Wyszukaj:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Nasz Powiat
•  Powiat Kluczborski
•  Podstawy prawne działania
•  Placówki powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Plan zamówień publicznych
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Ogłoszenia i Informacje
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Petycje
•  Biuro Rzeczy Znalezionych
  Organy
•  Zarząd Powiatu
•  Rada Powiatu
•  Finanse Powiatu
  Starostwo Powiatowe
•  Starosta
•  Wicestarosta
•  Sekretarz
•  Skarbnik
•  Pracownicy Starostwa
•  Komisje
•  Nabór pracowników
  Prawo lokalne
•  Statut powiatu kluczborskiego
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Inne
  Wybory Samorządowe
•  2010
•  2014
•  2018
  Wydział Organizacyjny
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
  Wydział Finansowy
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kontrole Finansowe
•  Sprawozdania finansowe
  Wydział Edukacji i Sportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Ewidencja szkół i placówek
•  Oświata w Powiecie Kluczborskim
•  Sport
•  Usługi świadczone w Wydziale
•  Dotacje dla szkół niepublicznych
  Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Kwalifikacja wojskowa
•  Stowarzyszenia
•  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
•  Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy
•  Zarządzenia Starosty Kluczborskiego
•  Zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Kluczborskiego
•  Procedury postępownia w przypadku znalezienia substancji ub odpadów niebezpiecznych
•  Promocja Zdrowia
•  Informator - opieka zdrowotna w powiecie kluczborskim
•  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wołczynie
•  Udzielanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy
•  Dyżury aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego
•  Komunikaty i ostrzeżenia PCZK
  Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierajacych informcje o środowisku i jego ochronie
•  Plany i programy
•  Zawiadomienia i ogłoszenia
  Wydział Budownictwa
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Podstawy prawne funkcjonowania
•  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
•  Wykaz rozpatrywanych spraw
•  Zawiadomienia
•  Zgłoszenia z projektem budowlanym
  Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Zadania z zakresu geodezji
•  Zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków
•  Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
•  Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
•  Ochrona gruntów rolnych i leśnych
•  Zwrot działki dożywotniego użytkowania i działki siedliskowej
•  Wywłaszczanie nieruchomości
•  Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
•  Zawiadomienia-Ogłoszenia nowe
  Wydział Komunikacji i Transportu
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Świadczone usługi na rzecz klientów Starostwa
•  Ośrodki Szkolenie Kierowców
•  Stacje Kontroli Pojazdów
•  Ogłoszenia
  Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
•  Kadry
•  Kompetencje
•  Wykaz mienia powiatu kluczborskiego
•  Przetargi - zamówienia publiczne
•  Sprzedaż nieruchomości
•  Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej
•  Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury
  Biuro Rady
•  Kadra
•  Kompetencje
  Zespół Radców Prawnych
•  Kadra
•  Kompetencje
  Rzecznik Konsumentów
•  Kadra
•  Kompetencje
•  Obowiązujące akty prawne
  Samodzielne stanowisko ds Ochrony Zabytków
•  kadry
•  Kompetencje
•  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
•  Obiekty objęte ochroną konserwatorską
•  Formularze
•  Akty prawne dotyczące zabytków
•  Dotacje
  Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych
•  Kompetencje
  Audyt Wewnętrzny
•  Plany audytów
•  Sprawozdania z wykonania planów audytu
  Samodzielne stanowisko ds kadr
•  Kadry
  Rzecznik Prasowy
•  Kadra
•  Kompetencje
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
  Kontrola Zarządcza
•  Regulacje wewnętrzne
•  Sprawozdania i Kontrole
  Wydział Obsługi Finansowo-Księgowej Jednostek Organizacyjnych Powaitu
•  kadra
  Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
•  Kadra
•  Kompetencje
Pomoc
Statystyki

8166524
od 26 czerwca 2003 r.
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu » Przetargi - zamówienia publiczne Wersja do druku

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU i Zespołu Szkól Licealno-Technicznych w Kluczborku"
01/04/2017    S65    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kluczbork: Urządzenia komputerowe

2017/S 065-122007

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Kluczborski
ul. Katowicka 1
Kluczbork
46-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Molski
Tel.: +48 774185218
E-mail: zamowieniapubliczne@powiatkluczborski.pl
Faks: +48 774186520
Kod NUTS: PL522

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.powiatkluczborski.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiatkluczborski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU i Zespołu Szkól Licealno-Technicznych w Kluczborku”.

