Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088456
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Zmiana SIWZ dot. postępowania przetargowego pn: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego"

Kluczbork, dnia 28.04.2017r.

FP.272.11.2017.AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

            

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn:

 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z poźn. zm.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 27.04.2017 r. opracowanej dla zamówienia publicznego pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wprowadza się następujące zmiany:

 

I.      W Rozdziale IV. TERMINY  pkt. 3 i pkt. 4 otrzymują nowe brzmienie jn:

 

3.    Termin składania ofert:

Oferty dostarczyć należy do dnia 15.05.2017 r. do godz. 11:00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork pok. Nr 211 (Sekretariat).

Niezbędnym do złożenia oferty jest odbycie wizji lokalnej oraz sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, w związku z tym na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp - termin składania ofert uwzględnia czas niezbędny do zapoznania się przez Wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty.

 

4.    Termin otwarcia ofert:

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 15.05.2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej, w pokoju nr 213.

 

II.    W Rozdziale VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT pkt. 12 otrzymuje nowe brzmienie jn:

 

12.      Ofertę należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu, umieszczając ją w zamkniętym, uniemożliwiającym jej odczytanie do chwili otwarcia opakowaniu, które należy opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować na Zamawiającego i opisać jn.:

"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

powiatu kluczborskiego" - nie otwierać przed: 15.05.2017 r., godz. 11:30

 

III.  W Rozdziale  XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie jn:

 

1.  Oferty należy dostarczyć w zamkniętych opakowaniach do siedziby Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,  pok. Nr 211 w terminie: do dnia 15.05.2017r., do godz. 11:00. Oferty złożone po upływie ww. terminu, niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data oraz godzina wpływu oferty. Oferta złożona po wyznaczonym terminie, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

2.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, pok. Nr 213, w dniu 15.05.2017 r., o godz. 11:30.

 

 

Zatwierdzam

Kierownik zamawiającego

Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski

 

 

W załączeniu:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 76108-2017

Załączone dokumenty
  ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_28_04 (29.3kB) pobierz pokaż
  zmiana _SIWZ_FP_272_11_2017 (55.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-04-28 09:56:40, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-04-28 09:57:00, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2017-04-28 10:06:11, Ostatnia zmiana: 2017-04-28 10:06:13, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1743