3a) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a)    posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył na terenie Polski:

·         jednorazowo co najmniej 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów, o pojemności pasażerskiej minimum 81 miejsc + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej  niż 41 + kierowca i co najmniej 1 miejscu na wózek inwalidzki.

Firma nasza zamierza zaoferować w tym postępowaniu, typ autobusu, który dostarczony był na teren Polski, w ostatnich 3 latach w ilości kilkudziesięciu sztuk, spełniający wymagania Zamawiającego zarówno co do przebiegu podłogi, normy emisji spalin euro6 silnika zintegrowanego z manualną skrzynia biegów, pojemności pasażerskiej powyżej 81 osób. Jednak wszystkie te wersje ( zgodnie z życzeniami Klientów miały mniejszą ilość miejsc siedzących, tj. w przedziale 30- 33 miejsc.

1.  Prosimy o uznanie za wystarczające doświadczenie polegające na dostawie jednorazowo co najmniej 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów, pojemności pasażerskiej minimum 81 miejsc + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 30 + kierowca i co najmniej 1 miejscu na wózek inwalidzki, lub rezygnację z zapisu dotyczącego ilości miejsc siedzących.

2.  Prosimy o zmniejszenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wysokości 5% na 3% ceny oferowanej brutto.  Wymagane 5 % jest kwotą bardzo wysoką i na ogół nie stosowaną w zamówieniach dotyczących dostaw autobusów.

 

Odpowiedź: Ad. 1

Zamawiający uzna za wystarczające doświadczenie polegające na dostawie jednorazowo co najmniej 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów, pojemności pasażerskiej minimum 81 miejsc + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 30 + kierowca i co najmniej 1 miejscu na wózek inwalidzki.

 

Odpowiedź Ad 2. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

II.           W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla zamówienia publicznego pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wprowadza następujące zmiany:

 

1)     Rozdział V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA pkt. 1.2 podpunkt 3a) 

 

W miejsce dotychczasowego zapisu:

1)    zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a)  posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.

 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył na terenie Polski:

·         jednorazowo co najmniej 6 sztuk autobusów liniowych ze standardową podłogą z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów o pojemności pasażerskiej minimum 74 miejsca + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 49 + kierowca, oraz

·         jednorazowo co najmniej 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów, o pojemności pasażerskiej minimum 81 miejsc + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 41 + kierowca i co najmniej 1 miejscu na wózek inwalidzki.

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy obu typów tj. 4 szt. i 6 sztuk w/w autobusów następowały w ramach tego samego zamówienia i na rzecz tego samego Zamawiającego. Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych odmianach i kompletacji wynikających z indywidualnych potrzeb odbiorców.

 

 

Wprowadza się nowy zapis o następującej treści:

1)   zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a)  posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.

 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył na terenie Polski:

·         jednorazowo co najmniej 6 sztuk autobusów liniowych ze standardową podłogą z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów o pojemności pasażerskiej minimum 74 miejsca + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 49 + kierowca, oraz

·         jednorazowo co najmniej 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów, o pojemności pasażerskiej minimum 81 miejsc + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 30 + kierowca i co najmniej 1 miejscu na wózek inwalidzki.

 

Zamawiający nie wymaga, aby dostawy obu typów tj. 4 szt. i 6 sztuk w/w autobusów następowały w ramach tego samego zamówienia i na rzecz tego samego Zamawiającego. Zamawiający uwzględni w tej liczbie autobusy wykonane w różnych odmianach i kompletacji wynikających z indywidualnych potrzeb odbiorców.

 

2)   W miejsce dotychczasowego załącznika nr 7 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia składanego na wezwanie Zamawiającego - wprowadza się nowy załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „Wykaz wykonanych zamówień (dostaw)” o zmienionym brzmieniu.

 

III.         Jednocześnie informuję, iż zostało wysłane do DUUE sprostowanie/Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie pkt. III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe, natomiast na stronie internetowej Zamawiającego został zamieszczony załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. „Wykaz wykonanych zamówień (dostaw) nowy” o zmienionym brzmieniu.

 

 

 

   _____________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

Załączone dokumenty
  ENOTICES_starostwo3-2017-095312-NF14-PL (84.8kB) pobierz pokaż
  pytania_i_odpowiedzi_oraz _zmiana_tresci_SIWZ_FP.272.15.2017.AM (146.3kB) pobierz pokaż
  załącznik_nr_7_ wykaz_zamówień_dostaw_nowy (90kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-07-13 13:31:53, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-07-13 13:31:53, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-07-13 13:36:58, Ostatnia zmiana: 2017-07-13 13:37:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1747