Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088468
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.
11/07/2017    S130    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane

2017/S 130-265140

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1 Kluczbork 46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatkluczborski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300) – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

Numer referencyjny: FP.272.17.2017.AM
II.1.2)Główny kod CPV 45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O na odcinku o długości 2,855 km (0+445-3+300)”- w ramach projektu: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" – w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" – zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz ze SIWZ opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia publicznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300
45220000
71320000
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotowy odcinek znajduje się na terenie: województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego, Gminy Wołczyn, w miejscowościach Wołczyn, Gierałcice, Wąsice.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia Zamawiający opisał za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie i wybudowanie w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344 O na odcinku od km 0+445 do km 3+300” zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym, i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia.

2. Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

1). Zdjęcie warstwy humusu,  2). Rozebranie kolidujących elementów pasa drogowego (chodniki, krawężniki, nawierzchnia zjazdów itp.), 3). Ewentualne wzmocnienie podłoża,  4). Wykonanie robót ziemnych (m.in. wykopy pod kanalizację deszczową projektowanej ścieżki, nasypy – wykonanie korpusu dla ścieżki rowerowej, wykonanie zasypek),  5). Wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 m, obramowanej obrzeżami, 6).Wykonanie lub przebudowa istniejących elementów pasa drogowego niezbędnych do wykonania projektowanej ścieżki rowerowej, 7).Wykonanie skarp lub murów oporowych dla korpusu ziemnego ścieżki rowerowej, 8).Wykonanie odwodnienia – odwodnienie powierzchniowe (ścieki liniowe i z elementów prefabrykowanych) lub kanalizacja deszczowa odprowadzające wodę opadową i roztopową do odbiorników, 9). Wykonanie przebudowy (przedłużenia) istniejących przepustów w ciągu projektowanej ścieżki rowerowej, 10).Wykonanie przebudowy lub rozebranie i wykonanie nowych ogrodzeń dla przyległych posesji, 11).Wykonanie robót wykończeniowych – plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem, 12). Wykonanie docelowej organizacji ruchu, 13). Wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej – istniejące sieci teletechniczne, sieci elektryczne, sieci wodociągowe, sieci sanitarne, oświetlenie uliczne i inne zlokalizowane w obrębie projektowanej inwestycji. Materiały pozyskane z rozbiórki istniejących nawierzchni chodników (kostka betonowa, płytki betonowe) i inne wskazane prze Inspektora Nadzoru podlegają przekazaniu Zamawiającemu. Pozyskane z rozbiórki materiały wymienione powyżej należy przewieźć i posztaplować na placu składowym Obwodu Drogowo-Mostowego w Wołczynie, ul. Kluczborska 60A. Koszty utylizacji gruzu powstałego z rozbiórki ponosi Wykonawca.

3. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie podziału nieruchomości, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, ostatecznych decyzji administracyjnych w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (lub innej decyzji umożliwiającej realizację inwestycji, a następnie realizację budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem obiektu do użytkowania. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.)] – Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności pod kierownictwem innej osoby w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. robót przez inne osoby i w przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 5. Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 3 lata. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 3 lata, zostanie odrzucona jako niezgodna ze SIWZ. 6. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 13/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: : RPOP.03.01.01-16-0004/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane jest w ramach pr. pn:„Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1-Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu Zamawiający dopisuje w tym punkcie wymagania odnośnie podstaw wykluczenia wykonawców z postępowania.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia – oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, a które wymaga Zamawiający, jn.:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp.

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp.

Uwaga! W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia (zgodnie z Zał. nr 7 do SIWZ). UWAGA! Informację o przynależności do grupy kapitałowej składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna:

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 1 budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia);

2) do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych robót) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi.

Zdolność zawodowa:

3) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

— co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego – zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

— co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym – zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

— co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: kanalizacja deszczowa – zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

— co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: kanalizacja deszczowa – zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – zapłaci Wykonawcy kwotę: 2 575 000,20 PLN, pozostała część wynagrodzenia płatna będzie ze środków własnych Powiatu Kluczborskiego, w ramach faktoringu samorządowego. Zamawiający dokona wykupu należności z tytułu zawartej przez Wykonawcę umowy faktoringu samorządowego, w terminie do dnia 20 marca 2019 r. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru instytucji finansującej przedmiotowe zamówienie na zasadach faktoringu samorządowego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:  W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork, w pok. nr 213 – sala narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w poszczególnych sekcjach niniejszego ogłoszenia szczegółowy zakres dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych został określony w rozdziale III Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (adres: www.powiatkluczborski.pl).

2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia, zostały określone w rozdziale V, VI i VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: www.powiatkluczborski.pl).

3.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100). Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w rozdziale X Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia (adres: www.powiatkluczborski.pl).

4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość (uprawnienie występujące po stronie Zamawiającego) zastosowania tzw. „Procedury odwróconej” – procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

7. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć – w formie oryginału:

1.) aktualne na dzień składania ofert wypełnione i podpisane oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego w dalszej części JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/EU. Instrukcja wypełniania JEDZ zawarta jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Wzór oświadczenia własnego JEDZ w wersji edytowalnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ i zostanie on zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego wraz ze SIWZ.

Wykonawca może zlecić wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części podwykonawcy, wskazując jednocześnie wykaz proponowanych przez siebie podwykonawców i identyfikując ich w JEDZ.

2).W przypadku gdy ofertę podpisuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilnej lub konsorcja), do oferty należy załączyć ważne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, udzielone przez pozostałych wspólników/konsorcjantów do złożenia w ich imieniu oferty w niniejszym postępowaniu.

3).W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

4).Dowód wniesienia wadium.

5). zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 8 do SIWZ).

6) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ)

8. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 2 % ceny ofertowej brutto.

9.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych PLN.

10.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty metodą aukcji elektronicznej.

11.Wykonawca może zlecić wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części podwykonawcy, wskazując jednocześnie wykaz proponowanych przez siebie podwykonawców.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa 02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienionych w pkt.8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2017
Załączone dokumenty
  5 VII Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami (171.6kB) pobierz    
  zał. nr 3 do SIWZ JEDZ (wersja edytowalna) (91.3kB) pobierz    
  Wzór Umowy (95.9kB) pobierz    
  zał. nr 1 i zał. nr 2 do Umowy (68.9kB) pobierz    
  PFU . (4.5MB) pobierz pokaż
  PFU zał. 1 – Rys. nr 1 - Plan orientacyjny (746.1kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 2 – Rys. 2A – Projekt zagospodarowania terenu (1.7MB) pobierz pokaż
  PFU zał. 2 – Rys. 2B – Projekt zagospodarowania terenu (576.7kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 2 – Rys. 2C – Projekt zagospodarowania terenu (692.2kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 2 – Rys. 2D – Projekt zagospodarowania terenu (775.6kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 2 – Rys. 2E – Projekt zagospodarowania terenu (829.1kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 - Karty otworów geotechnicznych (3.1 – 3.3) (1.2MB) pobierz pokaż
  PFU zał. 4 (dodatkowy) Deklaracja organu odpowiedzialnego za moditorowanie obszarów Natura 2000 (2MB) pobierz pokaż
  PFU Zał. 5 (dodatkowy) Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie decyzji o srodowikowych uwarunkowaniach (371.1kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 6 (dodatkowy) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (1MB) pobierz pokaż
  ogłoszenie_2017-OJS130-265140-pl-1 (150.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-07-11 09:18:25, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-07-11 10:20:29, Ostatnia zmiana: 2017-07-19 12:42:32, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1833