Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088462
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w BZP pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego".

Kluczbork, dnia 24.05.2017r.
FP.272.11.2017.AM                                                                

                                    Wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w BZP (nr ogłoszenia 75433 - 2017; data zamieszczenia: 27.04.2017r.) o nr FP.272.11.2017.AM pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego”.

 

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 6 OFERT, z których:

 

jako najkorzystniejszą wybrano OFERTĘ NR 1 złożoną przez: 

OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa
 ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec

·         Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO: 1 374 999,90 zł

·         Największa ilość mieszanki jaką Wykonawca jest w stanie wbudować w okresie 40 dni od daty przekazania terenu robót dla napraw wykonywanych bez wycinania krawędzi: 300Mg

 

 Uzasadnienie wyboru oferty

1.    Oferta spełniła wymogi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
.

2.    Oferta spełniła warunki postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

3.    Oferta wybranego Wykonawcy przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz kryterium największej ilości mieszanki jaką Wykonawca jest w stanie wbudować w okresie 40 dni od daty przekazania terenu robót dla napraw wykonywanych bez wycinania krawędzi odnoszącego się do przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskując maksymalną, najwyższą liczbę 100 punktów, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, wg kryteriów i punktacji określonych w SIWZ, j. n.:

Najniższa CENA OFERTOWA BRUTTO (C)

60% = 60 pkt

Największa ilość mieszanki jaką Wykonawca jest w stanie wbudować

w okresie 40 dni od daty przekazania terenu robót

dla napraw wykonywanych bez wycinania krawędzi (I)

 

40% = 40 pkt

MAKSYMALNA SUMA PUKTÓW (C + I)

60%+40%=100%

60 pkt+40 pkt = 100 pkt

 

 

 

II. Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - informuje, że wszystkie złożone w celu udzielenia zamówienia  i niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskały określone liczby punktów w poszczególnych kryteriach. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:


Nr  Oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

 

 

Kryterium Najniższa Cena ofertowa brutto
(C)

Ilość punktów
w
kryterium Cena

waga 60%

Kryterium  Największa ilość mieszanki jaką Wykonawca

jest w stanie wbudować

w okresie

40 dni od daty przekazania terenu robót

dla napraw wykonywanych bez wycinania krawędzi
(I)

Ilość punktów

w kryterium  Największa ilość mieszanki jaką Wykonawca jest

w stanie wbudować

w okresie 40 dni od daty przekazania terenu robót

dla napraw wykonywanych bez wycinania krawędzi waga 40%

Suma uzyskanych punktów

(M) = C+I

Miejsce oferty

w rankingu ofert

1.

OLS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa

ul. Chopina 2

42-700 Lubliniec

1 374 999,90 zł

60,00 pkt.

300 Mg

40,00 pkt.

100,00 pkt.

I

3.

"REMOST" 

Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

1 419 912,00zł

58,10 pkt.

300 Mg

40,00 pkt.

98,10 pkt.

II

6.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
"LARIX" Sp. z o. o.,
ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec

1 451 098,65

56,85 pkt.

300 Mg

40,00 pkt.

96,85 pkt.

III

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOMAX"
42-283 Boronów

ul. Grabińska 8

1 541 811,15 zł

53,51 pkt.

300 Mg

40,00 pkt.

93,51 pkt.

IV

5.

Przedsiębiorstwo Drogowe "TRAKT" Spółka Jawna
46-200 Kluczbork

ul. Matejki1

1 697 400,00 zł

48,60 pkt.

300 Mg

40,00 pkt.

88,60 pkt.

V

2.

"HUCZ"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Częstochowska 14

42-283 Boronów

1 941 247,50 zł

42,50 pkt.

300 Mg

40,00 pkt.

82,50 pkt.

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp zawiadamia, że z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia: nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.              

                                                                                 
IV. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po upływie terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

                                                                       ........................................................                                                                

 Kierownik Zamawiającego

Starosta Piotr Pośpiech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   "OLS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700    Lubliniec

2. "HUCZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Częstochowska 14, 42-283 Boronów

3. "REMOST" Spółka Jawna, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

4. Przedsiębiorstwo Usługowe - Handlowe „DOMAX", 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

5. Przedsiębiorstwo Drogowe "TRAKT" Spółka Jawna, 46-200 Kluczbork, ul. Matejki1

6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "LARIX" Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

7. Strona internetowa BIP Powiatu Kluczborskiego: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/

 

 

Załączone dokumenty
  zawiadomienie o wyborze 24_05_2017 (273.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Anna Malejki, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Zamorowska Marta, Data wprowadzenia: 2017-05-24 14:08:50, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-05-24 14:43:17, Ostatnia zmiana: 2017-05-24 15:06:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1697