Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088445
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o zamówieniu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) - budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011 - 0+879)" - w systemie Zaprojektuj i Wybuduj
07/07/2017    S128    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 128-260126

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
1604
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Molski
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL524

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatkluczborski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
 
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) – budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011 – 0+879)” – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

Numer referencyjny: FP.272.16.2017.AM
 II.1.2)Główny kod CPV 45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia  Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia Zamawiający opisał za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego integralną część SIWZ. Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie i wybudowanie w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” drogi rowerowej w ciągu DP 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinku o długości 0,868 km – zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym oraz ze SIWZ opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia publicznego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość  Wartość bez VAT: 488 096.20 PLN
II.1.6)Informacje o częściach  To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotowy odcinek znajduje się na terenie: województwa opolskiego, powiatu kluczborskiego, gminy Kluczbork, w mieście Kluczbork.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający opisał za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: zaprojektowanie i wybudowanie w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” drogi rowerowej w ciągu DP 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinku o długości 0,868 km – zgodnie z załączonym Programem funkcjonalno-użytkowym oraz ze SIWZ opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia publicznego.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia publicznego w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” zobowiązany jest opracować techniczną dokumentację projektową, uzgodnić koncepcję projektu z Zamawiającym, opracować i przedłożyć do zatwierdzenia projekt stałej oraz czasowej organizacji ruchu, dokonać podziału nieruchomości wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zatwierdzających podział oraz uzyskać: decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zamawiający dopuszcza również realizację całego zadania lub jego części na podstawie innej decyzji administracyjnej lub dokonanego zgłoszenia, a także wykonać roboty budowlane w zakresie objętym wykonanym i zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego nad projektem.

Uwaga! Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.)] – Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności pod kierownictwem innej osoby w trakcie i w zakresie realizacji zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. robót przez inne osoby i w przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

7. Termin (okres) gwarancji jakości: minimum 3 lata, maksimum 5 lat (zgodnie z Ofertą Wykonawcy). Okres rękojmi za wady wynosi: 5 lat

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia. Wykonawca w Ofercie wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza zlecić Podwykonawcom oraz poda nazwy (firmy) Podwykonawców i nazwy (firmy) na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
 
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) – budowa drogi rowerowej na odcinku o długości 0,868 km (0+011,00 – km 0+879)” – w ramach projektu: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" – w systemie Zaprojektuj i Wybuduj.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od określenia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał co najmniej 1 budowę, przebudowę lub remont drogi publicznej o wartości minimum 400 000 PLN brutto dla jednego Zamawiającego (w ramach jednego zamówienia);

2) do wykazanego doświadczenia (wykazu zrealizowanych robót) Wykonawca musi załączyć dokument (dowód, referencje) potwierdzający, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności wraz z informacjami o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, może zastąpić je innymi.

Zdolność zawodowa:

3) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania obiektu budowlanego,

- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z SIWZ opracowaną dla potrzeb niniejszego zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/08/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork. pok. nr 213 – sala narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość (uprawnienie występujące po stronie Zamawiającego) zastosowania tzw. „Procedury odwróconej” – procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ustawy Pzp), a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oferta wraz z ceną ryczałtową za całość zamówienia (wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1). W przypadku gdy ofertę podpisuje jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilnej lub konsorcja), do oferty należy załączyć ważne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, udzielone przez pozostałych wspólników/konsorcjantów do złożenia w ich imieniu oferty w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dowód wniesienia wadium. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 23

Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert wypełnione i podpisane oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zwanego w dalszej części JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/EU oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/EU.

Instrukcja wypełniania JEDZ zawarta jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Wzór oświadczenia własnego JEDZ w wersji edytowalnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ i zostanie on zamieszczony na stronie internetowej BIP Zamawiającego wraz ze SIWZ.

Wykonawca może zlecić wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części podwykonawcy, wskazując jednocześnie wykaz proponowanych przez siebie podwykonawców i identyfikując ich w JEDZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych PLN.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty metodą aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2017
Załączone dokumenty
  OGŁOSZENIE 2017-OJS128-260126-pl (135.8kB) pobierz pokaż
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami (161.3kB) pobierz    
  zał. nr 3 do SIWZ JEDZ (wersja edytowalna) (91.3kB) pobierz    
  zał. nr 9 do SIWZ Wzór Umowy (104.8kB) pobierz    
  zał. nr 1 i zał. nr 2 do Umowy (68kB) pobierz    
  PFU (3.1MB) pobierz pokaż
  PFU zał. 1 DR lokalizacja ważniejszych elementów (2.8MB) pobierz pokaż
  PFU zał. 2 DR Przekroje normalne (426.9kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 00 Opinia Kluczbork ul. Jana Pawła II (398.6kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 01 Mapa topograficzna (526.2kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 02.01 Mapa dokumentacyjna (752.6kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 02.02 Mapa dokumentacyjna (633.7kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 02.03 Mapa dokumentacyjna (648.6kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 03 Karta dok.otw 1+2+3 (124.5kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 04 Parametry geotechniczne (79.3kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 3 OG 05 Objaśnienia znaków i symboli (398.1kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 4 Deklaracja organu odpowiedzialnego za moditorowanie obszarów Natura 200 (2.3MB) pobierz pokaż
  PFU zał. 5 (dodatkowy) Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (177.4kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 6 (dodatkowy) Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (997.8kB) pobierz pokaż
  PFU zał. 7 (dodatkowy) Dane aktualizacyjne do Rozdziału II; ust. 1, pkt. 2.3 (444.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-07-04 07:38:42, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-07-07 09:53:56, Ostatnia zmiana: 2017-07-10 08:52:22, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1748