Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088533
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II


Ogłoszenie nr 527705-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.

Powiat Kluczborski: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kluczborski, krajowy numer identyfikacyjny 53141250400000, ul. ul. Katowicka  1 , 46200   Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4185218, e-mail zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, faks 0-77 4186520.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatkluczborski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy przesłać bądź złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pokój nr 211
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie II
Numer referencyjny: FP.272.13.2017.AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi składającej się z dwóch etapów i polegającej na: I ETAP 3.1.1 Modernizacji istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali celem uzyskania pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034, z późn. zm.), oraz poprawy jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z Projektem Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla gminy Lasowice Wielkie, który stanowi załącznik do SIWZ, dla obrębów : CHOCIANOWICE, CIARKA, GRONOWICE. Ogólna powierzchnia przedmiotowych obrębów wynosi 3797 ha w tym jest około 1926 budynków. I etap dotyczy wykonania prac opisanych w punktach 1.3.1. i 1.3.2. podpunkty b, c d, e Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lasowice Wielkie to znaczy: Uzyskanie i uzupełnienie informacji o przedmiotach i podmiotach określonych w rozporządzeniu dotyczące w szczególności: 1) budynków - w zakresie pozyskania danych ewidencji budynków, o których mowa w § 63 do § 64 rozporządzenia, 2) lokali - w zakresie pozyskania danych ewidencji lokali, o których mowa w §70 rozporządzenia, 3)podmiotu - w zakresie określonym w § 73 rozporządzenia. Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB w zakresie danych dotyczących: a) budynków, b) obiektów trwale związanych z budynkami, c) nieruchomości lokalowych, d) właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli. Efektem pracy powinna być robocza baza kartotek budynków i lokali. 3.1.2 Cyfryzacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarze objętym pracami modernizacji metodą skanowania wraz z implementacją do systemu Ośrodek, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 3.1.2.1. Wykonawca przekształci do postaci cyfrowej w drodze skanowania dokumenty wymienione w tabeli 4 i 5 Projektu Modernizacji Ewidencji Gruntów I Budynków dla gminy Lasowice Wielkie z wyjątkiem rastrów mapy zasadniczych. 3.1.2.2. Należy dokonać oceny czytelności skanowanych dokumentów operatu w celu ustalenia właściwego parametru skanowania. Standardowe skanowanie wykonać dla wszystkich dokumentów w opcji kolor z rozdzielczością 300 dpi do pliku w formacie PDF. 3.1.2.3. Zeskanowane dokumenty muszą cechować się czytelnością nie mniejszą od oryginału. Skanowanie map wykonawca wykona zgodnie z § 48 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2011r. Nr 263, poz.1572) 3.1.2.4. Wykonawca zapisze zeskanowane dokumenty w formacie PDF w następujący sposób: 1) Dla dokumentów katastralnych powstałych przed rokiem 1945 stanowiących szkice polowe, protokołu, mapy, zarysy