Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088431
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienie pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie"

Kluczbork, dnia 24.04.2017r.

FP.272.5.2017.AM

Do wykonawców postępowania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienie pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru  gminy Lasowice Wielkie”

 - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 58265-2017; data zamieszczenia: 04.04.2017r.)

 

I. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,poz. 2164 z późn.zm.) zwaną dalej ustawą Pzp - Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty.

 

II.  Do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę  Wykonawcy:

 

GEOTACH Piotr Wiśniewski

ul. Słowiańska 16/3,
85-163 Bydgoszcz

 

oferowana cena brutto: 288 927,00

 

Uzasadnienie wyboru oferty

1. Oferta w/w Wykonawcy spełniła wymogi  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jak również warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

2. Cena zaoferowana przez Wykonawcę po dokonaniu zwiększenia w budżecie zmieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

3.  Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała liczbę  punktów, wg kryteriów określonych w SIWZ, tj.:

KRYTERIUM – cena w PLN (Wa) = waga 60%

KRYTERIUM – Okres gwarancji w latach (Wb) = waga 20%
KRYTERIUM – Skrócenie terminu realizacji w dniach (Wc)= waga 20%

ŁĄCZNA PUNKTACJA (Wa+ Wb +Wc)= 100%

 

III. Zestawienie Wykonawców składających oferty wraz z uzyskaną punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją zawarto w poniższej tabeli:

Nr oferty

Nazwa (firma) 
i siedziba Wykonawcy

Kryterium   Cena w PLN (Wa)

Ilość pkt. w kryterium (Wa)

Kryterium  

Okres gwarancji

(Wb)

Ilość pkt. w kryterium (Wb)

Kryterium Skrócenie terminu realizacji (Wc)

Ilość pkt. w kryterium

(Wc)

Suma uzyskanych punktów

 

 

1.

GEOTACH Piotr Wiśniewski

ul. Słowiańska 16/3,

85-163 Bydgoszcz                                   

 

 

 

288 927 zł.

60 pkt.

6 lat

20 pkt.

 

 

 

o 15 dni

 

 

 

20 pkt.

100 pkt.

2.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław

Sp. z o.o. al. Kasztanowa 18,

53-125 Wrocław

 

 

 

393 600 zł.

44,04 pkt

6 lat

20 pkt.

 

 

o 0 dni

 

 

0 pkt.

64,04 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Zamawiający zawiadamia, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą możliwe będzie zgodnie z art. 94 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

V. Środki ochrony prawnej

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.).

 

  Kierownik Zamawiającego - Piotr Pośpiech

Załączone dokumenty
  zawiadomienie_o_wyborze_na_www (65kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: 2017-04-25 09:37:39, Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-04-25 09:37:40, Zatwierdził do publikacji: Zamorowska Marta, Data publikacji 2017-04-25 09:54:05, Ostatnia zmiana: 2017-04-25 09:54:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1680