Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8166523
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Pytania i odpowiedzi do przetargu pn.:"Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU i Zespołu Szkól Licealno-Technicznych w Kluczborku"

Projekt pn:Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżachwspółfinansowany  przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.4 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej i Szkoleniowej

 

FP.272.4.2017.KM

                                                                                 Kluczbork, 07.04.2017 r.

 

        

                                                                 

                                                                 

                                                                      Do Wykonawców

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU i Zespołu Szkól Licealno-Technicznych w Kluczborku.

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania.

 

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 04.04.2017r.

 

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej 6.2.3 Zdolność techniczna lub zawodowa:

- czy Zamawiający wymaga minimum 3 dostawy na łączną kwotę 500 000?

- Jeżeli powyższa odpowiedź będzie twierdząca to jakie będzie maximum jeżeli chodzi o liczbę dostaw bo w tym wypadku można będzie dać i nieskończoną liczbę poświadczeń lub referencji która w sumie da 500 000?

- Której części dotyczy powyższy punkt specyfikacji? Czy Części I czy Cześci II?.

 

Odpowiedź:

- Odpowiedź jest zawarta w pkt. 8.12.2 SIWZ: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej trzech dostaw, które odpowiadają przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości minimum 500.000,00 PLN, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ.

- Intencją Zamawiającego jest aby było to kilka dostaw a nie kilkadziesiąt, ażeby nie ograniczać konkurencji. Jednakże wykonawca musi być w stanie podołać takiemu zamówieniu. Nie jest dostawą o podobnym charakterze zamówienie na np. 1000 zł.

- Powyższy punkt dotyczy każdej z części zamówienia.

 

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 04.04.2017r.

 

Pytanie nr 1

Zgodnie z treścią załącznika 1A i 1B do SIWZ  (monitory) Zamawiający wymaga,  aby w części zaoferowanych monitorów zastosowano technologię IPS. W takim stanie rzeczy wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem czy wymaganie w postaci technologii IPS Zamawiający uzna za spełnione jeżeli monitory będą wyprodukowany z zastosowaniem technologii PLS przy spełnieniu pozostałych wymagań dla monitora zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, względnie po dokonaniu zmian SIWZ? Zgodnie z ogólnie dostępnymi informacjami (nie wyłączając informacji dostępnych w https://en.wikipedia.org/wiki/IPS_panel) standard PLS jest standardem analogicznym dla standardu IPS, z niewielką przewagą standardu PLS w konkretnych przypadkach.

Zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nadmiarowych i nieuzasadnionych wymagań przedmiotowych jest przedmiotem bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej piętnującego tego rodzaju praktyki.

KIO 1546/15:

„To zamawiający pozostaje gospodarzem postępowania i opisuje przedmiot zamówienia z uwzględnieniem swoich potrzeb, niemniej jednak należy zauważyć, iż swoboda precyzowania wymagań zamawiającego doznaje ograniczeń, w ten sposób, iż muszą mieć one uzasadnienie pozwalające na zrównoważenie ograniczenia konkurencji, a dokonany opis nie może naruszać konkurencji ani równego traktowania wykonawców.”

KIO 15416/15

„Zgodnie z art. 29 ust. 2 p.z.p., nie można opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który może utrudniać uczciwą konkurencję. Zakaz ten oznacza, że zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. Jednakże zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, po to tylko żeby dopuścić możliwość ofertowania przez wszystkich wykonawców i odnośnie wszystkich produktów znajdujących się w ich ofercie. Oznacza jedynie, iż zamawiający winien dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego. Stąd bardzo istotną czynnością zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla zamawiającego kluczowe znaczenie. Dla stwierdzenia naruszenia art. 29 ust. 2 p.z.p. wystarcza wprawdzie zaistnienie możliwości utrudnienia konkurencji. Jednakże wykazanie możliwości naruszenia uczciwej konkurencji nie może ograniczyć się do twierdzeń wykonawcy, przesuwając w ten sposób cały ciężar dowodzenia wyłącznie na zamawiającego, przy założeniu, iż jeśli nie udowodni on tezy przeciwnej, należy uznać daną okoliczność za wystarczająco wykazaną.”

KIO 847/15

„Prawidłowy, czyniący zadość potrzebom zamawiającego i uzasadniony tymi potrzebami, ale także realizujący zasady uczciwej konkurencji, dający szansę wykonawcom na złożenie konkurencyjnych ofert, opis przedmiotu zamówienia stanowi fundament postępowania o zamówienie publiczne. Wszelkie wymagania stawiane wobec przedmiotu zamówienia winny znajdować uzasadnienie w potrzebach postępowania i nie powinny mieć charakteru wybiórczych. Zamawiający powinien zatem poddać refleksji wszelkie sygnały, niezależnie od ich źródła i sfery formalnoprawnej związanej z takim lub innym postawieniem żądań w odwołaniu, jeśli ich wynikiem jest stwierdzenie niedoskonałości w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz ukształtowania postępowania. Zmiana SIWZ mająca na celu realizację zasad postępowania jest więc zawsze dopuszczalna, a nawet konieczna, jeśli prowadzi do usunięcia dostrzeżonych wad w postępowaniu.”

