Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088489
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Pytania i odpowiedzi z dn. 18.05.2017r.do przetargu pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) ".

FP.272.7.2017.AM

Kluczbork, 19.05.2017r.

 

        

 Do Wykonawców postępowania przetargowego

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

 

I.    Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Pytania Wykonawcy z dnia 18.05.2017r.

 

Pytanie nr 1

Proszę o sprostowanie w SIWZ przedmiotu zamówienia (celu kredytowania) zgodnie z uchwałą Rady Powiatu (Nr XXIX/190/2017 z 30.03.2017r.) w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu oraz uchwałą RIO (Nr 183/2017 z 05.05.2017r.) w sprawie opinii o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu przez Powiat Kluczborski.

Przeznaczenie przedmiotowego kredytu w ww. dokumentach zostało określone jako: „finansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

Przeznaczenie przedmiotowego kredytu w SIWZ zostało określone jako „na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek”.

 

Odpowiedź na pyt. 1

Przedmiot zamówienia został sprostowany, otrzymując brzmienie „Udzielenie kredytu w wysokości 5.958.458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Powyższa zmiana została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?a=10289 w dniu 17.05.2017r.

 

Pytanie nr 2

Proszę o podanie struktury przychodów ogółem JST na 31.03.2017r.

Przychody ogółem na 31.03.2017r wynoszą 6.127.928,39 zł przy planowanych na 2017r. 7.914.455 zł przy czym struktura przychodów planowanych na 2017r. to:

1)        Kredyt i pożyczki – 5.958.458 zł (objęte aktualnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego)

2)        Wolne środki na pokrycie deficytu – 1.955.997 zł.

Dane na 31.03.2017r. zostały zaprezentowane w kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu za I kwartał 2017r. wg stanu na 31.03.2017r. – dokument pozyskany ze strony BIP Jednostki.

W przypadku zaciągnięcia przez JST w I kw. 2017r. ewentualnego zobowiązania o charakterze kredytowym  proszę o jego identyfikację oraz o informację, czy kwota tego zobowiązania zostanie spłacona z środków kredytowych objętych aktualnym postępowaniem o udzielenie zamówienia  publicznego na kredyt 5.958.458 zł.

 

Odpowiedź na pyt. 2

Struktura przychodów powiatu ogółem kształtuje się następująco:

planowane przychody na dzień 31.03.2017r. plan 7.914.455 zł w tym: przychody z kredytu 5.958.458 zł , wolnych środki na pokrycie deficytu 1.955.997 zł co danych wynikających z kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2017r.

wykonanie przychodów na dzień 31.03.2017r. w kwocie 6.127.928,39 zł składa się

      z: wolnych środków na pokrycie w kwocie 1.955.997,39 zł oraz z kredytu w rachunku

      bieżącym wykorzystanym na dzień 31.03.2017r. w kwocie 4.171.931 zł co zostało

      zaprezentowane w kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał

      2017r.

Zobowiązanie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zostanie spłacone ze środków kredytowych objętych aktualnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kredyt 5.958.458 zł.

 

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie danych finansowych (sprawozdanie finansowe za 2016r. oraz za I kw. 2017r.) podmiotów:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. i Szpital w Kluczborku.

 

Odpowiedź na pyt. 3

Dane finansowe Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. i Szpitala w Kluczborku zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.powiatkluczborski.pl w zakładce zamówienia publiczne.

 

Pytanie nr 4

Czy deklaracja wekslowa zostanie podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika.

 

Odpowiedź na pyt. 4

Deklaracja wekslowa zostanie podpisana przy kontrasygnacie Skarbnika.

 

Pytanie nr 5

Proszę o wskazanie terminu ostatecznego uruchomienia kredytu jaki należy przyjąć w treści umowy kredytu, czy będzie to 31.12.2017 r.

 

Odpowiedź na pyt. 5

Ostateczne uruchomienie kredytu w jednej racie do 30.06.2017r.

 

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującego zapisu w umowie kredytowej: „stopa procentowa nie może być niższa niż marża Banku, jak również nie może być niższa niż zero.”

 

Odpowiedź na pyt. 6

Tak, wyrażamy zgodę.

 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na następujące zapisy w umowie kredytowej:

„W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia odsetek w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć następujące działania:

1)  Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,

2)  Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia stawki referencyjnej innej niż stawka, o której mowa w ust. 3, przy czym do czasu uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji Bank będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,

3)  przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:

a)     uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo

b)     w przypadku, gdy w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od daty poinformowania Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów niezbędnych do finansowania Kredytu,

powiększonej o marżę Banku, zgodnie z postanowieniami ust. 1,

4)  Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób, o którym mowa w ust. 8, o stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b), 

5)  jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną zgodnie z ust. 3, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 3,

6)  jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.”

 

Odpowiedź na pyt. 7

Tak, wyrażamy zgodę.

 

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający akceptuje oprocentowanie należności przeterminowanych na poziomie odsetek ustawowych, czy na poziomie obowiązującym w Banku.

 

Odpowiedź na pyt. 8

Akceptujemy oprocentowanie należności przeterminowanych na poziomie obowiązującym w banku.

 

Odnośnie prośby o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do 29.05.2017r. - uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu termin składania ofert został przesunięty do dnia 02.06.2017r.

 

 

II.  Ponadto Zamawiający udostępnia na stronie internetowej pismo Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2017r. w sprawie przekazania projektu pn: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” do kolejnego etapu jakim jest podpisanie umowy o dofinansowanie. – w załączeniu skan pisma.

 

 

 

 

 

 

_____________________

                                                                                               Kierownik Zamawiającego

                                                                                                Urszula Pękala-Duda 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  skan_pisma_do_Wykonawców_postępowania_nr_FP_272_7_2017_AM (132.1kB) pobierz pokaż
  F-01 - 03.2017_PKS_KLUCZBORK (91.2kB) pobierz pokaż
  F01-za I kw.2017_PCZ_Kluczbork (91.2kB) pobierz pokaż
  Opinia i raport za 2016 r._PCP_Kluczbork (13.7MB) pobierz pokaż
  pismo_Marszałka_Województwa_Opolskiego_z_dnia_15_05_2017 (74kB) pobierz pokaż
  sprawozdanie_finansowe_za_2016_PKS_Kluczbork (39.4MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:43:17, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-05-19 10:00:52, Ostatnia zmiana: 2017-05-19 10:01:12, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1655