granic, stanowiących jeden operat z materiałami zasobu, przed rozpoczęciem skanowania należy nadać numer wyróżniający materiał zasobu oraz kolejną liczbę naturalną od 1 do n i opisać go w prawym dolnym rogu kolorem niebieskim o wysokości pisma min. 7 mm i dopiero zeskanować co spowoduje, że ostatnie dwa człony ID materiału zasobu będą odpowiadały numerom stron. Np. dla materiału zasobu zaewidencjonowanym pod numerem P.1604.1963.125 kolejne strony będą opisane numerem: 125_1, 125-2 , 125_3 itd. 2) Operaty należy przed rozpoczęciem skanowania operatu opatrzyć klauzulą „Operat zeskanował: data, pieczęć i podpis”, a następnie zeskanować w całości i zapisać w wielostronicowym pliku PDF pod nazwą ID zasobu geodezyjnego np. P.1604.2016.851. W katalogu tym będzie znajdował się plik wielostronicowy w formacie PDF z całą zawartością operatu oraz pliki z wyodrębnionymi dokumentami : a) szkice, b) wykazy współrzędnych i dzienniki pomiarowe, c) protokoły, d) sprawozdanie techniczne, e) mapy, f) inne Pliki te będą oznaczone numerem zasobu i po podkreślniku kolejnym numerem dokumentu w operacie np. P.1604.2016.851_1, P.1604.2016.851_2 itd. 3) Zeskanowany operat z wyodrębnionymi plikami zapisany w katalogu zasobu P.1604.2016.851 należy umieścić w katalogu z nazwą rocznika zasobu tj. 2016 w grupie katalogów obejmujących zasób od roku 2000. Ścieżka do plików na dysku „U” będzie wyglądać następująco: U:\1604_Powiat_Kluczborski\1604_2000\2016\P.1604.2016.851 (operaty od roku 2000) lub U:\1604_Powiat_Kluczborski\1604_1900\1978\P.1604.1978.146 (operaty od roku 1900 do 1999) 4) Dla wyodrębnionych dokumentów nadać w programie Geo-Info Mapa zasięgi prac (georeferencje) zgodnie z zasięgiem obiektów na szkicach polowych lub katastralnych. W atrybutach utworzonego zasięgu uzupełnić pola Id zgłoszenia pracy lub KERG oraz pole numer inny podając numer zasobu np. P.1604.1978.146. Elementem niezbędnym całości prac jest sporządzenie harmonogramu o którym mowa w punkcie 4.1.13 projektu modernizacji. Oczekiwany termin realizacji I etapu ustala się na dzień 15 listopada 2017 roku. Wykonanie i protokólarny odbiór czynności opisanych powyżej będzie podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury częściowej w wysokości 45% wartości zamówienia. II ETAP W II etapie należy wykonać pozostałe czynności opisane w Projekcie modernizacji w tym między innymi prace opisane w punkcie 1.3.2. podpunkt a, oraz w punkcie 1.3.3 Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lasowice Wielkie to znaczy: Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji EGiB - w zakresie danych dotyczących: a) gruntów, w tym: - granic obrębów ewidencyjnych, - granic działek ewidencyjnych, w tym ustalenie linii brzegowej, - użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń, - gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających z uwzględnionych zastrzeżeń. Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie II ETAPU będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru całości zadania. 3.1.3 Po wykonaniu prac związanych z modernizacją wykonawca dokona aktualizacji rastrowych map zasadniczych w zakresie zmian objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez usunięcie zbędnych lub powielonych obiektów z rastrów mapy zasadniczej doprowadzając do poprawności edycji zasadniczej mapy hybrydowej (wektorowo - rastrowej).

II.5) Główny kod CPV: 72320000-4
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71250000-5

72316000-3

72314000-9

72310000-1

72312000-5

71355000-1

71354300-7

79999100-4

72252000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co usługa stanowiąca zamówienie podstawowe tj. rozszerzeniu zamówienia o kolejne obręby geodezyjne: Chudoba, Jasienie, Laskowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły i Wędrynia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2018-04-30


II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania całości prac wynikających z Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lasowice Wielkie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przekazania operatu technicznego do kontroli określa się na dzień 30.04.2018 roku. Maksymalny termin skrócenia realizacji zamówienia może wynosić 60 dni.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca na potwierdzenie warunku składa (oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca na potwierdzenie warunku składa (oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe realizowane zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na modernizacji ewidencji gruntów i budynków o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda, które zostały przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 5 do niniejszej SIWZ; wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.(należy dołączyć dowody o należytym wykonaniu co najmniej 2 usług o warunkach jw.) W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie. 2) dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zobowiązany jest przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych polegających na posiadaniu uprawnień geodezyjnych z zakresu nr 1 i nr 2, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zawierający co najmniej 3 osoby spełniające powyższe warunki,w tym osobę kierownika prac geodezyjnych. Osoby te muszą posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 1 i 2 (art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629)-(według wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do niniejszej SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy pzp. (wg załączonego wzoru nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 2) (aktualny odpis) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby; 5). Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1). wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (WZÓR – zał. Nr 4 do SIWZ) wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w pkt. 3 i 6 Rozdziału VIII SIWZ, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (WZÓR – zał. Nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa wyżej są: - poświadczenie, - inne dokumenty świadczące o wykonaniu usługi należycie i ich prawidłowym ukończeniu – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. 3). Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w "stosownych sytuacjach" oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki wystąpienia stosownych sytuacji: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 8) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22. UWAGA! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wtedy jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ, wypełniony dla całości zamówienia. 2) oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 3) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII niniejszej Specyfikacji. 4)W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa. 5) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (zobowiązanie jest załącznikiem nr 8 do SIWZ) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych, zero groszy). 2.Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: - Pieniądzu - wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - Gwarancjach bankowych; - Gwarancjach ubezpieczeniowych; - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub w formie poręczenia, muszą one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem a z ich treści musi bezwarunkowo i bezpośrednio wynikać, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a)wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa przed upływem ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ ostatecznego terminu (dnia i godziny) składania ofert. 6 W celu łatwiejszej weryfikacji zaleca się dołączenia do oferty kserokopii dokumentu poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium –Modernizacja ewidencji gruntów” We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. W pozostałych przypadkach tj. wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji - wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. UWAGA! Oferta niezabezpieczona wybraną przez Wykonawcę - akceptowalną przez Zamawiającego formą wadium lub w sposób nieskuteczny - zostanie odrzucona bez rozpatrywania.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena w PLN

60,00

Okres gwarancji w latach

20,00

Skrócenie terminu końcowego realizacji umowy w dniach

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty. Zmiany mogą dotyczyć: a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); b) jeżeli Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, a zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany takiego podmiotu, Zamawiający wyrazi na nią zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że dany podmiot spełnia te warunki określone w SIWZ, na których spełnianie powoływał się Wykonawca, c) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena netto, stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena brutto nie ulegnie zwiększeniu. d) czas realizacji przedmiotu umowy ze względu na czynnik cenotwórczy nie może być aneksowany, wydłużenie czasu wykonania przedmiotu umowy spowoduje naliczenie kar umownych. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może dotyczyć jedynie kwestii, których nie można było przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy – zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Dokonanie zmiany umowy w powyższym zakresie wymaga uprzedniego złożenia na piśmie prośby (wniosku) wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
UWAGA! - Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania tzw. "PROCEDURY ODWRÓCONEJ" - procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu - Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych "kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury. Na powyższe rozumienie przepisu wskazuje określenie: „możliwość” skorzystania z tzw. „procedury odwróconej”, a więc uprawnienia występującego po stronie Zamawiającego."

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 
Załączone dokumenty
  SIWZ Modernizacja ewidencji gruntów_czerwiec_ 2017 (250.5kB) pobierz pokaż
  zał. nr 1 a PROJEKT LASOWICE WIELKIE (6.6MB) pobierz pokaż
  zał. nr 1 do SIWZ_ formularz_oferty (56kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 2 do SIWZ_oświadcz_warunki_udziału (22.3kB) pobierz    
  Zał. nr 3 do_SIWZ_ośw_podstawy_wykluczenia (23.4kB) pobierz    
  Zał. nr 4 do SIWZ wykaz_osob_wraz_z_pisemnym_zob. (51kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 5 do SIWZ_ Wykaz usług (44kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 6 do SIWZ_ Projekt umowy_08_06_2017 (100.5kB) pobierz pokaż
  Zał. nr 7 inf. w zakresie grup kapitałowych (37.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 8 do SIWZ_zobowiązanie_podmiotu (31.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-06-08 13:49:32, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:48:48, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-06-08 14:14:02, Ostatnia zmiana: 2017-06-08 14:14:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1763