Odpowiedź:

Monitor musi być wyposażony w matrycę IPS, gdyż monitory te będą wykorzystywane przez grafików, a zgodnie z naszymi założeniami inna matryca nie spełni naszych wymagań co do odwzorowań kolorów oraz innych niezbędnych i ważnych dla naszego założenia parametrów matrycy monitora.

 

Pytanie nr 2

Zgodnie z treścią załącznika 1A (monitor 31-32”) Zamawiający wymaga,  aby zaoferowane modele monitora był wyposażone w dwa złącza DP.

Czy zamawiający dopuści monitor spełniający wymagania SIWZ, a wyposażony w jedno złącze DP oraz jedno miniDP?

Pozytywne ustosunkowanie się do zadanego pytania pozwoli na przedstawienie korzystnej dla Zamawiającego oferty renomowanego producenta sprzętu IT firmy Samsung.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego monitora gdyż nie spełni wymagań. Monitor ma być wyposażony w 2 pełne złącza DisplayPort.

 

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 04.04.2017r.

 

Pytanie nr 1

Cześć nr 1 zamówienia, komputery z punktów 1-7

 

Zgodnie z treścią załącznika nr 1A do SIWZ Zamawiający nie wymaga zainstalowania w jednostkach centralnych systemu operacyjnego.

W związku z powyższym prosimy o informację jaki system operacyjny będzie obsługiwał platformę hardwareową?

 

Odpowiedź:

W zależności od aktualnie prowadzonego tematu lekcji. Systemy operacyjne, które będą wykorzystywane na tych komputerach to :

Windows:
- Windows 7 Professional/Professional N x64 PL,Windows 8.1 Professional x64, Windows 10 Professional/Education x64, Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- Linux: Ubuntu,Debian, Ubuntu Server,

 

Cześć nr 2 zamówienia, notebooki 14 szt., komputery PC – 30 szt.

Odpowiedź z ZSP nr 2-  Zainstalowany system operacyjny  Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa)

 

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga fabrycznego nowego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej systemu operacyjnego.

 

Pytanie nr 3

 

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

 

Odpowiedź:

Tak. Jeżeli przez oprogramowanie systemowe mamy na myśli System Operacyjny Windows,Mac OSX to ma ono być fabrycznie zainstalowane przez producenta.

 

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA)?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie był dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA).

 

Pytanie nr 5

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?

 

Odpowiedź:

Zamawiający będzie przeprowadzać procedurę sprawdzającą legalność zainstalowanego oprogramowania  przez kontakt z producentem, który będzie potwierdzał legalność zainstalowanego oprogramowania.

 

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

 

Pytanie zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 06.04.2017r.

 

 

Pytanie

1. Dot. części 1

 

do pozycji 164 stół laboratoryjny

 

Ze względu na bardzo ogólny opis prosimy o doprecyzowanie mocy autotransformatorów 1 i 3 fazowych, wyjścia DC, wyjścia zasilania 1 i 3 fazowego oraz pozostałych istotnych parametrów wyposażenia zabezpieczenia stołu. Poniżej przesyłamy parametry stołu odpowiadające zawartej w Państwa opisie normy NF C15-100 oraz 88-1056+ 13/12/88. Proszę zatem o informację czy poniższe doprecyzowane przez nas parametry mają stanowić pełne wymagania techniczne wyposażenia stołu elektrotechnicznego, który ma być dostarczony.

 

 


Wyposażenie stołu spełnia międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa wg normy NF C15-100 oraz 88-1056+ 13/12/88. Standardowy wymiar stołu wynosi 2000x750mm. Wszystkie wyjścia wyposażone są w bezpieczne gniazda 4mm. Gwarancja 2 lata. Oznaczenia oraz opisy nadstawki wykonane są w języku polskim. Wytrzymały blat odporny na zarysowania, wysoką temperaturę, środki chemiczne. Obciążenie blatu do 1000kg. Solidna metalowa konstrukcja stołu malowana proszkowo.

