Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Kluczborku

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"

08/07/2017    S129    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Autobusy transportu publicznego

2017/S 129-264419

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatkluczborski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup taboru autobusowego w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”.

Numer referencyjny: FP.272.15.2017.AM

 
II.1.2)Główny kod CPV
34121100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 13 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym, wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją oraz przeprowadzenie szkoleń na warunkach określonych w Specyfikacji Technicznej – stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, w tym:

a) 8 sztuk autobusów międzymiastowych liniowych, niskoemisyjnych klasy Maxi, klasy II ze standardową podłogą, spełniających wymagania techniczne określone w Specyfikacji Technicznej, w tym normę EURO 6.

b) 5 sztuk autobusów międzymiastowych nisko wejściowych, niskoemisyjnych, z miejscem na wózek dla niepełnosprawnych (platforma manualna), klasy Maxi, klasy II spełniających wymagania techniczne określone w Specyfikacji Technicznej dotyczącej przedmiotu dostawy objętej zamówieniem, w tym normę EURO 6.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce wykonywania zamówienia: PKS w Kluczborku Sp z o.o. ul. Byczyńska 120, 46-203 Kluczbork.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 13 sztuk autobusów wraz z wyposażeniem elektronicznym, wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją oraz przeprowadzenie szkoleń na warunkach określonych w Specyfikacji Technicznej – stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, w tym:

a) 8 sztuk autobusów międzymiastowych liniowych, niskoemisyjnych klasy Maxi, klasy II ze standardową podłogą, spełniających wymagania techniczne określone w Specyfikacji Technicznej, w tym normę EURO 6. Przedmiotowe autobusy muszą być tego samego modelu/typu, tej samej wersji. Muszą posiadać jednakowe wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej. Podzespoły, zastosowane części, rozwiązania i parametry techniczne muszą być takie same we wszystkich sztukach oferowanych autobusów.

b) 5 sztuk autobusów międzymiastowych nisko wejściowych, niskoemisyjnych, z miejscem na wózek dla niepełnosprawnych (platforma manualna), klasy Maxi, klasy II spełniających wymagania techniczne określone w Specyfikacji Technicznej dotyczącej przedmiotu dostawy objętej zamówieniem, w tym normę EURO 6. Przedmiotowe autobusy muszą być tego samego modelu/typu, tej samej wersji. Muszą posiadać jednakowe wyposażenie i organizację przestrzeni pasażerskiej. Podzespoły, zastosowane części, rozwiązania i parametry techniczne muszą być takie same we wszystkich sztukach oferowanych autobusów.

Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarte są w Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 2 do niniejszej SIWZ oraz w Ramowych wymaganiach dotyczących gwarancji, serwisu, autoryzacji, szkoleń, dokumentacji i oprogramowania stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

2. Przedmiotowe autobusy muszą być pojazdami tej samej marki, wyprodukowane przez tego samego producenta, muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Za fabrycznie nowy uznaje się autobus nieużywany, o przebiegu nie większym niż 1 500 km, nie rejestrowany wcześniej, nie używany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badań. Wszystkie autobusy muszą posiadać tę samą stylizację i kolorystykę.

3. Przedmiotowe autobusy przekazane zostaną przez Zamawiającego Operatorowi tj. – Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. przy ul. Byczyńskiej 120 – świadczącemu usługi publiczne w ramach publicznego transportu zbiorowego.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostawy i usługi powiązane z dostawą autobusów, zgodnie z Ramowymi wymaganiami dotyczącymi gwarancji, serwisu, autoryzacji, szkoleń, dokumentacji i oprogramowania stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ tj:

1). świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości, w tym świadczenie serwisu zewnętrznego w okresie gwarancji,  2). udzielenia autoryzacji wewnętrznej (na potrzeby wewnętrzne Operatora) w zakresie obsługi i napraw dostarczonych autobusów przeprowadzanych samodzielnie. 3). dostarczenie narzędzi specjalnych i urządzeń,  4). dostarczenie wyposażenia elektronicznego (dedykowanych urządzeń i systemów), wyposażenia dodatkowego w związku z udzieloną autoryzacją,  5). dostarczenie laptopa z oprogramowaniem wraz z licencjami i koniecznych urządzeń wykorzystujących to oprogramowanie oraz dostarczanie aktualizacji oprogramowania zgodnie z § 4 niniejszej umowy.  6). dostarczenie dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego oraz aktualizowane i dostosowywanie tej dokumentacji do każdego kolejnego dostarczanego autobusu,  7). przeprowadzenie szkoleń kierowców i osób zaplecza technicznego. Zamawiający wymaga, aby w przedmiocie dostawy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekraczał 50 %. Zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia powyższego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-eksploatacyjne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16.
II.2.14) Informacje dodatkowe

Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Wzór stanowi Załącznik nr 4 – JEDZ).

