Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088555
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Usługa zarządzania projektem pn: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego ".
 

Ogłoszenie nr 524191-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.

Powiat Kluczborski: Usługa zarządzania projektem pn: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kluczborski, krajowy numer identyfikacyjny 53141250400000, ul. ul. Katowicka  1 , 46200   Kluczbork, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4185218, e-mail zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl, faks 0-77 4186520.
Adres strony internetowej (URL): http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
Adres:
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 211 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zarządzania projektem pn: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego
Numer referencyjny: FP.272.14.2017.AM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na kompleksowym zarządzaniu całością projektu pod nazwą: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. 2. Całkowita wartość projektu wynosi 51 834 597,74 zł. Powiat Kluczborski, który jest Liderem Projektu o nazwie jw. realizuje projekt w partnerstwie z: Gminą Byczyna - Partner 1, Gminą Kluczbork - Partner 2, Gminą Lasowice Wielkie – Partner 3, Gminą Wołczyn - Partner 4, Powiatem Namysłowskim - Partner 5, Gminą Namysłów - Partner 6, Gminą Pokój - Partner 7, Powiatem Oleskim - Partner 8, Gminą Dobrodzień - Partner 9, Gminą Olesno - Partner 10, Gminą Praszka - Partner 11, Gminą Rudniki - Partner 12, Gminą Zębowice - Partner 13. 3. Okres realizacji projektu: - Rozpoczęcie usługi kompleksowego zarządzania projektem od dnia 03.07.2017r., chyba, że ulegnie przedłużeniu procedura mająca na celu wybór wykonawcy. - Zakończenie usługi kompleksowego zarządzania projektem - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zakończenie rzeczowej realizacji w/w projektu nastąpi do dnia 30.06.2019r. natomiast zakończenie finansowe projektu do dnia 23.08.2019r., z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przedłużeniu, oraz że usługa kompleksowego zarządzania projektem będzie wykonywana do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność oraz, że Wykonawca będzie uczestniczył w kontrolach wskazanych w SIWZ po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku kontroli projektu (w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu) Wykonawca – w razie konieczności - zobowiązany będzie reprezentować Zamawiającego przed instytucją kontrolującą i udzielać wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości. 4. Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia: 1). polega na kompleksowym zarządzaniu całością Projektu i koordynowaniu działań projektowych w zakresie przewidzianym do realizacji przez Powiat Kluczborski (Lidera) oraz Partnerów projektu, 2) obejmuje sprawowanie stałego, bieżącego nadzoru i kontroli nad budżetem Projektu, oraz zarządzaniu środkami finansowymi Projektu, przy ścisłej współpracy z komórkami finansowymi Lidera i Partnerów, 3) realizowana będzie bezpośrednio przez wskazaną przez Wykonawcę: a) osobę do pełnienia funkcji Kierownika Projektu tj. osobę kompleksowo zarządzającą całością Projektu oraz koordynującą działania kadry projektu przy realizacji Projektu, w tym odpowiedzialną za sferę finansową Projektu oraz b) osobę do obsługi finansowo-sprawozdawczej projektu. ZADANIA ORAZ OBOWIĄZKI OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEGO ZAMOWIENIA. 5.1. Kierownik Projektu oraz osoba do obsługi finansowo-sprawozdawczej projektu zobowiązani będą świadczyć usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia (wykonywać swoje obowiązki): 1) na terenie Powiatu Kluczborskiego, Oleskiego i Namysłowskiego według potrzeb i zgodnie z założeniami Projektu - kontrola dokumentacji Partnerów w ich siedzibach. Nie dopuszcza się wykonywanie zadań poza siedzibą Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji opisanych w SIWZ tj. m.in. kontrole w siedzibie Partnerów projektu; 2) w Biurze Projektu zlokalizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Starostwa Powiatowego tj. od 8:00 do 16:00 w poniedziałki oraz od 7:00 do 15:00 od wtorku do piątku – w łącznym wymiarze po 160 godzin miesięcznie każda, dotyczy zarówno Kierownika projektu jak i osoby do obsługi finansowo – sprawozdawczej, który jest wymiarem podstawowym podlegającym udokumentowaniu oraz podlegającym kontroli przez Zamawiającego, 3) na swoim sprzęcie komputerowym. Zamawiający udostępnia w/w osobom pomieszczenie biurowe, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, materiały i urządzenia biurowe (z wyjątkiem sprzętu komputerowego), dostęp do sieci internetowej, telefonu, jak również dostęp do mediów. 4) Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kosztów delegacji związanych ze świadczeniem usługi. 5) Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą świadczyć przedmiotową usługę przyjmują Politykę bezpieczeństwa obowiązująca w Starostwie Powiatowym w Kluczborku i w przypadku podpisania umowy zobowiązują się do jej stosowania – co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem. 6) Osoby wybrane do realizacji przedmiotowego zamówienia będą miały dostęp do sieci internetowej oraz skrzynki emailowej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku będą również posiadały upoważnienie do obsługi SL2014, poprzez własny profil zaufany. 5.2. Przewidywany okres realizacji zamówienia Kierownika Projektu oraz osoby do obsługi finansowo-sprawozdawczej projektu: od dnia podpisania umowy do 23.08.2019r. chyba, że ulegnie przedłużeniu procedura mająca na celu wybór wykonawcy oraz z zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec przedłużeniu, oraz że usługa kompleksowego zarządzania projektem będzie wykonywana do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność oraz, że Wykonawca będzie uczestniczył w kontrolach wskazanych w SIWZ po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku kontroli projektu (w okresie trwania umowy i po jej zakończeniu) Wykonawca – w razie konieczności - zobowiązany będzie reprezentować Zamawiającego przed instytucją kontrolującą i udzielać wyjaśnień w przypadku wystąpienia wątpliwości. Przewidywane zaangażowanie każdej z w/w osób w skali miesiąca wynosi 160 godzin. 5.3. Zadania Kierownika projektu: 1) (1 osoba) praca na rzecz projektu zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu rzeczowej i finansowej realizacji projektu, aż do uzyskania przez Lidera informacji o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność, sprawozdania końcowego: 1. nadzór nad całym zespołem projektowym, 2. badanie zgodności działań Lidera i Partnerów projektu z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem finansowo-rzeczowym, podejmowanie działań naprawczych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 3. prezentowanie postępu finansowo -rzeczowego, poziomu realizacji wskaźników przed Liderem Projektu (1 raz w miesiącu do 25 dnia m-cą) oraz przed Grupą Sterującą (1 raz na kwartał do 25 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału), 4. informowanie zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, 5. dokonywanie zmian we wniosku o dofinansowanie (zmiany zaakceptowane przez Grupę Sterującą), 6. prowadzenie korespondencji z UMWO w zakresie projektu, przygotowywanie pism, wyjaśnień itp. 7. weryfikacja merytoryczna dokumentów księgowych Lidera i Partnerów, 8. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe sporządzenie wniosku o płatność, na podstawie dokumentów otrzymanych od Lidera i Partnerów projektu, 9. kontrola dokumentacji Partnerów w ich siedzibach, na miejscu realizacji projektu (min. 2- krotna kontrola u każdego z partnerów w okresie realizacji), 10. uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych projektu zarówno w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości (tj. 5 lat po dokonaniu ostatniego zwrotu środków na konto Lidera). 5.4. Zadania osoby przewidzianej do obsługi finansowo-sprawozdawczej projektu: 1) (1 osoba) praca na rzecz projektu zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji projektu, aż do uzyskania przez Lidera informacji o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność, sprawozdania końcowego: 1. obsługa Centralnego systemu informatycznego SL 2014: 2. opracowywanie wniosków o płatność zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem płatności: postęp rzeczowy, wskaźniki produktu i rezultatu, problemy w realizacji projektu, postęp finansowy (zestawienie dokumentów finansowych), załączniki itp. 3. dokonywanie zmian w harmonogramach płatności, 4. wspieranie działań kierownika projektu w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, 5. zgłaszanie kierownikowi projektu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości, 6. współpraca z członkami zespołu projektowego, 7. wprowadzanie danych dot. Zamówień publicznych (lista zamówień, informacje o zamówieniu, podpisane umowy, protokoły odbiorów) Lidera oraz Partnerów projektu 8. baza personelu: ewidencja personelu projektu, planowany czas pracy, protokoły odbioru prac, 9. weryfikacja dokumentów księgowych Lidera oraz Partnerów projektu, 10. uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych projektu zarówno w trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości (tj. 5 lat po dokonaniu ostatniego zwrotu środków na konto Lidera). Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1502 z późn. zm.) osób wykonujących w/w czynności - SZCZEGÓŁOWY OPIS W TYM ZAKRESIE ZAWIERA SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79420000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79421000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-07-03   lub zakończenia: 2019-08-23

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 03.07.2017r. chyba że ulegnie przedłużeniu procedura mająca na celu wybór wykonawcy usługi, do dnia 23.08.2019r. z zastrzeżeniem, iż usługa będzie wykonywana do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność oraz, że Wykonawca będzie uczestniczył w kontrolach po zakończeniu realizacji projektu oraz z zastrzeżeniem, iż termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu może ulec przedłużeniu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Wzór stanowi Załącznik nr 3 - oświadczenie)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (Wzór stanowi Załącznik nr 3 - oświadczenie)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dwoma osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w tym jedną osobę pełniąca osobiście funkcję Kierownika projektu spełniającą łącznie następujące wymagania: a) wykształcenie wyższe; b) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi finansowanymi ze środków publicznych w tym Unii Europejskiej; c) zarządzanie na stanowisku kierownika/koordynatora co najmniej 1 projektem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków zewnętrznych w tym ze środków UE o wartości projektu co najmniej 40 mln PLN (w okresie ostatnich 5 lat). Każde dodatkowe zdobyte doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości powyżej 40 mln PLN będzie dodatkowo punktowane. d) doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim nie mniejszym niż 5 osób w okresie co najmniej 6 miesięcy; e) posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. f) nie karany. oraz jedną osobą pełniąca osobiście funkcję ds. obsługi finansowo-sprawozdawczej spełniającą łącznie następujące wymagania: a) wykształcenie wyższe; b) co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rozliczania i monitorowania projektów finansowanych ze środków publicznych w tym ze środków Unii Europejskiej, c) doświadczenie w obsłudze Centralnego Systemu Informatycznego SL2014. d) udokumentowane doświadczenie w realizacji i rozliczeniu co najmniej 1 projektu infrastrukturalnego współfinansowanego ze środków zewnętrznych w tym ze środków UE (w okresie ostatnich 5 lat). Każde dodatkowe zdobyte doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych będzie dodatkowo punktowane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy należy złożyć: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów lub kiedy wskaże w ofercie udział podwykonawcy do realizacji zamówienia wykonawca zostanie wezwany do złożenia także dokumentu dotyczącego odpowiednio tego podmiotu. b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. UWAGA! Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o: przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu do udzielenia zamówienia (wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej). 