Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088543
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa
15/07/2017    S134    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Przygotowanie terenu pod budowę

2017/S 134-273753

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatkluczborski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (od km 11+261,00 do km 12+077,50), str. lewa.

Numer referencyjny: FP.272.18.2017.AM
 
II.1.2)Główny kod CPV
45100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

W ramach projektu planuje się budowę ścieżki rowerowej o długości 810 m, dla dwóch kierunków ruchu, nawierzchni bitumicznej, szerokości 2,00 m i oddalonej od krawędzi jezdni o 1,25-1,5m. Budowę ścieżki zaplanowano na istniejącym rowie przydrożnym. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane z pasa drogowego poprzez zaprojektowaną kanalizację deszczową. Ścieżka rowerowa Zamówienie w części dot. ścieżki rowerowej obejmuje budowę odcinka ścieżki rowerowej na istniejącym rowie po stronie lewej drogi. Ścieżka rowerowa od strony jezdni oddzielona będzie poboczem o szerokości od 0,75 m do 1,0 m. Zjazdy do posesji oraz zjazdy na drogi boczne, wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej, będą przebudowane.

Kanalizacja deszczowa. Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej zapewniającej prawidłowe odwodnienie pasa drogowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2)  Dodatkowy kod lub kody CPV
45110000
45111000
45200000
45230000
45233000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga powiatowa nr 1336O w m. Kochłowice od km 11+261,00 do km 12+077,50 str. lewa – gmina Byczyna, powiat kluczborski, województwo opolskie. Droga klasy Z (zbiorcza).

II.2.4) Opis zamówienia:

Ścieżka rowerowa Zamówienie w części dot. ścieżki rowerowej obejmuje budowę odcinka ścieżki rowerowej na istniejącym rowie po stronie lewej drogi. Ścieżka rowerowa od strony jezdni oddzielona będzie poboczem o szerokości od 0,75 m do 1,0 m. Zjazdy do posesji oraz zjazdy na drogi boczne, wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej, będą przebudowane.

Zadanie będzie realizowane na podstawie: Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dokonanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku nr ZDP-4.7010.7.2016.MB z dnia 14.7.2015 r., dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336O – budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kochłowice na odcinku o długości 0,81 km (11+266,00 – km 12+077,50 str. lewa)”

Zgłoszenie stanowi załącznik nr: SR 000 zgłoszenie robót

Zakres robót będzie obejmował:

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na ścieżce i zjazdach,

— wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm z piasku,

— wykonanie podbudowy tłuczniowej na chodniku i zjazdach,

— ułożenie oporników betonowych 12*25 cm na ławie betonowej z oporem,

— ułożenie ścieku z korytek betonowych 50*50*15 na ławie betonowej z oporem (wzdłuż chodnika),

— ułożenie ścianek oporowych 105*65*12,

— ułożenie krawężnika 15*30 na ławie betonowej (obramowanie zjazdów na posesje),

— ułożenie kostki betonowej brukowej szarej grub. 8 cm na podsypce z kruszyny bazaltowej 0/4 gr. 3 cm na wjazdach,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach na drogi boczne oraz na ścieżce rowerowej.

Wody opadowe z nawierzchni budowanej ścieżki rowerowej i istniejącej jezdni odprowadzane będą powierzchniowo do ścieku drogowego, który zostanie ułożony wzdłuż projektowanego ciągu, a następnie do studzienek ściekowych zlokalizowanych wzdłuż ścieku. Długość odcinka ścieżki rowerowej – 811,50 m, szerokość 2,00 m.

Kanalizacja deszczowa: Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej zapewniającej prawidłowe odwodnienie pasa drogowego

Sieć kanalizacji deszczowej – grawitacyjna będzie wykonana z rur i kształtek dwuściennych PP klasy „SN8” średnicy o160, 315, 400 mm. Na kolektorze – studnie rewizyjne o1000 mm. Studnie przelotowe z dwoma odgałęzieniami, jednym do wpustu ulicznego a drugim zaślepionym umożliwiającym w przyszłości podłączenie zabudowań mieszkalnych. Na studniach – włazy typu ciężkiego. Odwodnienie ulicy – poprzez wpusty uliczne żeliwne o wym. 420 x 340 mm klasy D400 na studzience PVC o400 mm wykonanej z osadnikiem – głębokość osadnika 50 cm. Studzienki wpustowe – wyposażone w wiaderka stalowe ocynkowane do łapania zanieczyszczeń. Połączenie wpustów ulicznych ze studniami rewizyjnymi – z rur i kształtek dwuściennych z PP klasy „SN8” o160 mm.

Zadanie będzie realizowane na podstawie:

Decyzji pozwolenia budowlanego na budowę kanalizacji deszczowej z dnia 3 listopada 2014 r wydanego dla Gminy Byczyna. Decyzja stanowi załącznik nr KD 000 Decyzja pozwolenia budowlanego.

Decyzji o przeniesieniu pozwolenia Budowlanego na rzecz Powiatu Kluczborskiego z dnia 8 września 2016 r.

Decyzja stanowi załącznik nr KD 000a Decyzja o przeniesieniu pozwolenia Budowlanego na rzecz Powiatu Kluczborskiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót oraz sposób ich wykonywania ujęte zostały w Dokumentacji Technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB oraz w Przedmiarze Robót, które są integralną częścią (załącznikami) niniejszej SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)] – osób wykonujących czynności pod kierownictwem innej osoby w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia.