2.1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia się z postępowania wykonawcę w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 poz, 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 poz. 233,z późn. zm.).

2.2 Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1). Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

2). Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

3). Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4). Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5). Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – (Wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Wzór stanowi Załącznik nr 4 – JEDZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył na terenie Polski:

- jednorazowo co najmniej 6 sztuk autobusów liniowych ze standardową podłogą z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów o pojemności pasażerskiej minimum 74 miejsca + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 49 + kierowca, oraz

- jednorazowo co najmniej 4 sztuki fabrycznie nowych autobusów nisko wejściowych z silnikiem spełniającym normę emisji spalin co najmniej EURO-6 zintegrowanym z manualną skrzynią biegów, o pojemności pasażerskiej minimum 81 miejsc + kierowca i o ilości miejsc siedzących – nie mniej niż 41 + kierowca i co najmniej 1 miejscu na wózek inwalidzki.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia – oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1, a które wymaga Zamawiający, tj.:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, złoży:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wg wzoru – załącznik nr 7 do SIWZ,

b) dowody określające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są: referencje, inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, Zamawiający żąda złożenia w języku polskim:

a) kopii „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu WE” wraz z załącznikami oferowanego typu autobusu wydanego przez uprawnioną jednostkę, odpowiadające warunkom „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” i zawierające spełnienie warunków granicznych normy Euro VI (test WHTC), wartości poszczególnych emisji zanieczyszczeń (spalin) dla tlenków węgla, węglowodorów, tlenków azotu oraz cząstek stałych – Aktualność w/w świadectwa określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475). Uwaga: Niedostarczenie uprawomocnionej kopii „Świadectwa Homologacji Typu Pojazdu” lub „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu WE”, wraz z załącznikami, o których mowa wyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

b) Certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego, że silnik zastosowany w oferowanych autobusach spełnia normę czystości spalin EURO 6 (test WHTC) lub wyższą, umożliwiający rejestrację autobusu.

c) Dokument potwierdzający zadeklarowany wynik testu zużycia paliwa, wystawiony przez producenta lub certyfikowaną, niezależną jednostkę badawczą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd.

d) Rysunek rozplanowania przestrzeni pasażerskiej dla każdego typu autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji (wymagane jest wyróżnienie na rysunku wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi, bez podestów) oraz specjalnych miejsc oznaczonych jako miejsca dla osób niepełnosprawnych. Oferowana liczba miejsc siedzących musi być zgodna z posiadaną homologacją

e) Rysunki zawierające wymiary zewnętrzne pojazdów (przód, tył, strona lewa i strona prawa).

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych i zero groszy).

2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: – zgodnie z SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia, w terminie – przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez Wykonawcę w ofercie, w jednej lub kilku następujących formach: – zgodnie z SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowanej dla potrzeb ninijeszego zamówienia oraz w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych wykonawców, która musi zawierać:

- jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,

- zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

- określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ opracowaną dla potrzeb niniejszego zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
           Data: 16/08/2017
           Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, w pokoju nr 213.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość (uprawnienie występujące po stronie Zamawiającego) zastosowania tzw. „Procedury odwróconej” – procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ustawy Pzp), a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienionych w ust. 9 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. Zamawiający, nie później niż. na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie jedynie Wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2017

Załączniki

ogłoszenie autobusy 2017-OJS129-264419-pl (154.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_autobusy (181.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 1_do_formularza_ofertowego_ parametry techniczno-eksploatacyjne (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do SIWZ Specyfikacja_techniczna_autobusow (196.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Gwarancja_serwis_autoryzacja (85.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.nr 4 Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ-1 (233.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 4a instrukcja JEDZ - przetarg autobusy (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik_nr_7_ wykaz_zamówień_dostaw (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 do SIWZ_ Projekt umowy (200.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Malejki Anna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Malejki Anna
Data wprowadzenia:2017-07-06 11:28:37
Opublikował:Radom Adam
Data publikacji:2017-07-10 08:03:16
Ostatnia zmiana:2017-07-10 08:03:25
Ilość wyświetleń:2810

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij