Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088448
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie".

Kluczbork, dn. 12.05.2017 r.

 FP.272.5.2017.AM

                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.272.5.2017.AM prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP (nr ogłoszenia 59265 - 2017,
data zamieszczenia: 04.04.2017 r.) pn.:


„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie”.

 

            Zamawiający - działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części pisma ustawą Pzp - zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie, na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp zostało unieważnione.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt. 4) cyt. na wstępie ustawy tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W dniu 4 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie”. Do ustalonego w ogłoszeniu terminu wpłynęły 2 oferty. W dniu 13 kwietnia 2017r. dokonano publicznego otwarcia ofert.  Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia: 249 000 zł.  Oferty złożyły n/w firmy:

Nr oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium   Cena w PLN (Wa)

Ilość pkt. w kryterium (Wa)

Kryterium  

Okres gwarancji

(Wb)

Ilość pkt. w kryterium (Wb)

Kryterium Skrócenie terminu realizacji (Wc)

Ilość pkt. w kryterium

(Wc)

Suma uzyskanych punktów

 

 

1.

GEOTACH Piotr Wiśniewski

ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz                                   

 

 

 

288 927 zł.

60 pkt.

6 lat

20 pkt.

 

 

 

o 15 dni

 

 

 

20 pkt.

100 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław

Sp. z o.o. al. Kasztanowa 18,

53-125 Wrocław

 

 

 

393 600 zł.

44,04 pkt

6 lat

20 pkt.

 

 

o 0 dni

 

 

0 pkt.

64,04 pkt.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dokonał zwiększenia środków finansowych do kwoty najkorzystniejszej oferty. W dniu 25 kwietnia 2017r. zostało przesłane do Wykonawców postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez GEOTACH Piotr Wiśniewski z Bydgoszczy. W dniu 8 maja 2017r. Wykonawca Firma GEOTACH Piotr Wiśniewski przesłał pismo, w którym poinformował, iż jest zmuszony zrezygnować z podpisania przedmiotowej umowy. W związku z powyższym, ponieważ cena kolejnej oferty tj. Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego OPGK Wrocław - przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej - Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)

 

 

w załaczeniu:

- skan pisma

 

Otrzymują:

1.      GEOTACH Piotr Wiśniewski, ul. Słowiańska 16/3, 85-163 Bydgoszcz

2.      Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław Sp. z o.o. al. Kasztanowa 18, 53-125 Wrocław

3.      Strona internetowa Zamawiającego.

4.      a/a 

 

 

Kierownik zamawiającego

Urszula Pękala-Duda - Wicestarosta

 

 

 

Załączone dokumenty
  Zawiadomienie o unieważnieniu post. pn Modernizacja ewidecji (76.8kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-05-12 13:03:59, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:03:37, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-05-12 13:11:16, Ostatnia zmiana: 2017-05-12 13:11:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1692