Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088439
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr FP.272.6.2017.AM prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego".

Kluczbork, dn. 26.04.2017 r.

 FP.272.6.2017.AM

                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr FP.272.6.2017.AM prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiat Kluczborski w BZP
(nr ogłoszenia 59882 - 2017, data zamieszczenia: 06.04.2017 r.) pn.:
 „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego".

 

            Zamawiający - Powiat Kluczborski z siedzibą przy ul. Katowickiej 1, 46-200 Kluczbork, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) zwanej w dalszej części pisma ustawą Pzp - zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie, decyzją Zarządu Powiatu na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zostało unieważnione.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 4 cyt. na wstępie ustawy tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

w zalaczeniu:

- treść pisma

 

 

Ogłoszenie nr 74744 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.
Kluczbork: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 59882-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kluczborski, krajowy numer identyfikacyjny 53141250400000, ul. ul. Katowicka  1, 46200   Kluczbork, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 0-77 4185218, faks 0-77 4186520, e-mail zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiatkluczborski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
FP.272.6.2017.AM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia trudno jednoznacznie oszacować ilość i zakres robót budowlanych. Zamawiający w miesiącu marcu 2017 r. dokonał przeglądu dróg powiatowych i określił szacunkową ilość przewidywanych napraw nawierzchni bitumicznych. Przyjęto następujący podział dla planowanych napraw: A. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. min 4 cm dla ubytków w nawierzchni, których kształt w wyniku frezowania i przycięcia krawędzi przed ułożeniem masy bitumicznej zostanie doprowadzony do kształtów regularnych (wielobok) o powierzchni pojedynczego naprawianego ubytku: - do 2 m2 – szacunkowa ilość jedn. obmiarowych 143,25 m2; - od 2 do 20 m2 – szacunkowa ilość jedn. obmiarowych 1 072,00 m2; - powyżej 20 m2 – szacunkowa ilość jedn. obmiarowych 2 146,00 m2; B. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. min 4 cm wykonywany na szerokości pasa ruchu (1/2 szer. jezdni) lub 2 pasów ruchu tj. na całej szerokości jezdni dla długości nakładki nie mniejszej niż 30 m. Szacunkowa ilość jednostek obmiarowych to 46 388,4 m2. C.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową gr. min 4 cm dla napraw wykonywanych bez wycinania krawędzi jezdni w ilości około 518,5 Mg. D.Regulacja wysokościowa włazów studni rewizyjnych, studzienek ściekowych i zasuw – ilość wg potrzeb. Obmiar ubytków dokonany w miesiącu marcu należy traktować, jako szacunkowy. Rzeczywisty zakres robót do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przeglądy stanu dróg powiatowych i wynikające stąd potrzeby. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ jn.: -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), -Przedmiar robót-zestawienie szacunkowych ilości jednostek obmiarowych dla poszczególnych asortymentów robót w rozbiciu na poszczególne drogi powiatowe, -Mapa poglądowa sieci dróg powiatowych powiatu kluczborskiego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W dniu 6 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych powiatu kluczborskiego". Do ustalonego w ogłoszeniu terminu wpłynęły 2 oferty. W dniu 24 kwietnia 2017r. dokonano publicznego otwarcia ofert. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia: 1 750 000 zł. Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 750 000,00 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej - Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2034496,51
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2112009,03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Załączone dokumenty
  zawiadomienie_o_unieważnieniu_FP.272.6.2017 (108.1kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-04-27 08:12:43, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2017-04-27 08:42:14, Ostatnia zmiana: 2017-04-27 08:42:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1675