Termin (okres) gwarancji jakości: minimum 3 lata, maksimum 5 lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy). Okres rękojmi za wady wynosi: 5 lat.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie realizowane w ramach pr. pn:„Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1-Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu Zamawiający dopisuje w tym punkcie wymagania odnośnie podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania.

1.Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy. 1) udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 23; 2) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, określonych w dziale VIB SIWZ, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, tj.:

B. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda (od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) dostarczenia następujących dokumentów:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp. (Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ)

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp. (Wzór – Zał. nr 9 do SIWZ)

4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzo udzielenie zamówienia], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia (Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – (Wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

Informację odnośnie przynależności do grupy kapitałowej składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie obiegających się udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna:

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 1 budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej o wartości minimum 400 000 PLN brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia);

2) do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych robót) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi.

Zdolność zawodowa:

3) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
 
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 10:00
 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
 
Data: 23/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, w pokoju nr 213.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W związku z ograniczoną liczba znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót oraz sposób ich wykonywania ujęte zostały w Dokumentacji Technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB oraz w Przedmiarze Robót, które są integralną częścią (załącznikami) niniejszej SIWZ, a także w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w rozdziale V, VI i VII Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (adres: www.powiatkluczborski.pl). 3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegółowe wymagania odnośnie wadium określają zapisy Rozdziału IX SIWZ (adres: www.powiatkluczborski.pl). Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 4.Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej” – procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 6.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty – w formie oryginału: 1)Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony i podpisany – w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/EU.

Instrukcja wypełniania JEDZ zawarta jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Wzór oświadczenia własnego JEDZ w wersji edytowalnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ i zostanie on zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego wraz ze SIWZ.

Informacje zawarte przez Wykonawcę w oświadczeniu JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca może zlecić wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części podwykonawcy, wskazując jednocześnie wykaz proponowanych przez siebie podwykonawców i identyfikując ich w JEDZ.

2) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (Zał. nr 6 do SIWZ). 3)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) – art. 23 ust. 1 ustawy PZP zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo. 4) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – (Zał. nr 1 do SIWZ). 5) Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy – (Zał. nr 2 do SIWZ).6) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.7) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych PLN. 8) Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy-zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4 % ceny ofertowej brutto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienionych w ust. 9 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/07/2017
Załączone dokumenty
  Ogłoszenie_Kochłowice_2017-OJS134-273753-pl (150.6kB) pobierz pokaż
  01 SIWZ KOCHŁOWICE (188.4kB) pobierz    
  02 Zał. nr 2a - Kosztorys ofertowy wersja edytowalna (22.9kB) pobierz    
  03 Zał. Nr 2b - Kosztorys ofertowy wersja PDF (331.9kB) pobierz pokaż
  04 zał. nr 3 do SIWZ JEDZ (wersja edytowalna) (91.2kB) pobierz    
  05 Zał Nr 10 - Wzór Umowy (108kB) pobierz    
  06 Zał Nr 2 do Umowy - Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu (26.7kB) pobierz    
  07 Zał Nr 3 do Umowy - Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami (27.9kB) pobierz    
  KD 000 Decyzja pozwolenia budowlanego (1.8MB) pobierz pokaż
  KD 000a Decyzja o przeniesieniu pozwolenia Budowlanego na rzecz Powiatu Kluczborskiego (302.8kB) pobierz pokaż
  KD 001 opis techniczny (93.5kB) pobierz pokaż
  KD 002 projekt zagospodarowania rys. 1 (2.1MB) pobierz pokaż
  KD 003 projekt zagospodarowania rys. 2 (2.2MB) pobierz pokaż
  KD 004 profil podłużny rys. 3 (333.6kB) pobierz pokaż
  KD 005 profil podłużny rys. 4 (651.2kB) pobierz pokaż
  KD 006 profil podłużny rys. 5 (212kB) pobierz pokaż
  KD 007 profil podłużny rys. 6 (416kB) pobierz pokaż
  KD 008 wylot do rowu rys. 7 (139.6kB) pobierz pokaż
  KD 010 przedmiar robót (34.8kB) pobierz pokaż
  KD 011 STWiORB (104.1kB) pobierz pokaż
  OS 01 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (2.3MB) pobierz pokaż
  OS 02 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie decyzji o środowikowych uwarunkowaniach (172.5kB) pobierz pokaż
  OS 03 Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (965kB) pobierz pokaż
  SR 000 zgłoszenie robót (502.1kB) pobierz pokaż
  SR 001 Opis techniczny (78.4kB) pobierz pokaż
  SR 002 plan orientacyjny rys. 1 (283.8kB) pobierz pokaż
  SR 003 plan sytuacyjny rys. 2.1 (412.9kB) pobierz pokaż
  SR 004 plan sytuacyjny rys. 2.2 (330.7kB) pobierz pokaż
  SR 005 przekroje konstrukcyjne rys. 3 (217.2kB) pobierz pokaż
  SR 006 przekroje poprzeczne rys. 4 (150.7kB) pobierz pokaż
  SR 007 Profil podłużny rys. 5 (135.6kB) pobierz pokaż
  SR 008 tabela nasypów 1 (14.2kB) pobierz pokaż
  SR 009 tabela nasypów 2 (14.2kB) pobierz pokaż
  SR 010 Tabela zjazdów (33kB) pobierz pokaż
  SR 011 przedmiar robót (55.8kB) pobierz pokaż
  SR 012 STWiORB (2.9MB) pobierz pokaż
  KD 009 Skrzyzowanie z kablem rys. 8 (152.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:34:33, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-07-17 08:29:26, Ostatnia zmiana: 2017-07-17 08:29:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1712