Numer referencyjny: FP.272.4.2017.KM
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku i Zespołu Szkól Licealno-Technicznych w Kluczborku, w ramach projektu pod nazwą: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Zamówienie zostało podzielone na części a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1A i 1B do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 998 163.58 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu i wyposażenia wyposażenie dla Zespołu Szkół Licealno -Technicznych w Kluczborku

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000
42000000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Licealno -Technicznych ul.Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkól Licealno Technicznych w Kluczborku ( zestawy komputerowe, meble szkolne, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1A do SIWZ – formularz cenowy (zawierający 192 pozycje).

Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt i wyposażenie były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt własnym środkiem transportu do ZSL-T w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20. Wszelkie inne koszty (np. opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji, instalacji, montażu itp.) związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, które ponosi / -szą Wykonawca /-y i powinny być uwzględnione w cenie oferty. Elementy wymagające podłączenia, instalacji zostaną przez Wykonawcę podłączone i próbnie uruchomione przy udziale wskazanych ze strony zamawiającego osób.

Wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i/lub dokumentację techniczną opisującą w języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji urządzeń (instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji urządzeń itp.)

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami dokumentacji użytkowej.

Odbiór sprzętu i wyposażenia nastąpi na podstawie protokołów odbioru końcowego, odrębnie dla każdej części zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w umowie.

Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywać w dniach roboczych tj. pon. – pt. od 7:00 – 15:00 po uprzednim przynajmniej 1- dno dniowym telefonicznym potwierdzeniu dostawy danej części zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

W związku z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy pzp i faktem, iż Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia m.in. poprzez normy, aprobaty, certyfikaty i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań równoważnych co do ich cech i parametrów, przy czym rozwiązania te muszą oznaczać stosowanie rozwiązań nie gorszych niż rozwiązania, które są opisane przez Zamawiającego.

Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wykazano że do realizacji zamówienia należy dostarczyć produkty konkretnych producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających równoważne parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów wskazanych w wykazie. Wymieniony sprzęt wraz z podanymi nazwami, symbolami i producentem stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie interesują Zamawiającego. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zaoferowania tych konkretnych produktów podanych w załącznikach i może zaoferować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności pod względem:

a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

b) parametrów technicznych

c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2017
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.10.04.00-16-0001/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39160000
42000000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL522
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku (zestawy komputerowe, meble szkolne, pomoce dydaktyczne, obrabiarka CNC). szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1B do SIWZ- formularz cenowy (zawierający 300 pozycji).

Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt i wyposażenie były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt własnym środkiem transportu do ZSP nr 2 CKU w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7 i do ZSL-T w Kluczborku przy ul. Sienkiewicza 20. Wszelkie inne koszty (np. opakowania, ubezpieczenia, załadunku, rozładunku, transportu, spedycji, instalacji, montażu itp.) związane z prawidłową i terminową realizacją zamówienia, które ponosi / -szą Wykonawca /-y i powinny być uwzględnione w cenie oferty. Elementy wymagające podłączenia, instalacji zostaną przez Wykonawcę podłączone i próbnie uruchomione przy udziale wskazanych ze strony zamawiającego osób.

Wraz z dostarczonym przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i/lub dokumentację techniczną opisującą w języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji urządzeń (instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji urządzeń itp.) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami dokumentacji użytkowej.

