Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088467
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o ogłoszonego w DUUE (nr ogłoszenia 2017/S 075-145216) o nr FP.272.7.2017.AM pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł. dla Powiatu Kluczborskiego".

Kluczbork, dnia 05.07.2017r.
FP.272.7.2017.AM

Wg rozdzielnika

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w DUUE (nr ogłoszenia 2017/S 075-145216) o nr FP.272.7.2017.AM pn.: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł. dla Powiatu Kluczborskiego.”

 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

II.  Do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu

Ul. Romana Horoszkiewicza 6

45-301 Opole

 

CENA OFERTOWA BRUTTO: 1 138 972,70 zł.

Czas uruchomienia kredytu: 1

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1. Oferta w/w Wykonawcy spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jak również warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

2. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, wg kryteriów określonych w SIWZ, tj.:

 

KRYTERIUM – cena w PLN (Wa) = waga 60%

KRYTERIUM – Czas uruchomienia kredytu (Wb) = waga 40%
ŁĄCZNA PUNKTACJA
(Wa+ Wb)= 100%

 

III. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium   Cena w PLN (Wa)

Ilość pkt. w kryterium (Wa)

Kryterium Czas uruchomienia kredytu    

 (Wb)

Ilość pkt. w kryterium (Wb)

Suma uzyska-nych punktów

 

 

1.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu

Ul. Romana Horoszkiewicza 6

45-301 Opole   

 

1 138 972,70 zł.

60 pkt.

1

40 pkt.

100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

IV. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że z przedmiotowego postępowania nie został wykluczony żaden z wykonawców.

V. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna z  ofert.

VI. Zamawiający zawiadamia, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą możliwe będzie zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

VII. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

 

 

                                                                       ........................................................                                                                

            Kierownik Zamawiającego

 

 

Otrzymują:

1.   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu Ul. Romana Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

2.   Strona internetowa BIP Powiatu Kluczborskiego: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/

3. a/a

Załączone dokumenty
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty KREDYT (161.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-07-05 10:53:11, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:53:13, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2017-07-05 11:35:40, Ostatnia zmiana: 2017-07-05 11:36:00, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1619