Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088423
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZMIANA SIWZ opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł. dla Powiatu Kluczborskiego."

FP.272.7.2017.AM

Kluczbork, 23.05.2017r.                                                       

 

                                                                       Do Wykonawców postępowania

przetargowego

 

 

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

 

 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów".

 

 

I.                Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w związku z powyższym udostępnia się na stronie internetowej zamawiającego treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

II.              Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.04.2017r. opracowanej dla zamówienia publicznego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wprowadza się następujące zmiany:

 

I.         Strona tytułowa SIWZ. Przedmiot zamówienia /nazwa zamówienia

Zamiast:  

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

Powinno być:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł. dla Powiatu Kluczborskiego.

 

II.       Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: pkt. 14.12 otrzymuje nowe brzmienie:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

....................................................

……………………………………………..

                                                                       Dane Zamawiającego:

Powiat Kluczborski

Adres: ul. Katowicka 1

46 - 200 Kluczbork

 

Dotyczy: OFERTA Nr sprawy FP.272.7.2017.AM

Przetarg –Kredyt długoterminowy w wysokości 5 958 458 zł

 

nie otwierać przed: 30.06.2017.r. do godz. 11:15

 

           

 

 

 

 

 

 

III.     Rozdział XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 15.1 i 15.2 otrzymują nowe brzmienie:

 

 

15.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, w Sekretariacie pokój nr 211 do dnia 30.06.2017r. do godz. 11 00.                                
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork sala nr 213 w dniu 30.06.2017r. o godzinie 11 15

 

IV.       Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Oferta przetargowa w części dotyczącej nazwy zamówienia publicznego który zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego.

V.         Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ tj. Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, który zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego.

VI.       Zmianie ulega Załącznik nr 3 do SIWZ tj. Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (…), który zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego.

 

VII.     Zmianie ulega Załącznik nr 4 do SIWZ tj.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – nowy, który zostaje opublikowany na stronie internetowej zamawiającego.

 

VIII.       Ponadto informuje, iż ze względu na zmianę terminu składania i otwarcia ofert nieaktualny jest zapis (odpowiedź) na pytanie 5, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 19.05.2017r.

 

Pytanie nr 5 z dnia 19.05.2017r.

Proszę o wskazanie terminu ostatecznego uruchomienia kredytu jaki należy przyjąć w treści umowy kredytu, czy będzie to 31.12.2017r.

 

Aktualna odpowiedź.

Ostateczne uruchomienie kredytu nastąpi w jednej racie nie później niż do dnia 31 lipca 2017r. 

 

 

 

W załączeniu:

Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do DUUE w dniu 23.05.2017r..

Załączniki od 1-4 z uaktualniona nazwa zamówienia publicznego.

                                                          

 

_____________________

                                                                                               Kierownik Zamawiającego

– Piotr Pośpiech

 

Załączone dokumenty
  ENOTICES_starostwo3-2017-068950-NF14-PL (79.6kB) pobierz pokaż
  NOWY_Zał_nr_ 1_do_SIWZ_formularz_ofertowy (25.3kB) pobierz    
  NOWY_Zał_nr_2_Jednolity_Europejski_Dokument_Zamówienia (JEDZ) (43kB) pobierz    
  NOWY_Zał_nr_3_do_SIWZ_grupa_kap. (37kB) pobierz pokaż
  NOWY_Zał_nr_4_do_SIWZ_Istotne_postanowienia_umowy (24.5kB) pobierz    
  2017-OJS100-199112-pl (76.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-05-23 13:41:17, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-05-23 14:48:21, Ostatnia zmiana: 2017-05-26 10:29:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1732