Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088478
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Pytania i odpowiedzi z dn. 08.05.2017r.do przetargu pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wart. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

FP.272.7.2017.AM

Kluczbork, 09.05.2017r.

 

        

Do Wykonawców postępowania

przetargowego

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania odnośnie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Pytania Wykonawcy z dnia 08.05.2017r.

 

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym przetargiem na „Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5.958.458 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” proszę o udzielenie wyjaśnień:

1. w zestawieniu zobowiązań brak wierzytelności firmy Siemens.

2. na jakiej podstawie dług spłacany jest z wydatków zamiast z rozchodów budżetu?

3. w jaki sposób rozliczane są płatności z tytułu leasingu finansowego, który powiat posiada - z wydatków czy z rozchodów budżetu?

4. czy powiat posiada umowy z dysponentami środków pomocowych oraz umowy zbycia majątku.

 

 

Odpowiedź:

Odpowiadając na zadane pytania wyjaśniamy, że:

 

Ad. 1. w zestawieniu zobowiązań brak jest zobowiązania wynikającego z umowy z Firmą Siemens w Warszawie, przez pomyłkę zostało nie ujęte, w załączeniu przesyłamy poprawioną tabelę przedstawiającą rzeczywisty stan zobowiązań na dzień 31.03.2017r.

 

Ad. 2. Dług z tytułu umowy zawartej z Firmą Siemens w Warszawie spłacany jest z wydatków majątkowych, gdyż nie ma innej możliwości ponieważ katalog klasyfikacji rozchodów nie przewiduje takiego rodzaju rozchodu. Ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa również nie pozwala na wprowadzenie spłaty tego typu długu do rozchodów, pozwala jedynie na wprowadzenie jego spłaty do oddzielnej kolumny jako dług spłacany wydatkami majątkowymi. 

 

Ad. 3. Powiat nie posiada leasingu finansowego lecz leasing operacyjny, którego spłaty zaplanowano i dokonywane są z wydatków bieżących i majątkowych.

 

Ad. 4. Na zaplanowane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej dochody z dotacji majątkowych powiat posiada podpisane umowy: na kwotę 2 225 979,00 zł., na kwotę 642 963,00 zł, na kwotę 25 000,00 zł natomiast na dotację w kwocie 7 874 316,00 zł z tytułu realizacji zadania pn.  Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego projekt RPO WO w latach 2014- 2020” posiadamy potwierdzenie, iż projekt nasz znajduje się na liście projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020. Link do strony

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/Lista-projekt%C3%B3w-zakwalifikowanych-do-IV-etapu-konkursu.pdf

 

Na liście ujęci jesteśmy jako podmiot, który kwalifikuje się do otrzymania dotacji a podpisanie umowy wstępnie ma nastąpić do końca maja 2017r. Natomiast na zaplanowane dochody ze zbycia składników majątkowych nie posiadamy jeszcze umowy.

 

                                                          

 

Kierownik zamawiającego

Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech

                                                                           

 

 

 

 

W załączeniu:

- skan pisma

- Aktualna tabela przedstawiająca zobowiązania finansowe Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.03.2017r.

Załączone dokumenty
  skan pisma z dnia 09_05 (72.3kB) pobierz pokaż
  Zaktualizowana tabela przedstawiająca zobowiązania finansowe Powiatu Kluczborskiego na dzień 31.03.2017r. (1MB) pobierz    

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-05-09 08:52:41, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-05-09 11:43:04, Ostatnia zmiana: 2017-05-09 11:43:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1699