Stół oferuje:
- Zasilanie AC/DC dostępne z konsoli umieszczonej na stole
- Wbudowany autotransformator w nodze technicznej ułatwiają i przyspieszają pracę. Nie ma potrzeby przenoszenia ciężkich autotransformatorów.
- Solidna i trwała metalowa konstrukcja umożliwia obciążenie stołu do 1000kg
- Malowanie proszkowe zapewnia długi czas eksploatacji bez uszkodzeń malowania
- Odporny na uszkodzenia blat
- Możliwość rozbudowy o opcjonalne półki, wyjścia zasilające
- Zastosowane w konsoli zasilającej wyjścia wykonane tak aby spełniały wymogi bezpieczeństwa stosowania kilku różnych wyjść zasilających w jednej obudowie.
- metalowa konstrukcja stołu oraz konsoli wykonana ze stali oksydowanej z warstwą galwanizacyjną oraz pokrytą dwoma warstwami farby epoksydowej proszkowej kolor szaro-pomarańczowy, nogi stołu zabezpieczone osłonami z PVC. Konstrukcja stołu wyposażona w 3 poprzeczne wsporniki profil w kształcie U dwa pod blatem, jeden na dole pomiędzy nogami stołu.

- Długość konsoli zasilającej 1200mm, konsola zasilająca o wymiarach (przekrój boczny podstawa 160 , góra 110, wysokość 180mm), panel przedni ustawiony pod kątem do ucznia, konsola metalowa malowana proszkowo, front konsoli z płyty pcv grawer wykonany laserowo. W konsoli zabudowane między innymi mierniki analogowe wyjść zasilających, 4 gniazda 230V, wyjście 3 fazowe 400V z bezpiecznymi gniazdami 4mm + lampki LED średnica 30mm sygnalizująca obecność napięcia, główny przycisk bezpieczeństwa „ZATRZYMANIE AWARYJNE” z zabezpieczeniem na kluczyk, Przycisk ON/OFF załączający wyjście z pamięcią. Zdejmowany przedni panel konsoli. konsola mocowana do blatu stołu. Przewody zasilające prowadzone w konsoli zasilającej do nogi technicznej. Konsola umieszczona z prawej lub lewej strony stołu.

Opis główny parametry techniczne:
Stół został wyprodukowany wg. technicznej specyfikacji produktu i spełnia wszelkie standardy i wymagania zawarte w normie NF C15-100 oraz 88-1056+ 13/12/88.

2. Regulowany autotransformator 3-fazowy. Zabezpieczenie przeciążeniowe, przeciwzwarciowe. Napięcie 0-430V, (prąd 5A/seria 2000VA) Zabezpieczenie obwodu wyjściowego magnetotermiczne. ( brak woltomierza i amperomierza)

3. Pomocniczy zasilacz DC. Parametry 0-250V, prąd 2,5A, izolowany od źródła. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Przycisk kontrolny ON/OFF, lampka wskazująca prace zasilacza.

4. Pomocniczy autotransformator jednofazowy 0-250V, prąd 2,5A. Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe. Wbudowane mierniki napięcia i prądu. Przycisk kontrolny ON/OFF, lampka wskazująca prace zasilacza.

5. Wyjście zasilania 3 fazowego. 4 gniazda zabezpieczone przyciskiem ON/OFF.

6. Zasilanie sieciowe 230V, 4 gniazda (2p+E)

7. Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli.

8. Przycisk Start/Stop ze wskazaniem świetlnym oznaczającym załączenie urządzenia.

9. konstrukcja metalowa malowana proszkowo, blat o grubości 40mm odporny na zarysowania, wysoką temperaturę do 300 stopni C.

10. Wszystkie wyjścia wyposażone są w bezpieczne gniazda 4mm z podwójna izolacją napięcie 1000V do 32A.

11. Zastosowane transformatory spełniają standardy normy NFEN60742/61558

12. Zastosowane mostki diodowe wyposażone w radiatory o wymiarach 135x160x140mm

13. Lampki kontrolne LED umieszczone w konsoli zasilającej

14. Metalowa konsola sterująca o wymiarach 160x180mm,malowana proszkowo

15. Autotransformatory oraz transformatory zabudowane w nodze stołu, dostęp poprzez zamykane kluczykiem drzwi.

16. Oznaczenia oraz opisy wyjść zasilających wykonane są w języku polskim. Grawer odporny na ścieranie.

17. Solidna metalowa konstrukcja stołu malowana proszkowo.

 

Dodatkowo wymagane:

Stół musi być dostarczony z certyfikatem pomiarowym sprawdzającym pracę pod obciążeniem, napięcie, rezystancje izolacji 1000V

Stół musi umożliwiać rozbudowę

Stół musi posiadać trwałe oznaczenie CE, Deklaracja CE oraz gwarancja 2 lata.

 

Odpowiedź:

Tak, doprecyzowane parametry mają stanowić pełne wymagania techniczne wyposażenia stołu elektrotechnicznego.

- autotransformator 3fazowy 0-430V 5A,

- autotransformator 1fazowy 0-250V 2,5A.

Zasilanie sieciowe 230V.

 

 

                                                                 

 

 

                                                                           Piotr Pośpiech

                                                                           Starosta

 

                                                                           _____________________

                                                                           Kierownik Zamawiającego


Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2017-04-07 12:25:08, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2017-04-07 12:25:09, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2017-04-07 12:36:20, Ostatnia zmiana: 2017-04-07 12:36:37, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 251