Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

7980606
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania nr FP.272.12.2017.KM pn.: "Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku"

Kluczbork, dnia 12.06.2017 r.

FP.272.12.2017.KM                                                                                                 

Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w BZP (nr ogłoszenia 511323-N-2017; data zamieszczenia: 18.05.2017r.) o nr FP.272.12.2017.KM pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku"

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:

 

Firma Budowlana MS s.c. ul. Wronczyńska 12,   46-300 Olesno

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)
.

2.    Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.    Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium okresu gwarancji odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

 

KRYTERIUM - Najniższa CENA = waga 60% = 60 pkt

KRYTERIUM - OKRES GWARANCJI JAKOŚCI = waga 40% = 40 pkt
ŁĄCZNA PUNKTACJA
 60 pkt + 40 pkt = 100 pkt

 

II. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia  i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr

Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium Cena ofertowa brutto

Ilość punktów w kryterium Cena

waga 60%

Kryterium Okres gwarancji jakości

 

Ilość punktów w kryterium Okres gwarancji waga 40%

Suma uzyskanych punktów

 

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska

46-282 Lasowice Wielkie 53

436 421,20 zł

Oferta odrzucona

5 lat

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2.

Firma Budowlana MS s.c.

ul. Wronczyńska 12, 

 46-300 Olesno

320 333,60

60

5 lat

40

100

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że:

a) z postępowania o udzielenie zamówienia nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

b) odrzucono ofertę nr 1. Oferta nr 1  została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny – zastosowano nieprawidłową stawkę podatku VAT.

IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Kierownik Zamawiającego

Piotr Pośpiech - Starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.    Firma Budowlana MS s.c. ul. Wronczyńska 12,   46-300 Olesno

2.       Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ULBUD Urszula Sumisławska

3.       a/a

 

Załączone dokumenty
  Zawiadomienie_o_wyborze_FP.272.12.2017 (82.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-06-12 11:32:31, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-06-12 11:32:32, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2017-06-12 14:48:46, Ostatnia zmiana: 2017-06-12 14:48:59, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 617