2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 6a (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) składa na wezwanie dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania (oświadczeń) ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wybranego wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.W przypadku załączenia do oferty wymaganych dokumentów dotyczących Wykonawcy w formie kopii, każda strona takiego dokumentu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem. 7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Poświadczenia "za zgodność z oryginałem" dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. Obowiązki Wykonawcy polegającego na zasobach innych podmiotów. Wykonawca może przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w "stosownych sytuacjach" oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na: zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Warunki wystąpienia stosownych sytuacji: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia b) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu (Wzór stanowi załącznik nr 7) jak również w postaci innych dokumentów (np. przedwstępna lub generalna umowa o współpracy). Zobowiązanie innego podmiotu powinno wskazywać w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy oświadczenie woli innego podmiotu do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. c) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22. UWAGA! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, tylko wtedy jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedkłada: - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy. 2.Dowód wniesienia wadium. 3.W przypadku, gdy ofertę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum, do oferty należy załączyć ważne pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników/konsorcjantów do złożenia w ich imieniu oferty w niniejszym postępowaniu. 4.Na potwierdzenie kryterium doświadczenia, celem wyliczenia punków w kryterium Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Wykonawca wypełnia tabele zawierającą wykaz usług świadczonych osobiście przez osoby przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4 do oferty Wykaz doświadczenia kadry. 5. Zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale np. w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy). 2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: - Pieniądzu - wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 - Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - Gwarancjach bankowych; - Gwarancjach ubezpieczeniowych; - Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub w formie poręczenia, muszą one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem a z ich treści musi bezwarunkowo i bezpośrednio wynikać, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach o którym mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie to musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia jako Wykonawcę (podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia) wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa przed upływem ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ ostatecznego terminu (dnia i godziny) składania ofert. W celu łatwiejszej weryfikacji zaleca się dołączenia do oferty kserokopii dokumentu poświadczającego wniesienie wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Usługa zarządzania projektem” We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. W pozostałych przypadkach tj. wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji - wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu, wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. UWAGA! Oferta niezabezpieczona wybraną przez Wykonawcę - akceptowalną przez Zamawiającego formą wadium lub w sposób nieskuteczny - zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA (C) 60,00
doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika projektu 20,00
doświadcznie osoby wyznaczonej do obsługi finansowo-sprawozdawczej projektu 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiany mogą dotyczyć następujących sytuacji: 1) terminu wykonania w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w dniu udzielenia zamówienia, w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy, w przypadku zmiany terminu zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu; 2) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 3) jeżeli Wykonawca powoływał się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, a zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany takiego podmiotu, Zamawiający wyrazi na nią zgodę, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT zmianie może ulec cena netto, stawka podatku VAT oraz jego wartość, pod warunkiem, że cena brutto nie ulegnie zwiększeniu, 5) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania, w wyniku którego zawarto umowę, 6) w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne. 7) zmiany dotyczące nazwy i siedziby Wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 8) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie. 9) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 10) Zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku niedostępności personelu, (długotrwała choroba, śmierć i inne nagłe zdarzenie), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę lub osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym równych lub wyższych od kwalifikacji i doświadczenia osoby lub osób zastępowanych. a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania zadania, co potwierdzi pisemnym oświadczeniem Wykonawca. Występując z wnioskiem o zmianę personelu Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczyny niedostępności osoby zastępowanej, a także przedstawić Zamawiającemu informacje o osobie proponowanej w zastępstwie zawierające opis jej kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, wskazać prace, które będę przez tę osobę wykonywane oraz okres zastępstwa. Zamawiający zaakceptuje lub zgłosi uwagi do propozycji Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Załączone dokumenty
  SIWZ_Kadra_zarzadzajaca_02_06_z_zal.1,2,3,6,7 (157kB) pobierz    
  Zalacznik_nr_4__Wykaz_doświadczenia_kadry 02_06 (72.8kB) pobierz    
  Zalacznik_nr_5__Wykaz_osob_02_06 (77.8kB) pobierz    
  Załącznik_nr_8_WZÓR UMOWY (88.5kB) pobierz    
  zał_nr_1a_wniosek_o_dofinansowanie (5.8MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-06-02 13:12:05, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-06-02 13:41:50, Ostatnia zmiana: 2017-06-02 13:41:53, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1792