Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna i Pradnictwo Obywatelskie
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
•  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
•  Pozwolenia ziintegrowane
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Organizacje pozarządowe
•  Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego
•  Współpraca partnerska
•  Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu"
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
•  Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
•  Sprawozdania finansowe
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
  Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku
•  Sprawozdania finansowe
Pomoc
Statystyki

9088412
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU pn: "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 zł (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
15/04/2017    S75    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2017/S 075-145216

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Malejki i Wanda Słabosz
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL522

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 PLN słownie (...) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji pap.wart.oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Numer referencyjny: FP.272.7.2017.AM
II.1.2)Główny kod CPV
66000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 958 458 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na warunkach określonych w Rozdziale III SIWZ oraz w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kluczbork.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Wykorzystanie kredytu nastąpi przez przekazanie środków na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wołczynie Oddział Kluczbork na podstawie pisemnej dyspozycji.

2.Spłata kredytu nastąpi w 119 miesięcznych ratach płatnych w kwocie 49 653,82 PLN oraz ostatnia 120 rata płatna w wysokości 49 653,42 PLN począwszy od dnia 15.1.2018 roku a skończywszy 15.12.2027 roku;

3.Kredyt oprocentowany będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną o stałą, niezmienną marżę obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty. W skład marży banku wchodzą wszelkie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia bankowe.

4.Wysokość stawki WIBOR dla terminu 3 miesięcznego ustalona jest jako stawka średnia arytmetyczna z ostatnich 10 dni roboczych miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesięczny okres obrachunkowy, za jaki należne odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane;

5.Spłata kredytu wraz z odsetkami następować będzie w ratach miesięcznych, przy czym spłata rat rozpocznie się od dnia 15.1.2018 r. Spłata odsetek nastąpi 15 dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu uruchomienia kredytu;

6.Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego, do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do rzeczywistej liczby dni w roku (365 lub 366 dni);

7.W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie;

8.Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w SIWZ;

9.Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wykonawca nie pobierze od Zamawiającego żadnych prowizji ani opłat w związku z przyznanym kredytem w trakcie całego okresu kredytowania.

11.Brak prowizji, opłat, kosztów za nie wykorzystany kredyt w pełnej wysokości. W przypadku niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości ostatnie raty kredytu zostaną pomniejszone o niewykorzystaną kwotę kredytu.

12.Brak prowizji przygotowawczej. 13. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty kredytu. Kwota wynikająca z zawieszenia spłaty rat kapitałowych będą doliczane w równych kwotach do pozostałych do spłaty rat kapitałowych. W okresie zawieszenia rat kapitałowych Zamawiający będzie spłacał raty odsetkowe. 14.Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie terminu spłaty wybranych rat. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przez założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty wybranych rat będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy i wyznaczenia nowego harmonogramu. Wnioskowane wydłużenie terminu spłaty wybranych rat nie może wykraczać poza ostateczny termin spłaty zobowiązania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia kredytu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2027
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, jeśli wykaże on, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128, j.t.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/07/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork sala nr 213.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zostały określone w rozdziale VIII, IX i X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520)

2. Wymagania dotyczące wadium 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia oferty wadium. Wadium wnosi się skutecznie przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), 2) Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w jednej lub kilku następujących formach: – Pieniądzu – wpłacając przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, na poniższy numer: Bank Spółdzielczy w Wołczynie Oddział w Kluczborku Nr: 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004; -Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – Gwarancjach bankowych; -Gwarancjach ubezpieczeniowych; -Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016 r.,poz.359).3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określają zapisy w rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (adres: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl/?c=520).

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania tzw. „PROCEDURY ODWRÓCONEJ” – procedury uregulowanej w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

6. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć – w formie oryginału:

a) aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – wypełniony i podpisany – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. JEDZ musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

b) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ).

c) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ), wraz z harmonogramem spłaty.

d) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.

e) dowód wniesienia wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2017
Załączone dokumenty
  SIWZ_kredyt_11_04_2017 (215.5kB) pobierz pokaż
  Zał_nr_ 1_do_SIWZ_formularz_ofertowy (25.4kB) pobierz    
  Zał_nr_2_Jednolity_Europejski_Dokument_Zamówienia (JEDZ) (42.5kB) pobierz    
  Zał_nr_3_do_SIWZ_grupa_kap. (37.5kB) pobierz pokaż
  Zał_nr_4_do_SIWZ_Istotne_postanowienia_umowy (24.1kB) pobierz    
  1a_Uchwała Nr XXVII_178_2016 (1.7MB) pobierz pokaż
  1b_Uchwała Nr XXVII_179_2016 (2.5MB) pobierz pokaż
  1c_Opinia o prawidłowosci planowanej kwoty długu (71.6kB) pobierz pokaż
  1c_opinia RIOplanowana kwota długu (49.9kB) pobierz pokaż
  1d_opinia o projekcie budżetu na 2017 (69.6kB) pobierz pokaż
  1e_opinia RIO o projekcie wpf na 2017-2035- (98.8kB) pobierz pokaż
  1e_opinia RIO o projekcie WPF (101.4kB) pobierz pokaż
  1f_opinia RIO o sprawozdaniu za I półrocze 2016 (141.5kB) pobierz pokaż
  1g_zał. nr 1 -SPRAWOZDANIE_2016-08-12_zipx (919kB) pobierz pokaż
  1h_Rb_Z_2016 (110.3kB) pobierz pokaż
  1i_Rb_N_2016 (93kB) pobierz pokaż
  1j_RbNDS_za_2016 (87kB) pobierz pokaż
  1k_Rb_ 27S_2016 (597.8kB) pobierz pokaż
  1l_Rb_28S_2016 (1.6MB) pobierz pokaż
  1m_zobowiązania (63.1kB) pobierz pokaż
  1n_Regon powiat (43.6kB) pobierz pokaż
  1o_NIP powiat (17.3kB) pobierz pokaż
  1p_zasw._o_niezaleganiu_ZUS (27.6kB) pobierz pokaż
  1q_zasw_o_niezaleganiu_podatki (121.2kB) pobierz pokaż
  1r_statut_powiatu (182.1kB) pobierz pokaż
  1r_Zmiana Statutu Powiatu 2012 (48.4kB) pobierz pokaż
  1r_Zmiana Statutu Powiatu 2014 (67.1kB) pobierz pokaż
  1s_Uchwała wybór starosty (11.1kB) pobierz pokaż
  1t_Uchwała wybór wicestarosty (8.8kB) pobierz pokaż
  1u_Uchwała powołanie skarbnika (25.7kB) pobierz pokaż
  1v_uchwała kredyt długoterminowy (37.6kB) pobierz pokaż
  1w_inform.o_stanie_mienia (420.7kB) pobierz pokaż
  1x_wniosek do RIO (147.1kB) pobierz pokaż
  informacja o kształtowaniu wpf_1 (99.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 278 (24.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Malejki Anna, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Malejki Anna, Data wprowadzenia: 2017-04-12 08:35:30, Zatwierdził do publikacji: Radom Adam, Data publikacji 2017-04-15 15:03:38, Ostatnia zmiana: 2017-04-15 15:03:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1865