Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8660873
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Modyfikacja tresci SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dotyczy postępowania nr FP.272.7.2017.AM pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...)".

FP.272.7.2017.AM

Kluczbork, 17.05.2017r.                                                       

 

                                                                       Do Wykonawców postępowania

przetargowego

 

 

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

 

 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

 

I.                Informuję, że Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ponieważ zmiana dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert , który zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt. 1 nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (ogłoszenie zostało przekazane w dniu 17.05.2017r.)

II.              Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 11.04.2017r. opracowanej dla zamówienia publicznego pn. „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wprowadza się następujące zmiany:

 

I.         Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 3.1

 

Zamiast:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach:

 

Powinno być:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5.958.458 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na następujących warunkach:

 

II.          Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: pkt. 14.12 otrzymuje nowe brzmienie:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

....................................................

……………………………………………..

                                                                       Dane Zamawiającego:

Powiat Kluczborski

Adres: ul. Katowicka 1

46 - 200 Kluczbork

 

Dotyczy: OFERTA Nr sprawy FP.272.7.2017.AM

Przetarg –Kredyt długoterminowy w wysokości 5 958 458 zł

 

nie otwierać przed: 02.06.2017.r. do godz. 11:15

 

III.         Rozdział XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 15.1 i 15.2 otrzymują nowe brzmienie:

 

 

15.1.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
ul. Katowicka 1, w Sekretariacie pokój nr 211 do dnia 02.06.2017r. do godz. 11 00.                                
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

 

15.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork sala nr 213 w dniu 02.06.2017r. o godzinie 11 15

 

 

IV.       Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY pkt. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

 

pkt. 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Udzieleniu długoterminowego kredytu w wysokości 5.958.458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

 

  

 

W załączeniu:

Sprostowanie/ Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do DUUE.

                                                          

 

                                                                           

 

 

_____________________

                                                                                               Kierownik Zamawiającego

– Piotr Pośpiech

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  notice-1_sprostowanie_17_05_2017 (75.1kB) pobierz pokaż
  Sprostowanie 2017S 096-189761 (69.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-05-17 15:18:14, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-05-17 15:18:30, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-05-17 15:23:45, Ostatnia zmiana: 2017-05-24 10:24:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1327