Odbiór sprzętu i wyposażenia nastąpi na podstawie protokołów odbioru końcowego, odrębnie dla każdej części zamówienia, zgodnie z terminami określonymi w umowie.

Dostawy przedmiotu zamówienia będą się odbywać w dniach roboczych tj. pon. – pt. od 7:00 – 15:00 po uprzednim przynajmniej 1- dno dniowym telefonicznym potwierdzeniu dostawy danej części zamówienia.

Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

W związku z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy pzp i faktem, iż Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia m.in. poprzez normy, aprobaty, certyfikaty i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych. Wykonawca natomiast jest zobowiązany do zastosowania rozwiązań równoważnych co do ich cech i parametrów, przy czym rozwiązania te muszą oznaczać stosowanie rozwiązań nie gorszych niż rozwiązania, które są opisane przez Zamawiającego.

Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wykazano że do realizacji zamówienia należy dostarczyć produkty konkretnych producentów Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych spełniających równoważne parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów wskazanych w wykazie. Wymieniony sprzęt wraz z podanymi nazwami, symbolami i producentem stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie interesują Zamawiającego. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zaoferowania tych konkretnych produktów podanych w załącznikach i może zaoferować inne, jednakże wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności pod względem:

a) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

b) parametrów technicznych

c) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2017
Koniec: 31/08/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.10.04.00-16-0001/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn. jeśli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub wykonują (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) co najmniej trzy dostawy, które odpowiadają rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 500 000 PLN.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/07/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Kluczborku ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork pok. nr 313 – sala narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Szczegółowy informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia a także wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzajacych spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, zostały okreslone w SIWZ rozdz. VI, VII i VIII.

3. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania procedury wynikającej z art. 24aa ustawy (tzw. procedury odwróconej). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. »procedury odwróconej«, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe (np. w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury. Na powyższe rozumienie przepisu wskazuje określenie: »możliwość« skorzystania z tzw. »procedury odwróconej«, a więc uprawnienia występującego po stronie Zamawiającego.”

4.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100) na każdą z części na którą Wykonawca składa ofertę. Szczegółowe informacje nt. wadium zostały określone w SIWZ rozdz. X.

5. Opis sposobu przygotowania oferty określono w SIWZ rozdz. XII.

6. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto dla każdej z części zamówienia w jednej z następujących form:

— pieniądzu, (tylko przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej przez Zamawiającego),

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, kwota zabezpieczenia musi być wniesiona przelewem na konto w banku: BS Wołczyn O/Kluczbork nr 07887600090036416120000004.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w pkt. 2-5 właściwy dokument tj. poręczenie lub gwarancja musi być przekazany do Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1, pok. nr 203. (skarbnik powiatu) najpóźniej do upływu wyżej określonego terminu wnoszenia zabezpieczenia.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2017
Załączone dokumenty
  SIWZ (133.2kB) pobierz    
  Załącznik nr 1 formularz ofertowy ogólna część (99kB) pobierz pokaż
  Załacznik nr 1A formularz cenowy ZSLT (156.6kB) pobierz    
  Załącznik nr 1B formularz cenowy ZSP nr 2 (724.5kB) pobierz pokaż
  załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (42.5kB) pobierz    
  Zał. nr 3 inf. grupa kapitałowa (84.5kB) pobierz pokaż
  Zał nr 4 wykaz zamówień (85.5kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 5 Zobowiązanie innych podmiotów (63.9kB) pobierz    
  Zał. nr 6 do SIWZ Projekt umowy (133kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Molski Krzysztof, Data wytworzenia: 2017-03-31 12:02:25, Wprowadził do systemu: Molski Krzysztof, Data wprowadzenia: 2017-03-31 12:02:43, Zatwierdził do publikacji: Molski Krzysztof, Data publikacji 2017-04-03 08:08:48, Ostatnia zmiana: 2017-04-03 08:08:56, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 625